Доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій,
завідувач відділу аспірантури та докторантури,
доктор мистецтвознавства

Почала працювати в НАКККіМ у 2010 р.
Науково-педагогічний стаж: 8 років

Контакти:
Кафедра - телефон: 0444257856
Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8, каб. 104
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 0444257856

Викладання наступних дисциплін:

  • методологія культурологічного аналізу
  • семіотика культури
  • масова та елітарна культура
  • ґендер і культура
  • глобалізаційні процеси в культурі
  • міфологія
  • соціокультурні процеси в масовій культурі

ОСВІТА

2005 р. Запорізьке державне музичне училище ім. П. І. Майбороди (спец. «Музичне мистецтво»)
2010 р. Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової (спец. «Музичне мистецтво»)
2014 р. Аспірантура НАКККіМ за спец. 26.00.01 Теорія та історія культури (мистецтвознавство)
2018 р. Докторантура НАКККіМ за спец. 26.00.01 Теорія та історія культури (мистецтвознавство)
2020 р. Магістратура НАКККіМ за спец. 034 Культурологія (кваліфікація – експерт-аналітик з міжкультурних комунікацій)

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2015 Кандидат мистецтвознавства, тема дисертаційного дослідження «Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця ХХ – почату ХХІ століття»
2021 Доктор мистецтвознавства, тема дисертаційного дослідження «Семіологія камерно-інструментального мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століть»

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Дипломант міжнародного конкурсу піаністів (Каунас, Литва, 2006)
Лауреат міжнародного конкурсу фортепіанних дуетів ім. Ф. Шуберта (Русе, Болгарія, 2007)
Володар спеціального призу міжнародного конкурсу піаністів ім. Шопена (м. Біалусток, Польща, 2008)
Подячна грамота від мера м. Каунаса (Литва) п. Арвідаса Гарбаравічуса (2006)
Грамоти та подяка НАКККіМ за сумлінну працю і навчання, активну та творчу роботу, високу якість підготовки та проведення науково-практичних конференцій (різних років).

КАР’ЄРА

Кравченко Анастасія Ігорівна працює в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв з 2010 р. Має вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та «Культурологія», закінчила аспірантуру та докторантуру за спеціальністю «Теорія та історія культури», захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора мистецтвознавства, є лауреатом та дипломатом міжнародних конкурсів, бере активну участь у науково-педагогічному, науково-організаційному та культурно-громадському житті Академії.
Професійне зростання Кравченко А.І. розпочала у 2004 р. з посади викладача класу та концертмейстера Дитячої музичної школи №3 м. Запоріжжя. У 2010 р. працювала концертмейстером кафедри струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування у Одеській національній музичній академії ім. А.В. Нежданової. За роки роботи в НАКККіМ Кравченко Анастасія Ігорівна обіймала різні посади: провідного концертмейстера, старшого викладача, доцента, заступника завідувача кафедри, Голови ради молодих вчених, аспірантів та здобувачів НАКККіМ (2012–2013 рр.), працювала відповідальним секретарем фахового наукового журналу «Міжнародний Вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство» (2015–2018 рр.), керівником курсових, бакалаврських та дисертаційних робіт. З 2012 р. і до сьогодні є членом організаційних комітетів міжнародних науково-практичних, науково-творчих конференцій. З травня 2021 року суміщає посади завідувача відділу аспірантури-докторантури та доцента кафедри культурології та міжкультурних комунікацій. Є відповідальною особою із забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад (спец. 023, 029, 032, 034).

ІНФОРМАЦЯ ПРО ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ

У своєму доробку Кравченко А.І. має біля 100 опублікованих наукових праць (українською та іноземними мовами – англійською, грецькою), серед яких: монографії, статті у фахових виданнях України та інших держав, що індексовані у міжнародних базах даних, зокрема, Web of Science.
Кравченко А.І. є учасником біля 50 міжнародних конференцій в Україні (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дрогобич, Мукачеве, Рівне, Тернопіль, Переяслав-Хмельницький, Слов’янськ) та закордоном (Німеччина, Австрія, Польща, Білорусь, Латвія), що підтверджено відповідними публікаціями матеріалів її наукових виступів.
Основний науковий внесок Кравченко А.І. полягає у комплексному, систематичному дослідженні сучасного музичного мистецтва України (у симбіозі композиторської творчості, музичного виконавства, науково-музикознавчої та виконавсько-педагогічної шкіл), що здійснюється з міждисциплінарних світоглядних позицій теорії та історії культури. Особлива плідність наукових ідей Кравченко А.І. полягає у розбудові теоретико-методологічної бази досліджень з культурологічної регіоніки, семіології мистецтва (музики), розвитку теорії інтермедіальності, зокрема, розширення її теоретико-парадигмальних позицій у контексті обґрунтування концепції інтермедіальності в музиці та розробки єдиної системи типологічної класифікації інтермедіальних зв’язків у різноманітті їх семіотичних проекцій в культурі та мистецтві.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ

Монографії
1. Кравченко А. І. Культурологічні виміри камерно-інструментального мистецтва Одеси (кінець ХХ – початок ХХІ століть). К.: НАКККіМ, 2015. 216 с.
2. Кравченко А. І. Камерно-інструментальне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століть (семіологічний аналіз) : монографія. Київ : НАКККіМ, 2020. 300 с.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації, наукові статті, дослідження, робочі програми, виступи на конференціях)

Наукові статті(за останні 5 років) :
1. Poly-genres in Ukrainian chamber-instrumental music: typological aspects. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2017. № 2. С. 82–87. (Web of Science)
2. Семіотичне значення полілогу мистецтв у камерно-інструментальній творчості українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століть. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. К. : Міленіум, 2017. Вип. І (8). С. 140–146.
3. Interdisciplinary aspects of studying chamber art in the context of the culturological doctrine of contemporary musicology. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2017. № 3. С. 102–109. (Web of Science)
4. Historiography of research of Ukrainian chamber art: chronological, problematic and methodological aspects of classification. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2017. № 4. С. 172–177. (Web of Science)
5. Інтермедіальність у музичному мистецтві: шляхи семіологічного осягнення. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Напрям «Мистецтвознавство». Вип. 24. / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2017. С. 138–144.
6. Культурсеміологічна парадигма сучасного музикознавства: вектори поліметодології. Spheres of culture : Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Volume XVI. Lublin, 2017. P. 588–594.
7. Пасіонарність виконавської камерно-інструментальної творчості українських колективів: просторово-семіотичні аспекти інновацій. Культура і сучасність : альманах. К. : Міленіум, 2018. № 1. С. 78–82.
8. Поліхудожні проекти у виконавській творчості українських ансамблістів кінця ХХ – початку ХХІ століть. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ : Міленіум, 2018. Вип. 1(10). С. 140–146.
9. Макроцикли як локуси інтертекстуального смислоутворення (на матеріалах ансамблевої творчості України останньої третини ХХ – початку ХХІ століть). Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Вип. 33. К. : Міленіум, 2018. С. 413–420.
10. Медіальна перспектива мовно-знакової еволюції музики (на матеріалі українських камерно-інструментальних композицій межі ХХ – ХХІ століть). Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2018. Вип. ХХХХ. С. 145–155.
11. Паратекстуальне програмування ансамблевих п'єс українських композиторів: змістовий та мовно-виражальний аспекти синестетичних асоціацій. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 4. С. 290–295. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153092
12. Мізансценічні принципи моделювання простору ансамблевої комунікації в концертній та фестивальній практиці України кінця ХХ – початку ХХІ століть. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2018. Т. 2, № 20. С. 43–48.
13. Полістилістична природа інтертекстуальних структур в ансамблевій музиці України межі ХХ – ХХІ століть. Spheres of culture : Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. 2018. Vol. XVII. P. 443–450.
14. Етнокультурні джерела семіозису української камерно-інструментальної музики. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Вип. 36. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. С. 173–180. DOI https://doi.org/10.32461/190682
15. Полімодальність виконавської практики українських ансамблістів (кінець ХХ – початок ХХІ століть). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: науковий збірник. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 30. С. 121–127. DOI https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi30.198
16. Герменевтика ансамблевого виконавства в семіологічному дискурсі постмодернізму. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 5. С. 121–126. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/28.208905
17. Виконавська інтермедіальність: дискурс художньо-технологічної креативності в музичному мистецтві ХХІ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 5. С. 107–111. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/29.209714
18. Електроакустичні та аудіовізуальні твори в естетосфері ансамблевої культури України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 1. С. 147–151. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/31.213765
19. Рецензія на збірку «Знакові постаті камералістики: до ювілейних дат» : тези Міжнародної науково-творчої конференції (до 175-річчя діяльності ЛНМА ім. М. В. Лисенка). Українська музика : науковий часопис. / [засн. ЛНМА ім. М. В. Лисенка; голов. ред. І. Пилатюк]. [2011]. Львів, 2020. С. 127–128.


Робочі програми, навчально-методичні комплекси, методичні рекомендації (за останніх 5 років):

Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи:
Гендер і культура : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 034 «Культурологія» / розроб. А.І. Кравченко. Київ : НАКККіМ, 2021. 20 с.

Робочі програми (силабуси) навчальних дисциплін:

Семіотика культури, Міфологія, Гендер і культура, Культурна дипломатія (у співавторстві)

Виступи на Міжнародних конференціях (за останні 5 років):

1. 20-21.02.2016 р. ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Доповідь на тему: «Філософія музичного аналізу: аспекти методології»;
2. 21.04.2016 р. ІХ Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології». Доповідь на тему: «Філософія музичного аналізу: дослідницький потенціал»;
3. 05-06.03.2016 р. ХХІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Доповідь на тему: «Філософська проблематика музичного мислення українських композиторів (від авангарду 60-х до сучасності)»;
4. 17-18.03.2016 р. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття». Доповідь на тему: «Вплив філософських інтенцій українського авангарду на розвиток музичного мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століть»;
5. 15-16.03.2016 р. ІІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». Доповідь на тему: «Філософія музичного аналізу: інтермедіальний вимір»;
6. 26.05.2016 р. Міжнародна науково-практична конференція «Філософія у вимірах ХХІ століття». Доповідь на тему: «Камерно-інструментальна творчість українських композиторів – омузичнена філософія чи філософія звуків?»;
7. 22–23.09.2016 р. VII Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур: Україна – Греція: культурна політика XXI ст. в європейській ретроспективі». Доповідь на тему: «Інтермедіальний аналіз в системі дослідження явищ музичного мистецтва»;
8. 25.11.2016 р. Міжнародна заочна науково-теоретична конференція «КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ОБРІЇ ’ 2016». Тема: «Модифікації жанру у камерно-інструментальній творчості сучасних українських композиторів»;
9. 10-11.11.2016 р. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи». Тема доповіді: «Інтермедіальність як вияв універсалізму в естетиці камерно-інструментальних форм ансамблевого музикування»;
10. 24–25.11.2016 р. VII Международная научная конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств». Тема: «Семиотика композиторского творчества в камерно-инструментальном искусстве Украины на рубеже ХХ – ХХІ веков»;
11. 01.12.2016 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура України: традиції та сучасність». Тема доповіді: «Камерно-інструментальне мистецтво України в соціокультурному просторі нової системи художньої комунікації ХХІ століття»;
12. 16.02.2017 р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Культуротворчість в системі сучасної гуманітаристики». Тема доповіді: «Жанрово-типологічний зсув: від константності до вільної варіантності в інструментальних моделях камерної музики сучасної України»;
13. 20.04.2017 р. Х Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології». Тема доповіді: «Явище жанрової інтерференції в сучасній камерно-інструментальній музиці українських композиторів»;
14. 04.05.2017 р. XI Международная научно-практическая конференция «Культура. Наука. Творчество». Тема: «Интерпретация камерно-инструментального искусства: культурологические, эстетические, музыковедческие аспекты»;
15. 25–26.04.2017 р. VI Міжнародна науково-творча конференція «Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття». Тема доповіді: «Макроцикли «in memoriam» в українській камерно-інструментальній творчості кінця ХХ – початку ХХІ століть»;
16. 16-17.11.2017 р. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку». Тема доповіді: "Інтермедіальність в музичному мистецтві: шляхи теоретичного осягнення";
17. 14.12.2017 р. Науково-практична конференція «Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська і світова парадигма». Тема доповіді: «Естетика і семіологія інтермедіальності у камерно-інструментальному виконавстві України ХХІ століття»;
18. 22-23.03.2018 р. Міжнародна науково-практична конференція «Технології та їх вплив на сучасну культуру і мистецтво України». Тема доповіді: «Медіа та інтермедіальність в музичному мистецтві»;
19. 06.06. 2019 р. Міжнародний симпозіум «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство». Тема доповіді: «Українські традиції камерно-інструментального мистецтва: динаміка історичного розвитку (остання третина ХVIII – XIX ст.)»;
20. 20.11.2019 р. Міжнародна науково-творча конференція «Знакові постаті камералістики: до ювілейних дат». Тема доповіді: «Роль авторитету мистецької постаті у діалогових вимірах інтертекстуального творення (на матеріалах камерної музики)».
21. 04-5.12.2019 р. Міжнародна науково-творча конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: творчі діалоги» Тема доповіді: «Інституалізація політики культурної дипломатії України в контексті розвитку креативних індустрій».
22. 05–6.12.2019 р. ІІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір». Тема доповіді: «Модуси "Подолання гравітації": семіотико-комунікативний вимір».
23. 04.06.2020 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура та мистецтво: сучасні тенденції та перспективи». Тема доповіді: «Україна – Китай: кейси культурної дипломатії».
24. 17.12.2020 р. Міжнародна науково-творча конференція «Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ–ХХІ ст. (до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена)». Тема доповіді: «Традиції бетховенської класики у творчості квартету "Розумовський"».
25. 30.04.2021 р. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Тема доповіді: «Культура дипломатія в контексті міжнародних гуманітарних стратегій: теоретичний аспект».
26. 07-08.05.2021 р. International Scientific Conference «Trends in Development of Innovative Scientific Research in the Context of Global Changes». Тема доповіді: «Сommunicative strategies of euroasiat cultural partnership: Ukraine-China»;
27. 14.05.2021 р. VII Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика». Тема доповіді: «Комунікативні виміри культурної дипломатії: прикладний аспект»;
28. 28–29.05.2021 р. Міжнародна наукова конференція «Історія, політологія, філософія і соціологія: революційні зміни». Тема доповіді: «Системотворча роль культурної дипломатії у європейських практиках міжкультурної комунікації».
29. 30.09.2021 р. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки, освіти в умовах глобалізації». Тема доповіді: «Культурна дипломатія Китаю в Україні: ціннісні вектори взаємодії».
30. 04.11.2021 р. Наукова конференція «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір». Тема доповіді: «Семіотичні наслідки токенізації мистецтва».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. Lithuanian Academy of Music and Theatre, Kaunas Faculty, 30.09.2006, Certificate about participated in Master Classes;
2. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, august 2010, Diploma about participated in Tel-Hai International Master Classes;
3. НАКККіМ, Інститут публічного управління і кадрової політики, 19.10.2015 – 30.10.2015, Свідоцтво 12 СПВ 180641. Тема: «Викладання дисциплін згідно сучасних нормативно-правових вимог щодо підвищення якості підготовки фахівців»;
4. Інститут культурології НАМ України (освітньо-наукова практика, лютий 2020);
5. University «Collegium Civitas», м. Варшава (Польща), 21.06.2021 – 30.07.2021. Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти І – ІV рівнів акредитації на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі». Сертифікат NR 71/2021 (180 год., 6 кредитів ЄКТС).

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ:

1. Михайлов Олександр Єфремович. Тема дисертації: «Віолончельний концерт у творчості слов’янських композиторів другої половини ХІХ – ХХІ ст.».

ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1. Голова Ради молодих науковців, аспірантів, докторантів та здобувачів НАКККіМ (2012–2013 рр.)
2. Куратор студентських академічних груп (2019 – 2021рр.)