ФЕДОРУК ОЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
АКАДЕМІК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ, ДОКТОР МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
ПРОФЕСОР

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Кафедра мистецтвознавчої експертизи здійснює освітню, наукову, методичну, виховну роботу з підготовки фахівців у сфері експертної діяльності в галузі культури і мистецтва за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітніми рівнями:

  • бакалавр;
  • магістр;
  • доктор філософії.


Науково-освітня діяльність кафедри мистецтвознавчої експертизи забезпечує професійне навчання та підготовку фахівців за спеціалізаціями:

  • на освітньому рівні бакалавр - мистецтвознавець-експерт;
  • на освітньому рівні магістр - мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи;
  • на третьому освітньо-науковому рівні – доктор мистецтвознавства.


Навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, що дозволяє на належному рівні вирішувати завдання з набуття студентами компетентностей мистецтвознавця-експерта.

денна та заочна форма навчання, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня кваліфікація – бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, мистецтвознавець, експерт

Вступ на навчання за результатами ЗНО (на основі атестату про повну середню освіту), на 2–3 курс – на підставі диплому ОКР «Молодшого спеціаліста» або диплому ОКР «Молодшого бакалавра»


Метою ОП є забезпечення якісної підготовки фахівців, які не лише обізнані у класичному мистецтвознавстві, а й мають теоретичні знання з експертизи культурних цінностей (образотворче і декоративне мистецтво, предмети колекціонування), практичні навички з експертної діяльності, використання сучасних технологічних методів вивчення об’єктів експертизи, методик їхнього збереження і реставрації. Значна увага приділена системному формуванню у здобувачів компетентностей дослідника, розвитку потенціалу науковця, здатного реалізуватися у різних галузях мистецтвознавства, зважати на потреби арт-ринку, активно впливати на його розвиток, бути конкурентоспроможним на ринку праці. Приділено увагу також розвитку навичок усного і письмового викладу власних думок, написанню наукових текстів.
Вивчення теорії доповнене різними видами виробничих практик, які проходять у музеях, реставраційних майстернях, центрах експертизи.

КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ НА БАКАЛАВРСЬКОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (Мистецтвознавство та експертиза культурних цінностей)

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 12. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК 13. Здатність працювати в міжнародному контексті, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 14. Уміння аргументувати власну позицію. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
СК.1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.
СК.2. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки.
СК.3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.
СК.4. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.
СК.5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.
СК.6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі.
СК.7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача.
СК.8. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально-предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання.
СК.9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності.
СК.10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
СК.11. Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
СК.12. Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.
СК 13. Здатність здійснювати редакторську та менеджерську діяльність у сфері образотворчого, декоративного мистецтва і реставрації.
СК 14. Здатність здійснювати та підтримувати зв'язок із засобами масової інформації з метою просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень у образотворчому, декоративному мистецтві і реставрації, у тому числі з використанням можливостей друкованих ЗМІ, радіо, телебачення, Інтернету.
СК 15. Здатність застосовувати традиційні та альтернативні інноваційні технології в процесі експертної діяльності та мистецтвознавчої експертизи.
СК 16. Здатність сприймати новітні концепції у сфері мистецтвознавчої експертизи та свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими засадами діяльності експерта.
СК 17. Володіння методами мистецтвознавчого аналізу та експертизи, атрибуції, класифікації мистецьких об’єктів та пам’яток культури.
СК 18. Грунтовне розуміння історії мистецтва, детальні знання з визначеної галузі дослідження у поєднанні зі знаннями щодо ведення загальної наукової дискусії.
СК 19. Здатність до здійснення мистецтвознавчих досліджень.
СК 20. Здатність аналізувати мистецькі явища та процеси, володіти науково-аналітичним апаратом та визначати методологію дослідження.
СК 21. Здатність знаходити, критично оцінювати, систематизувати, інтерпретувати і використовувати отриману інформацію у мистецтвознавчій діяльності.
СК 22. Здатність вести експертну діяльність у музеях, галереях, бібліотеках, архівах та інших організаціях.
СК 23. Здатність визначати мету особистісного та фахового розвитку і умови їх досягнення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку мистецтвознавчої науки та експертизи.
СК 24. Здатність до педагогічної діяльності у дитячих фахових мистецьких закладах освіти.
СК 25. Здатність презентувати результати власної діяльності на вітчизняних та міжнародних майданчиках.

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за ОКР «бакалавр»

- Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
- Бюро науково-технічної експертизи "АРТ-ЛАБ"
Рецензія Івашків Г.М.

СИЛАБУСИ

Обов’язкові навчальні дисципліни


Навчальні дисципліни за вибором здобувач вищої освіти обирає з урахуванням власних вподобань і потреб щодо майбутньої фахової діяльності

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

https://nakkkim.edu.ua/studentske-zhittya/kataloh-dystsyplin-vilnoho-vyboru

денна та заочна форма навчання, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці

Сертифікат

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Професійна кваліфікація – Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи

Вступ на навчання здійснюється за дипломом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та за дипломом ОКР спеціаліста

Метою ОП є підготовка кваліфікованих фахівців з експертизи та оцінки культурних цінностей і творів мистецтва, науковців, дослідників як історії мистецтва, так і тенденцій розвитку сучасного українського і світового мистецтва, здатних розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації або у процесі навчання, що передбачає проведення наукових досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. Звертається увага на формування професійних компетентностей, скерованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення та вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик; отримання навичок розв’язувати складні спеціалізовані завдання в галерейній справі, професійній експертній діяльності.
Програма має міждисциплінарний характер, містить компоненти з інших галузей культури і мистецтва, що зумовлено метою навчання та комплексним підходом до підготовки фахівців.
Програма є логічним продовженням ОП з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня та важливою ланкою у підготовці здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктора філософії). Популярність спеціальності серед практиків, зокрема, музейної справи, оціночної діяльності у галузі мистецтва та експертної діяльності; осіб, що прагнуть здобути другу вищу освіту, засвідчив актуальність програми.

КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ НА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації, а також експертизи творів мистецтва під час практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих знань з теорії, історії мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток здатності особистості до креативної самореалізації із використанням інновацій у сфері мистецтвознавчої експертизи та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.
ЗК 3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проєктами.
ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.
Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.
Здатність використовувати знання та практичні навички зі сценографії з метою найвиразнішого розкриття концепції і змісту драматичного твору та його художнього втілення.
Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об’єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації.
Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.
Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.
Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за ОКР «магістр»

- Національний музей «Київська картинна галерея»
- Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
- Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів

СИЛАБУСИ

Обов’язкові навчальні дисципліни


Навчальні дисципліни за вибором здобувач вищої освіти обирає з урахуванням власних вподобань і потреб щодо майбутньої фахової діяльності

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

https://nakkkim.edu.ua/studentske-zhittya/kataloh-dystsyplin-vilnoho-vyboru

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Другий (магістерський рівень)

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Перший (бакалаврський рівень)