ДОКТОР СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК
ПРОФЕСОР

Освіта та вчені ступені:

Має вищу освіту, в тому числі в галузі журналістики (КДУ ім Т.Шевченка), станкового живопису (ХДАДМ), мистецтвознавчої експертизи (НАКККІМ), музичного мистецтва (КНУКІМ), а також вищу юридичну (КІМО) та військову освіту (КДУ).
1. В 1999 році отримав ступінь Доктора філософії в галузі соціології (МКА).
2. В 2005 році отримав ступінь Кандидата соціологічних наук (ВАК).
3. В 2012 році отримав ступінь Доктора соціологічних наук (ВАК).

Досвід роботи:

1990-1994 – викладацька робота в Київському Державному інституті театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого.
1986-2004 – редактор, завідувач редакції, режисер Держтелерадіо України, Національна телекомпанія України.
1993-2020 – Голова Генеральної Дирекції Міжнародної Академії Рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна».
2020 – професор кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККІМ.

Нагороди, звання:

1. В 2002 році отримав відзнаку Міністра культури України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв».
2. В 2004 році отримав звання «Заслужений діяч мистецтв України».
3. В 2006 році отримав Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України.
4. В 2007 році отримав відзнаку Міністерства науки та освіти України «Відмінник освіти України».
5. В 2016 році отримав Державну нагороду – Орден ім. Данили Галицького.6. Має міністерські та відомчі медалі та відзнаки МВС України, Національної гвардії України, МНС України, Держприкордонслужби України, Міністерства оборони України, КМДА.

Публікації і дослідження:

Має понад ста наукових публікацій в періодичних виданнях ВАК та в словниках, а також десятки наукових та науково-популярних статей у міністерських, відомчих та науково-популярних виданнях.

Випустив авторські видання:

1. Акимов Д.И. Социальный маркетинг и социальная сфера общества: Монография / Д.И. Акимов // ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Х., –2010. – С. 312.
2. Акимов Д.И. Социальный маркетинг / Д.И. Акимов. // Наукова думка – К., –2008. –С. 144.
3. Акімов Д.І. Співавтор навчального посібника для студентів вузів «Міжнародне приватне право» // Міністерство освіти і науки України. – К., – 2006.

Статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України:

1. Акімов Д.І. Маркетинг мистецтва та арт-ринки: відмінності від традиційної маркетингової моделі / Д.І. Акімов // Альманах «Культура і сучасність». – №2, – К. – 2018 – С. 53-60.
2. Акімов Д.І. Основні функції музеїв у структурі маркетингу мистецтва / Д.І. Акімов // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали ІІ міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрів. –К., – 2018. – С. 8-10.
3. Акімов Д.І. Маркетинг мистецтва та інтегровані маркетингові комунікації (реклама, стимулювання збуту, паблік рилейшнз) /Д.І. Акімов // Альманах «Культура і сучасність». – №1 – К., – 2019, – С. 61-67
4. Акімов Д.І. Основні функції музеїв у контексті маркетингу мистецтва /Д.І. Акімов // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – №36 – К., – 2019, – С. 3-8
5. Акімов Д.І. Маркетингові технології колекціонування в образотворчому мистецтві /Д.І. Акімов // Альманах «Культура і сучасність» – №1, – К.: Ідея Принт, – 2020, – С. 104-109
6. Акімов Д.І. Маркетингова експертиза художніх творів як складова їх оцінки та просування на арт-ринку /Д.І. Акімов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – №2 – К.: Ідея Принт, – 2020, – С. 87-93
7. Акімов Д.І. Арт-ринки та арт-продукти у структурі маркетингу мистецтва /Д.І. Акімов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – №3 – К.: Ідея Принт, – 2020, – С. 70-76
8. Акімов Д.І. Специфіка спонсорства як технології забезпечення доступу населення до художніх творів у маркетингу мистецтва /Д.І. Акімов // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – №37 – К.: Ідея Принт, – 2020, – С. 22-27
12. Акимов Д.И. Социальный маркетинг как современная технология организации функционирования социальной сферы общества / Д.И. Акимов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». –Х.,– 2006. – №752. – С. 83-87.
9. Акимов Д.И. Основные типы социального маркетинга / Д.И. Акимов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». –Х., – 2007. – №761. – С. 43-49.
10. Акимов Д.И. Благотворительный социальный маркетинг: сущность и проблемы реализации / Д.И. Акимов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., – 2007. – С. 278-283.
11. Акимов Д.И. Концепция социального маркетинга: проблемы обмена и технологизации управления социальными процессами / Д.И. Акимов // Грані. – 2007. – №3 (53). – С. 107-111.
12. Акимов Д.И. Благотворительный социальный маркетинг: сущность и проблемы реализации / Д.И. Акимов / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., –2007. – С. 278-283.
13. Акімов Д. До питання технологізації політичної діяльності в сучасній Україні / Д. Акімов // Політичний менеджмент. – 2007. – №6 (27). – С. 37-46.
14. Акимов Д.И. Образовательный социальный маркетинг: сущность и проблемы реализации / Д.И. Акимов // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. – Одеса, –2007. – Т. 13, Вип. 5. – С. 267-273.
15. Акимов Д.И. Маркетинг идей и социальных программ / Д.И. Акимов // Соціологічні дослідження: зб. наук. праць №7. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, –2008. – С. 41-53.
16. Акимов Д.И. Социально-ответственный маркетинг и корпоративная социальная ответственность бизнеса в Украине: подходы к исследованию проблемы / Д.И. Акимов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праці. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., –2008. – С. 220-225.
17. Акимов Д.И. Территориальный маркетинг и «Евро-2012» / Д.И. Акимов // Грані. – 2008. – №4 (60). – С. 68-71.
18. Акимов Д. Социальный маркетинг: предмет и основные типы / Д. Акимов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. – №1. – С. 186-203.
19. Акимов Д.И. Маркетинговые технологии в социальном маркетинге / Д.И. Акимов // Перспективы. –2009. – №2 (46). – С. 3-7.
20. Акимов Д.И. Социальные инвестиции как технология соціального маркетинга / Д.И. Акимов // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 43. – С. 8-13.
21. Акимов Д.И. Концепция маркетинг-микс в структуре маркетингового социального управления / Д.И. Акимов // Грані. –2009. – №4 (66). – С. 102-105.
22. Акимов Д.И. Территориальный маркетинг и развитие регионов / Д.И. Акимов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., –2009. – С. 518-520.
23. Акимов Д.И. Социальное проектирование как маркетинговая технология / Д.И. Акимов // Грані. – 2010. – №3 (71). – С. 96-98.
24. Акимов Д.И. Политическое взаимодействие и политический рынок / Д.И. Акимов // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. – Одеса, –2010. – Т. 15. – Вип. 7. – С. 37-41.
25. Акимов Д.И. Социальная безопасность и роль социального маркетинга в ее обеспечении / Д.И. Акимов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., –2010. – С. 290-292.
26. Полторак В.А., Акімов Д.І. Соціологія управління і політичний маркетинг / В.А. Полторак, Д.І. Акімов // Сучасні соціальні проблеми у вимірі соціології управління. Серія «Соціологія» – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 221-228. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано взаємозв’язок та взаємовплив соціології та соціального маркетингу).
27. Полторак В.А., Акімов Д.І. Соціальний маркетинг та регулювання соціальних проблем в кризовому суспільстві / В.А. Полторак, Д.І. Акімов // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, –2010. – Вип.4. – С. 260-266. (Особистий внесок здобувача: обґрунтована типологія соціальних криз та запропоновані деякі різновиди маркетингу, спрямованого на регулюванні їх протікання).
28. Акимов Д.И. Основные концепции социального маркетинга / Д.И. Акимов // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 48. – С. 110-119.
29. Акимов Д.И. Корпоративная социальная ответственность как фактор углубления и расширения маркетинга / Д.И. Акимов // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 133. – Т. 146. Соціологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, – 2010. – С. 14-17.
30. Акимов Д.И. Маркетинг личности и человеческого капитала / Д.И. Акимов // Грані. – 2011. – №1 (75). – С. 109-113.

Публікації в інших наукових виданнях:

1. Акимов Д.И. Технологические факторы управления системой высшего образования как проблема социальной политики в постсоветских странах/ Д.И. Акимов // Корпоративность, инновационность, социальная єфективность. – М., 2004. –– Вип. ІІ. – С. 242-244.
2. Акимов Д.И. Демократическая ориентация как фактор трансформационного процесса украинского общества (теоретико-методологический и практический аспекты) / Д.И. Акимов // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. – Одеса, – 2005. – Т. 10. – Вип. 11. – С. 27-33.
3. Акимов Д.И. Социальный маркетинг, маркетинг социально значимой проблемы и работа МАРТИС «Золотая фортуна» / Д.И. Акимов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2008. – №7. – С. 7-11.
4. Акимов Д.И. Маркетинг как технология управления социальными процессами / Д.И. Акимов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2008. – №8. – С. 7-10.
39. Акимов Д.И. Проблемы формирования концептуальных основ социального маркетинга / Д.И. Акимов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2008. – №10. – С. 7-12
5. Акимов Д.И. Маркетинг как технология управления социальными процессами / Д.И. Акимов // Економіка та держава. – 2008. – №2 (62). – С. 6-7.
6. Акімов Д.І. Маркетинг державний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009. – С. 217.
7. Акімов Д.І. Маркетинг соціальний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009. – С. 218-219.
8. Акімов Д.І. Маркетинг територіальний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009. – С. 219-220.
9. Акімов Д.І. Проект політичний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009. – С. 316.
10. Акімов Д.І. Ринок політичний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009. – С. 336-337.
11. Акімов Д.І. Технологізація політичної діяльності / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009. – С. 385.
12. Акимов Д.И. Иерархия образовательных потребностей молодежи: экономическая, социологическая и психологическая модели потребительского поведения в структуре образовательного маркетинга /Д.И. Акимов // Вісник післядипломної освіти. – 2012. – №8. – С. 170-176.