Відповідно до Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти НАКККіМ на вибір навчальних дисциплін, з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачам вищої освіти 1-3 курсів денної форми навчання НАКККіМ надається право вибору навчальних дисциплін на наступний навчальний рік. Навчальні дисципліни обираються з КАТАЛОГУ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

 23-25 травня на кафедрі культурології та міжкультурних комунікацій відбулися зустрічі зі здобувачами 1-3 курсів ОП «Документно-інформаційні системи та ресурси». Викладачі ознайомили студентів із силабусами навчальних дисциплін, що пропонуються в Академії та роз’яснили процедуру вибору, відповіли на уточнюючі питання.
На зустрічах наголошувалось, що вільний вибір навчальних дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачем вищої освіти - надає можливість не лише поглибити та розвинути знання з фаху, сформувати та вдосконалити спеціальні (професійні) компетентності, але й сприяє розвитку загальних компетентностей та soft skills.