КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК
ДОЦЕНТ

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПЕНЬ:
1997 Волинський державний університет імені Лесі Українки, культуролог, викладач соціальних дисциплін
2001
Київський університет будівництва та архітектури, аспірантура

2003
Кандидат філософських наук, спеціальність – естетика. Тема дисертаційного дослідження: Онтологія архітектурної форми: естетичний аспект.

2014
Національний авіаційний університет, доцент

2020
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, мистецтвознавець-експерт, викладач мистецтвознавчих дисциплін, магістр

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ:

Досвід роботи:

1997 –1998 Лаборант кафедри культурології ВДУ
2003 –2004 Начальник науково-дослідної частини ІПК ДСЗУ
2004– 2016 Доцент кафедри Основ архітектури та дизайну НАУ
2016 Доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККІМ

Публікації і дослідження
Навчальний посібник:

1. Історія архітектури Навчальний посібник. – К.: Освіта України, 2012. – Ч.3. – 300 с.(З грифом МОН України. Лист № 1/11-12233 від 29.12.10 р.) Співавторство: Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю., Васильченко В.І.

Навчально-методичні видання:

1. Історія архітектури та містобудування. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.060102 «Архітектура». К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. 64 с. Співавторство: Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю., Васильченко В.І. ;

2. Історія мистецтв. Практикум для студентів напряму 6.060102 «Архітектура». К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. 41 с.;

3. Історія українського мистецтва ХХ ст. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Київ: НАКККіМ, 2019. 28с.

Наукові публікації у фахових виданнях:

1. Символічність архітектури Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософія. Соціологія. Культура. 1996. №2. – С. 137–139;

2. Значення архітектури в загальному контексті мистецтва та культури. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. 1997. №9.С. 123–126;

3. Вертикаль у храмовій архітектурі. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. 1998. №10. С. 128–131;

4. Звільнення глибини: духоритми архітектури. Людина і гуманістична природа віри: VII міжнар. наук. конф., 09-11.10.1998 р. Дрогобич, 1998. С. 232–237;

5. Архітектурне вираження відчуття світу. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. 1999. №11. С. 199–204;

6. Внутрішній досвід: архітектурні замальовки. Проблеми археології та архітектури: IV міжнар. наук. конф., 14-16.02.2001 р. Донецьк-Макіївка, 2001. Т.2. С. 82–84;

7. Храмова архітектура: внутрішній досвід та образ. Історія релігій в Україні: ХІ міжнар. наук. конф., 16-19.05.2001 р. Львів, 2001. Кн.ІІ. С. 366–369;

8. Онтологічні аспекти архітектурного вираження. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук. праць. К.: ВЦ КНЛУ, 2002. Вип.9. С. 183–190;

9. Значення ритму у архітектурному творенні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. К.: КНУБА, 2007. Вип.18. С. 109-115;

10. Особливості інтерпретації простору в архітектурі. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. К.: КНУБА, 2007. Вип.27. С. 255-261;

11. Особливості пластичного в архітектурі як засобу інтерпретації дійсності. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. К.: КНУБА, 2008.– Вип.30. С. 363-367;

12. Архітектурна реприза людського буття. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. зб. К.: НАУ, 2013. Вип.9. С. 190-195;

13. Храм – архітектурна метафора. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. зб. К.: НАУ, 2013. Вип.10. С. 117-122;

14. Розвиток хмарочосів в системі еко-архітектури. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. К.: КНУБА, 2013. Вип.33. С. 48-52. (співавторство Нартова З.Є.);

15. Онтологічні проблеми архітектури. Архітектура та екологія: V міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2013 р.: тези доп. К., 2013. Ч.2. С. 112-113;

16. Гуманізація міського середовища. Архітектура та екологія: V міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2013 р.: тези доп.К., 2013. Ч.2. С. 181-183. (співавторство Яковець К.С.);

17. Вплив ідей сучасної естетики на формування архітектурного середовища. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2013 р.: тези доп. К., 2013. С. 397-398;

18. Художній вимір архітектури. Синтез мистецтв в міському середовищі: матеріали І міжнар. наук.-практ. конгресу, 10-14 лютого 2014 р. К., С.167-169;

19. Архітектура ХХ століття: шлях самопізнання // Архітектура та екологія: матеріали VI Міжнародної наково-практичної конференції. К.: НАУ, 2014. С.263-265;

20. Перспективи архітектурного розвитку гірського регіону Карпат // Архітектура та екологія: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НАУ, 2015. С. 30-32 (у співавторстві);

21. Вплив кольору на формування архітектурного образу будівлі// Архітектура та екологія: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НАУ, 2015. С. 50-51 (у співавторстві);

22. Роль площ у формуванні міського середовища // Архітектура та екологія: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НАУ, 2015. С. 87-89 (у співавторстві);

23. Архітектура передчуття: модерн Києва // Модерн на вулицях Києва: збірник ессе, відп. ред. М.С. Авдєєва. К.: НАУ, 2016. С. 5-6;

24. Графічні портрети “кобзарів” О.Сластьона як пам’ятка національної культури /І.Солярська-Комарчук//Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 7–8 груд. 2017 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ, НАКККіМ. 2017. С.19-21;

25. Контексти сучасності очима художника (на прикладі творчості М.Вайсберга) // Культурологічні та мистецькі студії ХХІ століття: Науково-практичне партнерство. К.: НАКККіМ, 2019. С. 287-288;

26. Метафоризм та «смерть автора» в сучасному українському мистецтві (на прикладі творчості М.Кумановського) // Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей: матеріали науково-практичної конференції. К.: НАКККіМ, 2019. C. 130-133;

27. Особливості зображення Свято-Іллінської церкви в Суботові у роботах художників // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. №4. 2019. С. 171-176.