Наукові дослідження

2007
Васильченко Л.Л. Фонди бібліотеки ДАКККіМ у процесі здійснення мистецької освіти

2013
Довгань А.В. Роль и место общения в работе вузовской библиотеки образовательного учреждения культурной сферы: постановка проблемы

2014
Дем'янова Ю.В. Журнали відкритого доступу як інструмент підвищення наукометричних показників автора

2015
Довгань В.В. Деятельность вузовской библиотеки в контексте нашего времени
Довгань А.В. Издания искусствоведческой тематики как составляющая документного ресурса научной бибилиотеки НАРККиИ
Довгань О.В. Изображение смысла
Довгань А.В. Инновационные формы работы вузовской библиотеки как потребность времени (на примере деятельности научной библиотеки НАРККиИ)
Довгань О.В. Видання НАКККІМ в контексті міжнародних наукометричних баз; шлях у світову практику
Довгань О.В. Образ смысла: особенности визуализации
Ястремська Л.Ю. Культурно-просвітницька робота наукової бібліотеки серед студентської молоді НАКККіМ

2016
Копанєва В.О. Наукометрическая деятельность библиотеки
Копанєва В.О. Бібліометрія та наукометрія для аспірантів і студентів
Копанєва В.О. Наукова бібліотека: від е-каталогу до е-науки
Довгань А.В., Скабодіна А. В. Особенности работы с посетителями вузовской библиотеки в контексте современного общества
Довгань О.В. Смысл как детерминанта религии (на примере христианства)
Довгань О.В. Декодирование смыслов текста как метод общественно-исто рического анализа: остановка проблемы
Довгань О.В. Кліпове мислення у контексті діяльності бібліотеки вищого навчального закладу
Довгань О.В. Лимитирование смысла: абсурд и не абсурд
Довгань О.В. Особенности работы с посетителями вузовской библиотеки в контексте современного общества
Довгань О.В. Перверсивність як культурологічна характеристика смислу абсурдного тексту
Довгань О.В. Смисл у сучасному спілкуванні (на прикладі герменевтичного розуміння текстів ЗМІ)
Довгань О.В. Проблема смислу в контексті культури
Довгань О.В. Смисл в контексті тіла (тілесності): на прикладі феномену смерті
Довгань О.В. Шубенкова Т. М. Явище чернецтва у контексті сакрального смислу (Культура і сучасність, № 2, 2016)
Довгань О.В. Шубенкова Т.М. Явище чернецтва у контексті сакрального смислу (Діалог культур Україна-Греція: культурна політика XXI ст. в європейській ретроспективі. Збірник праць)
Якимович Н.О. До питання про діяльність оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга в окупованій нацистами Україні
Якимович Н.О. Про стан публічних бібліотек м. Києва в період нацистської окупації

2017
Dovgan O.V. Understanding the text in the context of neural networks (archetypal approach)
Копанєва В.О. Наукова комунікація: від відкритого доступу до відкритої науки
Копанєва В.О. Интернет и актуальная библиотека
Копанєва В.О. Наукометрія у вищому навчальному закладі
Копанєва В.О. Наукове декларування в е-середовищі університету
Копанєва В.О. Наукове декларування ВУЗів культури і мистецтв
Копанєва В.О. Когнитивні аспекти наукометрії
Копанева В.А. Когнитология книжной коммуникации
Копанєва В.О. Розвиток бібліотеки в цифровому середовищі
Копанєва В.О. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни
Давидчук А.В. Обслуговування користувачів в Науковій бібліотеці: постановка проблеми
Давидчук А. Наукоємні технології в бібліотеках і сучасність
Давидчук А.В. Применение библиометрических данных в библиотечной практике
Довгань О.В. Лінгвопрагматичні й культурологічні особливості інтерпретації змісту художнього тексту в контексті теорії множин
Довгань О.В. Наочність сучасної комунікації на тлі незавершеності гештальту в бібліотечній справі
Довгань О.В. Смисл з позицій психоделізму
Довгань О.В. Социальная идентификация в библиотечном деле
Довгань О.В. Нейронна мережа як інструмент аналізу смислу
Довгань А.В. Психоделичность смысла в контексте культуры
Довгань А.В. Политический смысл. народная (общественная) демократия
Довгань О.В. Библиотечный дадаизм: социальное мышление и поведение
Довгань О.В. Осмислення тексту в контексті нефронних мереж (архетипний підхід)
Довгань О.В. Унаочнення (зображальність) смислу як засвідчення культури
Довгань О.В. Визуализация смысла в контексте культуры
Довгань О.В. Нейронна мережа як засіб розпізнавання смислу тексту
Довгань О.В. Побутування смислу в соціумі як репрезентація актуалізації особистості на тлі бібліотечної справи

2018
Копанєва В.О. Розвиток когнитивної концепції наукової комунікації
Довгань А.В., Давыдчук А.В. Теория принятия решений в контексте библиотечного дела
Довгань А.В. Положенный смысл текста как явление культуры
Довгань О.В. Смислові детермінанти публічного управління
Копанєва В.О. Бібліотека цифрової науки
Копанева В.А. Становление наукометрии в библиотеке
Філіна А.П. Основні напрями, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні
Dovgan O. Public administration from the standpoint of deterministic social sense (archetypal approach)
Dovgan O. Public administration in the epoch of postmodern: decision making in the context of sense
Kopanieva V. Library in epoch of digital science
Копанєва В.О. Наукометрія в бібліотеці цифрової науки
Копанєва В.О. Становлення української гуманітаристики

Бібліографічні матеріали
Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких зв’язків (бібліографічний список)
Діяльність DAAD – німецької служби академічних обмінів (бібліографічний список)
Україна-Греція: від античності до сучасності: бібліографічний покажчик