Доктор філософських наук, професор

Личковах Володимир Анатолійович

Професор, доктор філософських наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Здійснює наукове керівництво (консультування) аспірантами і докторантами.

З публікаціями можна ознайомитись на інтернет-ресурсі:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=RzlIPegAAAAJ&hl=ru

ОСВІТА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет (1974 р.).

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Доктор філософських наук(1996 р.).
Професор кафедри етики, естетики та культурології (2001 р.).

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Заслужений працівник народної освіти України (1992 р.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автор понад 550 наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць. Серед них – 14 монографій, навчальних посібників, які використовуються в культурологічній та філософсько-естетичній підготовці фахівців з теорії та історії культури, а також мистецтвознавства і краєзнавства, зокрема:

1. «Чернігівські Афіни»: від Бароко до Постмодерну в естетиці: монографія / Марія Загорулько, Володимир Личковах. – Чернігів: Десна – Поліграф, 2016. – 272 с.
2. Під сигнатурою Іоанна (Максимовича): Християнська філософія імені та еніоестетика і поетика акровірша / В.А.Личковах // Релігія. Філософія. Культура: Матер. міждисциплінарної Всеукр. наук.-теорет. конф. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – С.9-16.
3. Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи: (до постановки проблеми) / Володимир Личковах //Людина – соціум – історія: складності сучасних взаємин: Тези Міжнар. наук. конф. пам’яті Казиміра Твардовського / Відп. ред. В.Л.Петрушенко. – Львів: “Ліга-Прес”, 2016. – С.13-17.
4. Творчість Анатолія Федя у світі ідей та образів етнокультурографії / В.А.Личковах, Г.С.Файзулліна // Про Анатолія Федя та його час: вибр. ст. – Краматорськ, 2016. – С.8-22.
5. Три зустрічі з професором Віктором Савельєвим: Тернопіль – Чернігів – Львів / Свет души. Памяти Виктора Савельева посвящается. – Львів: «Новий світ – 2000», 2016. – С.27–29.
6. Пам’яті Віктора Савельєва / В.Личковах // Свет души: Памяти Виктора Савельева посвящается / сост. и ред. С.М.Повторева. – Львів: «Новий світ – 2000», 2016. – С.62.
7. «Чернігівський Спас» / Володимир Личковах // Гарт. – 2 червня 2016 року.
8. Таємниця назви міста Харкова з точки зору кефалогічного підходу / В.А.Личковах // Традиційна культура в умовах глобалізації: Родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь: Матер. наук.-практ. конф. – Харків: «Точка», 2016. – С.159-162.
9. The dialogue of cultures in christian philosophy of the name // Dialogue and Universalism: Journal of the International Society for Universal Dialogue. – Special issue 2016: Values and ideals: theory and Praxis: Abstract. – International society for universal dialogue: XI World Congress. – July 2016, Warsaw, Poland. – Warsawa, 2016. – P.84.
10. The semiotics of the Ukranian and Polish avant-garde: the Dialogue of Ideals and Values // Dialogue and Universalism: Journal of the International Society for Universal Dialogue. – Special issue 2016: Values and ideals: theory and Praxis: Abstract. – International society for universal dialogue: XI World Congress. – July 2016, Warsaw, Poland. – Warsawa, 2016. – P.85.
11. Філософія етнокультури як методологічна основа українознавства / В.А. Личковах // Філософія у вимірах ХХІ століття: Матер. І Міжнарод. наук.-практ. конф. – К.: «Інтерсервіс», 2016. – С.77-79.
12. Метатеорія універсалізму в науці та культурі / В.А. Личковах // Знання. Освіта. Освіченість: Зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С.120-122.
13. Українсько-польський діалог у мистецтві образотворчого авангарду першої третини ХХ століття / В.А.Личковах // Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор: Матер. міжнарод. наук.-твор. конф. – К.: НАКККіМ, 2016. – С.21-25.
14. Філософія етнокультури і культурологічна регіоніка в сучасному українському краєзнавстві / В.А. Личковах // Святитель Філарет (Гумілевський): Людина, архіпастир, науковець: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. [упор. В.М.Малиневська, С.В.Малишко]. – К.: НАКККіМ, 2016. – С.12-15.
15. Семіотика українського і польського авангарду (на прикладі творчості О.Богомазова і художників "Краківської групи") / В.Личковах // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. – Вип.23 / упоряд. і наук. ред. В.Г. Виткалов; редкол.: Ю.П. Богуцький, С.В. Виткалов, С.М. Волков та ін. – Рівне : РДГУ, 2016. – С.129-135.
16. Біобібліографія і культурологічні акровірші / Володимир Личковах. – К.: НАКККіМ, 2016. – 96 с.
17. Личковах В.А. Семіотика українського та польського авангарду (на прикладі діалогу К.Малевича –В.Стшемінського і Г.Стажевського) / В.А. Личковах / Вісник “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Філософія. Психологія. Педагогіка. No 2 (47) (2016) – С. 10–16.
18. Крымская чайка / В.А. Личковах // Международная общественная организация по развитию культуры и науки «Международная Академия духовных наук» : Юбилейное издание / ред.-сост. В.В. Вовченко. – Симферополь: ООО «Антиква», 2016. – С.3.
19. Духовные науки в единении мира и утверждении человечности / В.А. Личковах // Международная общественная организация по развитию культуры и науки «Международная Академия духовных наук» : Юбилейное издание / ред.-сост. В.В. Вовченко. – Симферополь: ООО «Антиква», 2016. – С.14-15.
20. Международная академия духовных наук / В.А. Личковах // Международная общественная организация по развитию культуры и науки «Международная Академия духовных наук» : Юбилейное издание / ред.-сост. В.В. Вовченко. – Симферополь: ООО «Антиква», 2016. – С.59.
21. Таємниця назви міста Чернігова з точки зору кефалогічного підходу до територіальної топоніміки / В.А. Личковах // Розумовські зустрічі: Зб. наук. пр. / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. – Вип.3. – С.211-218.
22. Етнокультурографія Анатолія Фурлета: малярська репрезентація історії української культури / В.А.Личковах // Матеріали Всеукр. наук.-теор. конф.: Другі наук. чит., присв. пам. д-ра істор. н., проф. О.І.Путра. – К.: НАКККіМ, 2017. – С.150-153.
23. Львівсько-варшавська філософська школа і семіотика українського та польського авангарду / V. Lychkovakh // Dydaktyka literatury i konteksty XXXV. – Żary, 2017. – C.91-98.
24. Культуротворчий потенціал еніоестетики імені / В.Личковах // Культуротворчість в системі сучасної гуманітаристики: Мат. І-ї Всеукр. наук.-практ. міждисципл. Інтернет-конф., присв. 145-ю від дня народження Лесі Українки. Київ – Дніпро – Слов’янськ, 16 лютого 2017 р. / За ред. В.А.Федя, П.Е.Герчанівської, Є.А.Антоновича та ін. – Слов’янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2017. – С.8-11.
25. Значення метафілософії універсалізму для діалогу культур / В.А.Личковах // «Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність» (Тези Міжн. наук. конф. «ХХХІХ-ті Читання, присвяч. пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського», 10-11 лютого 2017 р.) / Відп. ред. В.Л.Петрушенко. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – С.12-15.
26. Перевізник Аратти: етнокультурологія «Кам’яної могили» у творчості Анатолія Фурлета / В.А.Личковах // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: зб. тез VI Всеукр. наук.-практ. конф. «Міф, філософія, наука: історична траєкторія взаємин», 21-22 квітня 2017 р. / за ред. І.В.Карівця. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С.64-67.
27. Березовий гай: санаторна лірика (акровірші) / Володимир Личковах. – Ніжин, 2017. – 80 с.
28. Семіотика етнокультури (на прикладі знака Коня і сигнатури Семаргла в художній етнокультурографії) / В.Личковах // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25-26 квітня 2017 р. – К.: НАКККіМ, 2017. – С. 19-22.
29. Сучасна українська політична історія у творчості Олексія Кулакова / В. Личковах // Українське суспільство: основні виміри: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.). – К.: НАКККіМ, 2017. – С. 85-87.
30. Етнокультурографія як різновид культурологічного дискурсу / В.А.Личковах // Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини. Матеріали науково-практичної конференції (23-24 червня 2017 року). – Харків, 2017. – С.157-161.
31. Естетотерапія акровіршами (авторська презентація книги «Березовий гай: Санаторна лірика (Акровірші)». – Ніжин, 2017. – 80 с.) / В.А.Личковах // Філософсько-гуманітарні читання: зб. наук. пр. за результ. Міжн. наук.-практ. конф. «Духовність та милосердя в сучасній медичній практиці» з нагоди 140-річчя від дня народж. В.Ф. Войно-Ясенецького (СВ. Луки, Арх. Кримського). – Вип.4’2017. – Дніпро, 2017. – С.219-228.
32. Ідея «Європи» і «європейськості» у політичному і культурному дискурсі універсалізму / В.А. Личковах // Розумовські зустрічі: Зб. наук. пр. / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – Вип.4. – С.202-205.
33. Рецензія на монографію О.С.Афоніної «Коди культури і «подвійне кодування» в мистецтві» / В.Личковах // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2017. – №3. – С.187-188.
34. Ідея «музею»в культурологічній, естетичній та мистецтвознавчій думці /В.А.Личковах // Музей як візуальний текст культури. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 вересня 2017 р.) – Черкаси. – С.7-10.
35. Музей: ідея і реальність у західноєвропейській та українській культурі / В.А.Личковах // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наук. зб. – Вип. 25. – Рівне: РДГУ, 2017. – С.173-181.
36. Етнокультурографія як синтез наукового і мистецького пізнання світовідношення народу / В.А.Личковах // Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017. – К.:НАКККіМ, 2017. – С.173-177.

37. Дослідження давньогрецької духовної культури в українській естетиці / В.А.Личковах // Античність та її філософське продовження. Тези Міжнар. наук. конф. «30-ті ювілейні Читання пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського». – Львів, 2018. – С.33.
38. Studies of Ancient Greek spiritual culture in Ukrainian Aesthetics / Volodymyr Lychkovakh // Starożytność i jej filozoficzne kontynuacje. 30-te Odczyty Poświȩcone Pamięci Twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego. – Lwów. – P.33.
39. Чернігівський Спас, Чернігівські Афіни / В.Личковах // Ну що б, здавалося, слова…: Зб. літер. Творів викл. І студ. НУЧК імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів: scriptorium, 2018. – С.84-85.
40. Філософсько-естетичні засади мистецьких пошуків Леона Хвістека / В.Личковах // Тези наукової конференції «Методологічні читання з темою «Місце методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і сучасність»». – Львів, 2018. – С.74-78.
41. Український Sacrum: необхідність збереження автентичності // Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій. – Матер. наук.-практ. конф. – Харків, 2018. – С.248-251.
42. Етнокультурографія: Репрезентації етнокультури в мистецтві та художній літературі / у співав. з Г.Файзулліною. – К.: НАКККіМ, 2018. – 256 с.
43. Роздуми над монографією Інни Яковець «Художній музей 21 століття» (Черкаси, 2016) / Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: Актуальні виклики сучасності. Зб. наук. пр. – К.: НАКККіМ, 2018. – С.171-175.
44. Математика – філософія – мистецтво у синергії творчості Леона Хвістека / В.А. Личковах // Знання. Освіта. Освіченість: Зб. матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця: ВНТУ, 2018. –С.176- 180.
45. Філософія авангардного мистецтва у творчості Леона Хвістека // Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність. - Матер. конф. - К., 2018. - С.35-39.
46. Культуротворча функція музеїв у загальнодержавному та регіональному аспектах // Розумовські зустрічі: Зб. наук. пр. / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – Вип.5. – С.123-131.
47. Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. Філософсько-естетичний контекст зародження українського і польського авангарду (стаття перша) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – No 1. – С. 30-36.
48. Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. Семіотичні паралелі художньої образності українського та польського авангарду(стаття друга). // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – No 2. – С. 25-31.
49. Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей львівсько-варшавської філософської школи. К.Малевич – В. Стшемінський і Г.Стажевський: пошуки супрематичної та конструктивістської мови авангардистського мистецтва (cтаття третя). // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – No 3. – С. 48-53.
50. Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. О. Богомазов – художники «Краківської групи»: від кубізму і футуризму до експресивно-ліричної абстракції (Стаття четверта). // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – No 4. – С. 36-42.
51. Український Sacrum: ейдоси і люди під Покровом Богородиці / В.А.Личковах. – Чернігів: SCRIPTORIUM, 2019. – 128 с.
52. У пошуках архетипу // Євген Кріп. Живопис, графіка. – К.: Фенікс, 2019. – С.93.
53. Реставрація естетики вітаїзму в мистецтві українського авангарду // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Мат. 4 Міжнарод. конф. – К., 2019. – С.130-134.
54. Ідея «музею» в культурологічній, естетичній та мистецтвознавчій думці // Музейний альманах. Наук. мат.: статті, нариси, есе. – Черкаси, 2019. – С.7-12.Енерго-інформаційні виміри естетики українського авангарду // Візуальність в естетичних практиках: український вимір. Матер. 6 наук.-практ. конф. – Черкаси, 2019. – С.3-4.
55. Історико-естетичні погляди Леона Хвістека в культурному просторі його творчості // Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі: Зб. матеріалів Міжн. дистанц. наук.-практ. конф., Київ, 14 листопада 2019р. Київ: НАКККіМ, 2019. – C.16-18.
56. Aesthetics of the Ukrainian avant-garde: energy-information dimension // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Філософські науки. – Вип. 1 (85). – Житомир: Вид-воЖДУ, 2019. – С.103-110.
57. Авторська презентація книги «Український Sacrum»: ейдоси і люди під покровом Богородиці // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство / Матер. Міжнарод. симпозіуму, присвяченому 50-річчю НАКККіМ. К., 2019. – С.308-309.
58. Музей-заповідник Пантелеймона Куліша: від реставрації до музеєфікації «Ганниної пустині». Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матер. V Міжнар. наук. практ. кон. К.: Фенікс, 2020. С.159-164.
59. Ольга Петрова на тлі українського трансавангарду. Художник Ольга Петрова в текстах сучасників. К.:Фенікс, 2020. С.117-124.
60. Естетична танатологія Гегеля та вітаїзм українського авангарду в мистецтві. Філософські пошуки: До 250-річчя з дня народження Г.В.Ф. Гегеля. Львів: Новий Світ, 2020. С.104-122.
61. Естетика українського і польського авангарду. – К.: НАКККіМ, 2021. – 288 с.