Заст. зав. кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін: «Українська мова за професійним спрямуванням»

 ОСВІТА

1. Криворізький державний педагогічний інститут (1993 р.),
2. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (2019 р.).

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук (2011 р.)
Доцент кафедри суспільних наук (2013 р.)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Грамота Міністерства освіти і науки (2005 р.)
«Відмінник освіти України» (2010 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Підвищення кваліфікації. Магістратура зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (28 лютого 2019 р. )
М19 №055664.
2. Innolab Studi Program, м.Талін. Науково-педагогічне стажування (4 кредтити, 144 год.). 26 червня – 7 липня 2017 р.

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

1. Тарас Шевченко буде жити у віках: Шевченкознавчі студії, присвячені 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря: Колективна монографія. / І. Г. Сафонова // – К.: НАКККіМ, 2014. – 174с. - (Сафонова І. Г. Формування парадигми духовності людини у ранніх баладах Т. Г. Шевченка («Причинна», «Утоплена», «Лілея»)).
2. Педагогічні основи виховання сучасних студентів на заняттях з «Української словесності»: теорія та практика / І. Г. Сафонова, Ю. М. Сафонов // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дніпропетровськ , «Пороги». – 2008. – 195 с.
3. Сафонова І. Г. Підготовка студентів педагогічних університетів до формування духовних потреб учнів у процесі вивчення філологічних дисциплін / І. Г. Сафонова // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: НАКККіМ. – 2010. – 212 с.
4. Сафонова І. Г. Лінгвістичні основи документознавства: методичні рекомендації до практичних (семінарських) робіт (самостійної роботи студентів) освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / І.Г. Сафонова. − Київ, 2017. − 34 с.
5. Cафонова І.Г. Теоретичне обгрунтування ісихазму як містично-аскетичної течії (твори Григорія Синаіта, Миколи Кавасили, Григорія Палами) / І. Г. Сафонова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К.: Міленіум, 2018. – № 2. – С.177 – 187. Web of Science Core Collection
6. Сафонова І.Г. Інноваційна Вальдорфська педагогіка у контексті сучасних освітніх викликів / І.Г. Сафонова // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагог. університету ім. Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип.37, Том ІІ (70): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" - К.: Гнозис, 2016. − С. 349-355. Web of Science Core Collection
7. Сафонова І. Г. Превентивна діяльність майбутнього медичного працівника як парадигма професійного зростання / І. Г.Сафонова // Вища школа: науково-практичне видання – 2016. – №10. – С. 77-87.
8. Сафонова І.Г. Модель педагогічної освіти як парадигма уніфікації / І. Г.Сафонова // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України – 2016. – Вип. 97. – К. – С. 117-125.
9. Cафонова І.Г. Вальфдорська педагогіка в світлі європейського освітнього простору / І. Г. Сафонова // Вища школа: науково-практичне видання – 2017. – №8. – С. 97-110.
10. Cафонова І.Г. Дискурс інноваційних методик у викладанні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / І. Г. Сафонова // Вища школа: науково-практичне видання – 2017. – №11. – С. 57-67.
11. Сафонова І.Г. Типологізація хреста (крижа) як сакраментально-лаконічного символу (Typology of the cross as a sacramental and laconic symbol) / І.Г. Сафонова // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 36. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 152 с. (C. 107-109).
12. Cафонова І.Г. Класифікація хрестів (крижів) як центрального об’єкта ставрографічної науки / І. Г. Сафонова // Восьмі Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – К.: «Видав. Людмила», 2020. – С. 27 – 32.
13. Cафонова І.Г. Криж (хрест) - найголовніший сакрально-лапідарний об’єкт ставрографії (The cross is the most important sacral-lapidary object of staurography) / І. Г. Сафонова // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали ІV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 лист. 2020 р. М-во культ. України; Нац. акд. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2020. - 166 с.
14. Cафонова І.Г. Багатозначність українських ставрографічних розвідок через призму історико-мистецьких понять (The ambiguity of Ukrainian staurographic explorations through the prism of historical and artistic concepts) / І. Г. Сафонова // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Матеріали Чотирнадцятої Міжнарод. наук.-творчої дистанц. конф., Київ, 23 жовтня 2020 р. Київ: НАКККіМ, 2020. - 224 с. (С. 65-68). URL: https://nakkkim.edu.ua/science/vidannyaakademiji.