Доктор культурології, професор

Працює в НАКККіМ з 2013 р.
Науково-педагогічний стаж: 19 років

Контакти:
Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 104
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 050-225-55-88

Викладання наступних дисциплін:
Українські культурологічні школи;
Інформація та суспільство;
Теоретико-методологічні засади культурології;
Новітні проблеми культурології;
Світові культурологічні школи;
Історія релігійної культури;
Культурологія ментальності;
Школа діалогу культур.

ОСВІТА

1994–1999  Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури м. Київ, спеціальність «Мистецтвознавство»;
1999 – Гарвардський університет (США);
1999–2002 – аспірантура на кафедрі філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
2009–2012 – докторантура на кафедрі культурології в Харківська державна академія культури.

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2012 – доктор культурології за спеціальністю 26.00.04 – українська культура.
Диплом доктора наук ДД № 001463.
2014 – професор кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів.
Атестат професора 12ПР № 009674.
2003 – кандидат філософських наук, спеціальність 17.00.01 – теорія та історія культури.
Диплом кандидата наук ДК № 017604.
2009 – доцент кафедри гуманітарних дисциплін.
Атестат доцента 12ДЦ № 022682.

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Лауреат премії Кабінету міністрів України за внесок молоді у розбудову держави (постанова Кабінету міністрів України №1009 від 23.06.2000 р.);
Стипендіат Кабінету міністрів України (2000–2001 навчальний рік);
Лауреат премії голови Київської міської державної адміністрації за активну участь у науковій діяльності (постанова від 17.11.1995);
Лауреат премії Президії Національної Академії наук (постанова від 01.03.1995).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Національна академії державного управління при Президентові України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів.
Свідоцтво 12СПВ 132371 від 16 жовтня 2015 р.;
Національний Еразмус, Інститут лідерства, інновацій та розвитку. Семінар-тренінг з підготовки освітніх проектів. Сертифікат від 9 липня 2015 р.;
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Курс англійської мови рівня В-1 згідно з європейськими стандартами СЕFR.
Сертифікат від 30.05.2016 р.;
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Спеціальність «Технології Інтернет-підтримки навчального процесу».
Сертифікат від 2012 р.;
Вищі курси іноземних мов при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України. Спеціальність «Англійська мова для ділового спілкування».
Свідоцтво СПК АК № 035148 від 27 січня 2003 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАНІ МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Загалом понад 150 публікацій.
Монографії, словники
Герчанівська П.Е. Культурологічна рефлексія міжнародної міграції як соціокультурного феномену / П.Е. Герчанівська // Феномен культури у гуманітарному дискурсі: колективна монографія / за заг. наук. ред. проф., член-кор. НАПН України Балуха В.О. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2020. С. 46–81.
Herchanivska P. Innovative technologies and practices of human subjectivation / P. Herchanivska // Culture and Art Panorama of Ukraine / I. Petrova, S. Vytkalov, etc. L’viv–Torun: Liha-Pres, 2020.P. 1–16.
Herchanivska P. Models of modern cultural research // Cultural and arts studies of national academy of culture and arts management: collective monograph / O.S. Afonina, P.E. Herchnivska, Zh.Z. Denysiuk, V.P. Diachuk, etc. L’viv–Torun: Liha-Pres, 2020. P. 38–53.
Герчанівська П.Е. Феномен ідентичності: українські реалії / П.Е. Герчанівська // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць // за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. К.: Талком, 2018. С. 106–111.
Герчанівська П.Е. Культура в парадигмах XX–XXI ст.: монографія / П.Е. Герчанівська. Київ: НАКККіМ, 2017. 378 с.
Герчанівська П.Е. Культурологія: термінологічний словник / П.Е. Герчанівська. Київ: Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. 439 с.
Герчанівська П.Е. Українська специфіка суб’єктивації людини в епоху постмодерну // Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри: монографія / М.М. Бровко, Л.Д. Бабушка, Є.В. Більченко, П.Е. Герчанівська та ін. Ніжин: «Аспект-Поліграф», 2014. С. 54–73.
Герчанівська П.Е. Українська народна культура: християнський вимір. Монографія / П.Е. Герчанівська. Київ: Ун-т «Україна», 2011. 426 с.
Герчанівська П.Е. Стінопис церкви св. Параскеви в с. Олександрівці Хустського району Закарпатської області / П.Е. Герчанівська. Київ: НАКККіМ, 2009. 256 с.
Герчанівська П. Е. Дерев’яні церкви України / П.Е. Герчанівська. Київ: Наукова думка, 1996. 135 с.
Герчанівська П.Е. Словник термінів українського народного дерев’яного будівництва / П.Е. Герчанівська // Щербаківський Вадим. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці. К.: Либідь, 1995. С. 281–287.
Навчальні посібники
Герчанівська П.Е. Теорія та історія культури: навч. посіб. / П.Е. Герчанівська. Київ: НАКККіМ, 2014. 96 с.
Герчанівська П.Е. Культурологія: навч. посібн. / П.Е. Герчанівська. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Ун-т «Україна», 2006. 323 с.
Герчанівська П.Е. Культура управління / П.Е. Герчанівська, К.М. Левківський, І.І. Федорова. Київ: «Політехніка», 2005. 152 с.
Герчанівська П.Е. Культурологія: навч. посібн. / П.Е. Герчанівська. – Київ: Ун-т «Україна», 2004. 298 с.
Робочі програми
Герчанівська П.Е. Робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» / П.Е. Герчанівська. Київ: НАКККіМ, 2014. 35с.
Герчанівська П.Е. Робоча програма навчальної дисципліни «Євроінтеграційні процеси в галузі культури» / П.Е. Герчанівська. Київ: НАКККіМ, 2014. 23 с.
Герчанівська П.Е. Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та історія культури» / П.Е. Герчанівська. Київ: НАКККіМ, 2014. 43 с.
Стандарти
1.Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 – гуманітарні науки, спеціальності 034 – культурологія. (Герчанівська П.Е. – голова підкомісії) Затверджено та введено в дію наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 801.
2 Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 03 гуманітарні науки, спеціальності 034 культурологія. (Герчанівська П.Е. – голова підкомісії) Затверджено та введено в дію наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 803. 200 с.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

Scopus
Overcoming the Modern Socio-Cultural Crisis – from Postmodern to Post-Postmodern: Theoretical Aspects /Tatyana Gumenyuk, Mariana Palchynska, Polina Herchanivska, Yuriy Kozak and Nataliia Kobyzhcha //International Journal of Criminology and Sociology, 2021, 10, Р. 745–752.
Web of Science Core Collection
Герчанівська П.Е. Аналіз культури в парадигмі теорії систем / П.Е. Герчанівська // Вісник НАКККіМ. 2017. №. I. С. 3–7.
Статті, тези доповідей
(за останні 5 років)
Герчанівська П.Е. Аналіз теорій міжнародної міграції / П.Е. Герчанівська // Українська культура: Минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий сбірник. 2020. Вип. 35. № 35. С. 269–276.
Герчанівська П.Е. Аналіз теорій міжнародної міграції / П.Е. Герчанівська // Українська культура: Минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий сбірник. 2020. Вип. 35. № 35. С. 269–276.
Герчанівська П.Е. Тотожність та відмінність культурологічних та антропологічних шкіл / П.Е. Герчанівська // Вісник НАКККіМ. 2019. № 2. С. 3–7.
Герчанівська П.Е. Дихотомія Схід-Захід: історико-культурологічний аспект / П.Е. Герчанівська // Вісник НАКККіМ. 2019. №. I. С. 3–8.
Герчанівська П.Е. Інноваційна програма підготовки магістрів з міжкультурної комунікації в НАКККіМ / П.Е. Герчанівська // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 9 квітня 2019 р.). Київ: КНУТД, 2019. C. 101–104.
Герчанівська П.Е. Феномен ідентичності: українські реалії / П.Е. Герчанівська // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць // ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. Київ: Талком. 2018. С. 106–111.
Герчанівська П.Е. Аналіз культури в парадигмі теорії систем / П.Е. Герчанівська // Вісник НАКККіМ. 2017. №. I. С. 3–7.
Герчанівська П.Е. Феноменологічний аналіз у культурології / П.Е. Герчанівська // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2017. Вип. I (8). С. 3–11.
Герчанівська П.Е. Модель культурологічного дослідження в парадигмі теорії систем / П.Е. Герчанівська // Українські культурологічні студії. 2017. № 1. С. 19–22.
Герчанівська П.Е. Структурний аналіз: Культурологічний аспект / П.Е. Герчанівська // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. II (7). С.3–11.

ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

1. Доповідь на ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Україна першого двадцятиліття XXI ст.: культурно-мистецький вимір» (Рівне, 17-18 листопада 2020 р.);
2. Виступ на пленарному засіданні ІV Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: Сучасний науковий вимір». (Київ,
3–4 листопада 2020 року) Відеоконференція в Google Meet;
3. Виступ на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія подієвої культури: Історія і сучасність» (Київ, 25–26 березня 2021р.);
4. Спікер панельного дискурсу «Культурологія в Україні: Єдність у розмаїтті» (Острог, 02.04.2021 р.). Відеоконференція в Google Meet;
5. Виступ на пленарному засіданні Міжнародної конференції «Феномен культури постглобалізму» (Маріуполь, 15.04.2021р.). Онлайн.
та ін.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Консультування здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня доктора культурології за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури:
Садовенко С.М. Хронотоп української народної культури: взаємозв’язок традицій та інновацій (2019).
Овчарук О.В. Парадигмальні виміри ідеалу людини у просторі XX – початку XXI століття (2018).
2. Наукове керівництво здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата культурології за спеціальністю 26.001.01 – теорія та історія культури:
Сухіна О.В. Рефлексія людської буттєвості у постмодерній культурі (2018);
Панченко С.А. Культуротворчий потенціал релігійного туризмцу: становлення українського досвіду (2018).
Соболєвська С. О. Культуротворча функція українського аматорського театру (кінець ХХ – початок ХХІ століття). (2021 р.).
3. Участь в атестації наукових кадрів як першого офіційного опонента дисертації на здобуття:
доктора наук за спеціальністю 26.001.01– теорія та історія культури ) – 5;
кандидата наук за спеціальністю 26.001.01– теорія та історія культури (або доктор філософії за спеціальністю 034 культурологія) – 17.
4. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.850.01 НАКККіМ.
4. Голова разових спеціалізованих вчених рад: ДФ 26.850.001; ДФ 26.850.002; ДФ 26.850.008;
член разової спеціалізованої ради ДФ 20.051.020.
5. Керівник наукової теми: Культурологія тема «Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології» (реєстраційний номер № 0120U105692 2020 р.).

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ

Керівник міжнародних дослідницьких проектів з теорії та історії культури:
1. «Шведські дерев’яні церкви» (2001).
Приймаюча сторона– Стокгольмський університет.
Грант Шведського інституту (швед. –Svenska institutet), Швеція.
2. «Віденська та роттердамська версії картини Брейгеля «Вавилонська вежа» (2000).
Приймаюча сторона – Нідерландський інститут історії мистецтва (гол. – Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie), Гаага.
Грант Nuffic, Нідерланди.
3. «Вплив австрійської архітектури на церковну архітектуру Західної України (XVIII–XIX ст.)» (1997).
Приймаюча сторона – Академія мистецтв, Відень.
Грант уряду Австрійської республіки, Австрія.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Голова підкомісії 034 культурологія науково-методичної комісії 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.
2. Голова підкомісії щодо розробки Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 – гуманітарні науки, спеціальності 034 – культурологія. Стандарт затверджено та введено в дію наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 801.
3. Голова підкомісії щодо розробки Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 03 – гуманітарні науки, спеціальності 034 – культурологія. Стандарт затверджено та введено в дію наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 803.
4. Голова Акредитаційної комісії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти спеціальності 034 Культурологія (УКУ м. Львів).
5. Голова екзаменаційної комісії за напрямом підготовки «Культурологія» (у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки; НПУ ім. М.П. Драгоманова; Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого).
6. Голова експертної комісії НАКККіМ зі вступу на спеціальність «Культурологія».
7. Ччлен Вченої ради НАКККіМ;
8. Член науково-координаційної ради НАКККіМ.

РЕДАКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Головний редактор фахового альманаху «Культура і сучасність» (НАКККіМ).
2. Член ред. колегій фахових наукових видань:
«Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв»;
«Українські культурологічні студії» Ukrainian Culture studies (КНУ ім. Тараса Шевченка);
«Українська культура: Минуле, сучасне, шляхи розвитку»;
«Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія. Культурологія. Соціологія»;
«Вестник Полоцкого государственного университета. Cерия Е» (Білорусь).