ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ДОКТОР КУЛЬТУРОЛОГІЇ, ПРОФЕСОР

 ОСВІТА:

1988 р. - Київський державний педагогічний інститут, спеціальність «Музика». Диплом з відзнакою.
1996 р. – аспірантура в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, спеціальність «Теорія та методика музичного виховання».
2013 р.– докторантура в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність «Культурологія».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:
2001 р. – захист дисертації «Розвиток музично-педагогічної думки в Україні на початку ХХ століття» у спеціалізованій вченій раді Національно педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук;
2018 р. – захист докторської дисертації на тему: «Парадигмальні виміри ідеалу людини у просторі культури ХХ – початку ХХІ століття» у спеціалізованій вченій раді Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на здобуття наукового ступеня доктора культурології.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:
2004 р. – вчене звання доцента по кафедрі музики.
2007 р. – доктор філософії (Ph. D).
2012 р. – професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
2019 р. – професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ.

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:
• творча особистість у просторі культури;
• антропологічні аспекти культурологічного знання;
• методологічні засади культурологічних досліджень;
• історико-культурологічні аспекти музичного мистецтва.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
• наукове керівництво дисертаційними дослідженнями здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» та «доктор наук»;
• член разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії»;
• вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у НАКККіМ;
• член редакційної колегії наукових видань України, що індексуються в бібліографічних базах: «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв», «Культура і сучасність» (відповідальний секретар).

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:
Подяка за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток столиці України – міста Києва та високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня Києва від імені Київського міського голови (2009 р.).
Почесна грамота за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у створення духовних цінностей серед студентської молоді, сприяння розвитку галузі мистецької освіти та високу професійну майстерність Міністра культури України (2013 р).
Почесна грамота за вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм Міністра культури, молоді та спорту України (2019 р.).
Відзнака Міжнародного рейтингу «Золота фортуна» (2019 р.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:
Стажування у Київському національному університеті культури і мистецтв (4 кредити). Наказ № 84/1-0 від 6 березня 2017 р.).
Стажування в університетах Польщі: «Education in the Field of Politology, Sociology, History, and Philosophy: Perspective and Priority Directions of Scientific Research»: Maria Curie-Sklodowska University (Lublin), Lublin Science and Technology Park S. A. (27 листопада – 1 грудня 2017 р.).

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ:
Загалом понад 150 публікацій у фахових наукових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Web of Science.

1. Феномен ідеалу у вітчизняному філософсько-культурологічному дискурсі 60-80-х рр.. ХХ ст.// Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2013. № 1. С. 78-81.
2. Еволюція категорії ідеалу у культурфілософській спадщині Олександра Яценка //Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2013. № 3. С. 54-61.
3. Інновація як стратегія розвитку сучасної культурно-мистецької освіти //Культура України. – Вип. 42 У 2 ч. 4.1: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В. М. Шейка. Харків: ХДАК, 2013. С. 42-49.
4. Формування антропологічних засад в історико-культурологічній думці України //Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2013. № 2. С. 68-73.
5. Концепт ідеалу: досвід наукового осмислення //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ:Міленіум, 2013. № 4. С. 49-54.
6. Культурософська спадщина української діаспори у вимірах персоналістичного дискурсу //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. ХХХІ. Київ:Міленіум, 2013. С. 127-134.
7. Образ людини в модусі культурософії українського літературного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 20.Т. 2 /упор. В. Г. Виткалов; редкол. А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова. Рівне : РДГУ, 2014. С. 68-72.
8. Образ людини постмодерну в сучасному українському культурологічному дискурсі //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 20. Т. 2 /упор. В. Г. Виткалов; редкол. А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова. Рівне : РДГУ, 2015. С. 67-70.
9. Культурологічні виміри осмислення людини у постнекласичній науковій парадигмі // Культурологічна думка : щорічник наук. праць. Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2015. № 8. С. 13-18.
10. Сучасні методологічні засади осмислення культурологічних концепцій //Література та культура Полісся: зб. наук. праць. - Вип. 79. Серія «Історичні науки». - №3 /відп. ред.. і упоряд. Г. В. Самойленко. іжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. С. 252-261.


Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у фахових виданнях України, які включені до міжнародних науоковометричних баз:
1. Культурологічне знання у вимірах антропологічних проблем культури //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2014. Вип. ІІ (1). С. 55-60
2. Ідеал у просторі культури: категоріальний статус поняття //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: Міленіум, 2014. № 1. С. 51-56.
3. Моделювання як методологічний чинник формування образу людини //Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2014. № 1. С. 36-41.
4. Методологічні засади осмислення людини у вимірах історико-культурологічного дослідження //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: Міленіум, 2014. № 3. С. 87-92.
5. Ідеал людини в культурологічній концепції М. Бердяєва //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2014. Вип. ІІ (3). С. 73-78.
6. Культурологічні концепції як форми наукового осмислення культури та людини //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2014. Вип. І (4). С. 40-44.
7. Концепція людини Кліффорда Гірца у контексті культурологічної парадигми пізнання// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХХІУ]. Київ: Міленіум, 2015. С. 194-202.
8. Феномен «шістдесятництва» в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності //Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2015. № 1. С. 21-28.
9. Антропологічний вимір культурологічного знання: методологічний аспект //Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 29. Київ: Міленіум, 2016. С. 108-117.
10. Культурологічні концепції «нової людини» в українському мистецтві початку ХХ століття //Spheres of culture: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curi-Sklodovska University in Lublin. Lublin, 2015. -Volume X.- P. 342-350.
11. Культурологічні аспекти наукових пошуків Київської філософської школи у 60-80-х рр. ХХ століття // Spheres of culture: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curi-Sklodovska University in Lublin. Lublin, 2015. Volume XII . P. 364-371.
12. Ovcharuk O. V. Methodological Aspects of Comprehension of Human Being in the Culturological Scientific Paradigm. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 3. С. 3–8.
13. Ovcharuk O. V. Transformation of Human Immediate in Cultural Practices of Postmodern. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 4. С. 12–16
14. Овчарук О. В. «Культурна свідомість» як концепт теоретичної культурології. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2018. Вип. ІI (11). С. 3–8
15. Овчарук О. В. Інституалізація культурологічної науки в українському гуманітарному просторі наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Proceedings of the International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland», Stalowa Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Volume 2. C. 205–208.
16. Ovcharuk Olga. «A person of culture» in Modern Interpretation of Cultural Studies // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretation: collective monograph. Part 1. Warsaw: BMT Erida Sp. z.o.o., 2019. P. 646-660.
17. Овчарук О. В. Творча особистість як суб’єкт культури в парадигмальних вимірах осмислення. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2021. Вип. 2. С. 23-31.

Доповіді та виступи
Антропологические аспекты философско-культурологического наследия зарубежной украиники второй половины ХХ века //Традиции и современное состояние культуры и искусств: IV Междунар. научн. конф. Национальной Академии наук Беларуси. Минск, 2013. Ч. 2. С.138-142.
Українська культур філософська думка початку ХХ ст. у контексті формування західноєвропейської антропологічної парадигми //Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ ст.: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 30 квітня 2014 р. К.: НАКККіМ, 2014. С. 156-158.
Діалогова парадигма як методологічна основа культурологічного осмислення людини // Україна-Греція: духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки: зб. наук. праць /[упоряд.: В. А. Личковах, Л. В. Терещенко-Кайдан, З. О. Босик ]. К.: НАКККіМ, 2014. С. 88-93.
Ціннісно-смислові засади українського національного культуро творення у другій половині ХХ століття //Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів Восьмої міжнар. наук.-творчої конф., м. Київ, 16 квітня 2015 р. К.: НАКККіМ, 2015. С. 96-98.
Ідеал людини у парадигмі культури тоталітаризму //Україна-Греція в діалозі культур: Афонська спадщина, грецько-слов’янські зв’язки, мовні та наукові контакти: зб. праць (за матеріалами УІ Міжднар. наук.-практ. конф. «Діалог культур: Україна – Греція», Київ, 21-22 вересня 2015 р.). К.: Міленіум, 2015. С.170-173.
Людина та культура: культурологічні виміри осмислення //Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 15-16 березня 2016 р. С. 5-7.
Людина як концепт культурології у вимірах парадигмального підходу // Проблеми соціальної роботи: філософія,психологія, соціологія. Чернігів: ЧНТУ, 2016. С.75-83.
Культурно-мистецька освіта як чинник реалізації сучасних гуманітарних стратегій // Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євро інтеграційний вектор: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р. К.: НАКККіМ, 2016. С.95-97.
Інституалізація культурологічної науки в українському гуманітарному просторі наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Proceedings of the International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland», Stalowa Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Volume 2. C. 205–208.
Культурна дипломатія: теоретичний та прикладний аспект // Міжнародний симпозіум «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» (Київ, 6-7 червня 2019 р.). Київ: НАКККіМ. С. 287-289.
Культурологічна парадигма формування «людини культури» // УІІІ міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика». Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2021(14 травня 2021). С. 118-120.

Монографії та навчальні посібники:
Овчарук О. В. Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ–ХХІ століть: монографія. Київ: НАКККіМ, 2016. 268 с.
Людина у просторі культури: парадигмальні засади осмислення. Синергетична парадигма простору культури: монографія / наук.-ред. колегія: В. Д. Шульгіна (наук. ред.). Київ: НАКККіМ, 2014. С. 26–37.
Особистість у просторі культури: навчальний посібник. Київ: НАКККіМ, 2019. 136 с.
The person as the phenomenon of Cultural Studies. CULTURAL AND ARTS STUDIES OF NATIONAL ACADEMY OF CULTURE AND ARTS MANAGEMENT collective monograph, 2020. pp. 149-165/ http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/72
Особистість у просторі культури: навчальний посібник. 2 видання. Київ: НАКККіМ, 2021. 150 с.