Кандидат культурології, доцент

Гоц Людмила Сергіївна

Кандидат культурології
доцент


ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПЕНЬ:

2010p. Харківська державна академія культури, спеціальність «Культурологія», кваліфікація –«магістр з культурології»
2014p. Кандидат наук: Харківська державна академія культури, спеціальність 26.00.01 – «Теорія та історія культури», тема дисертації: Репрезентація магії в сучасній медіакультурі, кандидат наук культурології, каф. культурології та медіа-комунікацій

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:
компаративні дослідження культури;
візуальні дослідження;
історія, теорія і соціологія культури;
сontemporary art та медіа-мистецтво;
герменевтика культури;
медіатеорія, медіафілософія, медіа культура;
сinema Studies;
кіберкультура;
субкультури;
релігієзнавство;
філософія;
літературознавство;
аналітична психологія.

ПУБЛІКАЦІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ:
Гоц Л. С. Архетип і архетипний образ: проблеми термінології в дослідженнях культури / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – № 4;
Гоц Л. С. Психолого-педагогічні основи формування культурологічного мислення студентів / Педагогіка вищої та середньої освіти: Збірник наукових праць. Вип. 44/1. – 2015. – С. 177–283;
Гоц Л. С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі / Л. С. Гоц // дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології — Х.: ХДАК, 2014;
Гоц Л. С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі / Л. С. Гоц // автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології — Х.: ХНАДУ, 2014;
Гоц Л. С. Актуальные проблемы преподавания иностранцам дисциплины «История»: как повысить образовательную мотивацию студентов? / Л. С. Гоц // Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів: мат-ли Міжнар. НПК. — Х.: ХНАДУ, 2014. —С. 299–303;
Гоц Л. С. Репрезентация магических практик в игровых медиа / Л. С. Гоц //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. — Тамбов, 2013. — № 12, ч. 1. — С. 48–52. фахове видання;
Гоц Л. С. Містифікація речі в контексті технічного прогресу ХХ–ХХI століть / Л. С. Гоц // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — № 3. — С. 102–105. фахове видання;
Гоц Л. С. Репрезентація магії у мас-медіа: телевізійний дискурс / Л. С. Гоц // Культура і мистецтво у сучасному світі. Наукові записки КНУКіМ: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2012. — Вип. 13. — С. 62–68. фахове видання;
Гоц Л. С. Концептуальне дослідження сутності магії: термінологічний аналіз / Л. С. Гоц // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; під ред. В.М. Шейка [та ін.]. — Х., 2011. — Вип. 34. — С. 121–128. фахове видання;
Гоц Л. С. Магія крізь призму культурантропологічного підходу: історія аналізу проблематики / Л. С. Гоц // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; під ред. В.М. Шейка [та ін.]. — Х., 2011. — Вип. 35. — С. 79–88. фахове видання;
Гоц Л. С. Техномагия: мистификация и ритуализация вещи в контексте технического прогресса / Л. С. Гоц // Международный информационно-аналитический журнал Креативная экономика и социальные инновации: Электронное научное периодическое издание — Самара, 2012. — Вип. 1 (2). — С. 67–83. — Режим доступа: http://cesi-journal.com/sites/cesi.ru/files/Issues _pdf/ ISSUE_2(2012).pdf. — Загл. с экрана;
Гоц Л. С. Рынок сновидений в эпоху постмодерна / Л. С. Гоц // Труды «Русской антропологической школы». По мат. конф. «Следы сновидения: сновидческое в философии, психологии, искусстве» (проведена Институтом РАШ в декабре 2007 г.) / Рос. гос. гуманит. ун-т. — М., 2008. — Вып. 5. — С. 299–306.

КОНФЕРЕНЦІЇ:
2018p. «Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій» (Харків, Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, 22- 23 липня 2018 р.)
2017p. Наукова конференція «Теорія та історія культури» (Київ, НаУКМА, 02 - 03 лютого 2017 р.)
2016p. «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу» (Київ, НАМУ, Ін-т культурології НАМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ, 2 червня 2016 р.). «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспект» (Київ, КМАЕЦМ, 20 квітня 2016 р.)
2015p. «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, НАКККіМ, 16 квітня 2015 р.)
2014p. «Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі»(Рівне, РДГУ, 15-16 листопада 2014 р.); «Діалог культур в контексті глобалізації» (Київ, НАКККіМ, 6 червня 2014 р.); «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів». Міжнар. НПК. — Х.: ХНАДУ, 17-18 квітня 2014 р.
2012p. Гоц Л. С. Технічний прогрес ХХ – ХХI століття: техномагія / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 19-20 квітня 2012р. ; / під. ред. В.М. Шейка та ін. — Х. : ХДАК, 2012. — С. 5–6
2011p. Гоц Л. С. Термінологічні аспекти дослідження феномену магії / Л. С. Гоц // VIII харківські студентські філософські читання: матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квітня 2011р. ; під. ред. Карпенко І. В. та ін. — Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. — С. 109–111
2011p. Гоц Л. С. Стереотипи та сутність магії: термінологічні аспекти / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 21-22 квітня 2011р.; / під. ред. В.М. Шейка та ін. — Х. : ХДАК, 2011. — С. 12–13
2010p. Гоц Л. С. Маски бунта: мифотворческие стратегии Ф. Ницше / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 22-23 квітня 2010р. у 2ч. ; під. ред. Т.Д. Булах. — Х: ХДАК, 2010. — С. 16–18
2008p. Гоц Л. С. Пещера в Древней Греции как метафора бессознательного: обитель Гипноса и «сердце» оракула / Л. С. Гоц // V Харківські студентські філософські читання. Матеріали міжнародної конференції. — Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. — С. 100 – 102
2008p. Гоц Л. С. Индустрия сновидений в контексте современных информационных технологий / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2008 р.; / під. ред. Т.Д. Булах. — Х: ХДАК, 2008. — С. 122–123
2007p. Гоц Л. С. Осуществленная утопия как формат современности / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р.; під. Ред.. С. В. Сищенко. — Х: ХДАК, 2007. — С. 113–114
2007p. Гоц Л. С. Мотив бессмертия в литературе постмодерна / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р.; під. ред. С. В. Сищенко. — Х: ХДАК, 2007. — С. 105