Доцент, доктор культурології

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Найменування дисциплін:
- Джерелознавство історії української культури і мистецтва;
- Національна культура та етноконфесійне життя народів України.

ОСВІТА

Київський національний університет культури і мистецтв

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат філологічних наук (2019)
Доктор культурології (2018 р.)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

 - Ювілейна медаль «15 років Збройним Силам України»;
- Відзнака Міністерства оборони «Знак Пошани»;
- Почесний нагрудний знак начальника ГШ Збройних Сил України «За заслуги перед Збройними Силами».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 1. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, стажування в рамках міжнародного семінару «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост) сучасності», 11-17 червня 2018 р.,
3 кредити, Сертифікат № 201
2. Науково-педагогічне стажування «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та мистецтва в Україні та країнах ЄС: традиції та нові підходи» (м. Рига, Латвія, ISMA University of Applied Sciences, 21 червня – 31 липня 2021). 6 кредитів, 180 год.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

Монографії
1. Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в умовах глобалізації: монографія. Київ: НАКККіМ, 2016. 224 с.
2. Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в умовах глобалізації: монографія. 2-е вид. Київ: видавець Олег Філюк, 2017. 224 с.
3. Денисюк Ж. З. Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі: монографія. Київ: НАКККіМ, 2017. 384 с.: кольор. вкл.
4. Denysyuk Zh. Post-folklore of Internet communication in the axiological dimension. Riga: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 208 р.

Колективні монографії
1. Денисюк Ж.З. Комунікативні практики у функціонування аксіосфери суспільства. Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна монографія / За заг. ред. Проф. Ю.С.Сабадаш; редак.-укладачі проф. Ю.С.Сабадаш, проф. І.В.Петрова. Київ: Видавництво Ліка-К, 2019. С.248-269.
2. Denysiuk Zh. Z. Post-folklore as a phenomenon of communicative internet practices. Cultural and arts studies of national academy of culture and arts management : collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P.54-69. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-157-5/54-69. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/72/809/1773-1 (SENCE)
3. Денисюк Ж.З. Цифрові комунікації. Цифрове врядування : монографія / О. В. Карпенко, Ж. З. Денисюк, В. В. Наместнік [та ін.] ; за. ред. О. В. Карпенка. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 167-203.
Навчальний посібник
1. Денисюк Ж.З. Формування мистецьких колекцій. Визначення оціночної вартості музейних предметів: навч. посібник / Карпов В.В., Денисюк Ж.З. Київ: НАКККіМ, 2020. 112 с.

Статті у фахових виданнях
1. Денисюк Ж.З. Віртуальність масової культури як поле конструювання уявних ідентичностей. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 1. Київ: Міленіум. С.8–12. (Web of Science Core Collection)
2. Денисюк Ж. З. Інтернет-комунікація як тренд повсякденних соціальних практик. Культура і сучасність: альманах. 2016. №.1. Київ: Міленіум. С.27–31.
3. Денисюк Ж. З. Креолізовані тексти постфольклору як засіб інтернет-комунікації. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 2 (7). Київ: Міленіум. С.23–30.
4. Денисюк Ж. З. Постфольклор як предмет гуманітарних досліджень: до постановки питання. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 2. Київ: Міленіум. С.19–23. (Web of Science Core Collection)
5. Денисюк Ж. З. Постфольклорні тексти як прецедентні феномени в осмисленні актуальної реальності. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1 (8). Київ: Міленіум. С.18–23.
6. Денисюк Ж. З. Репрезентація постфольклору в інтернет-просторі: до типології жанрів. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 3. Київ: Міленіум. С. 9–14. (Web of Science Core Collection)
7. Денисюк Ж. З. Сміхова основа інтернет-фольклору в реалізації його комунікативного потенціалу. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2016. № 37. Київ: Міленіум. С.47–54.
8. Денисюк Ж. З. Сучасні комунікативні практики у формуванні й поширенні постфольклору. Культура і сучасність: альманах. 2016. №.2. Київ: Міленіум. С. 3–9.
9. Денисюк Ж. З. Ціннісно-смислові значення вербального постфольклору. Мистецтвознавчі записки. 2016. № 30. Київ: Міленіум. С. 130–41.
10. Denysyuk Zh. Z. Post folklore as a phenomenon of modern communication practices [Постфольклор як феномен сучасних комунікативних практик повсякденності]. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 4. Київ: Міленіум. С.24–27. (Web of Science Core Collection)
11. Денисюк Ж. З. Аксіологічні концепти як змістова основа текстів постфольклору. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2017. № 39. Київ: Міленіум. С. 10–18.
12. Денисюк Ж. З. Вплив інформаційно-комунікативного середовища на аксіосферу суспільства. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 3. Київ: Міленіум. С. 52–55.
13. Денисюк Ж. З. Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. Київ: Міленіум. С.57–61. (Web of Science Core Collection)
14. Денисюк Ж. З. Ігровий компонент постфольклору в середовищі інтернет-комунікації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 1. Київ: Міленіум. С.7–12. (Web of Science Core Collection)
15. Денисюк Ж. З. Інтернет-меми як засіб постфольклорної комунікації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 2. Київ: Міленіум. С.29–35.
16. Денисюк Ж. З. Комунікативні інтернет-практики у формуванні соціокультурних цінностей суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. нук. праць. Вип. 2 (26). Київ: НАУ, 2017. С.81–84.
17. Денисюк Ж. З Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства. Культура України. Серія: культурологія. Зб. наук. праць. 2017. Вип. 58. C.177–184.
18. Денисюк Ж. З. Лінгвістично-комунікативна гра як засіб вираження ціннісних домінант у текстах постфольклору. Мистецтвознавчі записки. 2017. № 32. Київ: Міленіум. С. 13–22.
19. Денисюк Ж. З. Постфольклор в парадигмі постмодерну: до постановки проблеми. Культура і сучасність: альманах. 2017. № 1. Київ: Міленіум. С. 3–8.
20. Денисюк Ж. З. Постфольклорні креолізовані твори у вимірі візуальної інтернет-комунікації. Мистецтвознавчі записки. 2017. № 31. Київ: Міленіум. С.134–143.
21. Денисюк Ж. З. Роль дигітального середовища інтернету в актуалізації етнокультурних цінностей суспільства. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2017. Вип. 2 (9). Київ: Міленіум. С.20–25.
22. Денисюк Ж. З. Семантика інтернет-простору як середовища формування творів постфольклорного типу. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2017. № 38. Київ: Міленіум. С.14–22.
23. Денисюк Ж. З. Цінності етнокультури в умовах соціокультурних трансформацій. Культура і сучасність: альманах. 2017. № 2. Київ: Міленіум. С.15–20.
24. Denysyuk Zh. Z. Factors and sources of the formation of Post-folklore as a cultural practice of modernity [Фактори і джерела формування постфольклору як культурної практики сучасності]. The European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna-Prague, 2017. № 6. P. 24–26.
25. Denysyuk Zh. Z. Media viruses as a means of dissemination of post-folklore in the interne environment [Медіа-вірусність як засіб поширення постфольклору в інтернет-просторі]. Virtus: scientific journal / Center of Modern Pedagogy «Learning Without Boardes», Montreal, Canada. 2017. Issue 17, October. P.22–25.
26. Денисюк Ж. З. Вплив інформаційно-комунікативного середовища на аксіосферу суспільства. Вісник НАКККіМ. 2018. № 4. С. 127-131.
27. Денисюк Ж. З. Репрезетація етнокультурних цінностей в текстах постфольклору. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 1. Київ: Міленіум. С. 62–66. (Web of Science Core Collection)
28. Денисюк Ж. З. Репрезентація героїки в умовах інформаційного середовища та актуалізації етнокультурних цінностей. Вісник НАКККіМ. 2019. № 1. С.31-38
29. Денисюк Ж.З. Меметика і фреймінг у конструюванні ціннісно-смислових концептів сучасного соціокультурного простору. Вісник НАКККіМ. 2019. № 2. С. 27-30.
30. Denysyuk, Zh. Ukrainian Liberal Struggle in Leonid Perfetskyiʼs battle paintings [Українські Визвольні змагання у батальному живописі Леоніда Перфецького]. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], scientific conference proceedings, 2019. Special issue, Pp.112–121. doi: 10.24919/2519-058x.0.184415 Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/184415/188062 (Web of Science Core Collection)
31. Денисюк Ж.З. Інформаційна політика в умовах гібридного протистояння як механізм реалізації національних стратегічних комунікацій. Право та державне управління: зб. наук. праць / Класичний приватний університет. 2020.
32. Denysiuk Zh. Hi-hume technology in the paradigm of value transformations of society [Hi-hume технології в парадигмі ціннісних трансформацій соціуму]. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2020. № 2. С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2020.220330№ 4. С. 205-210. DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.28. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2020/30.pdf
33. Денисюк Ж.З. Меметичність комунікативних практик в умовах розвитку цифрового інформаційного простору. Вісник НАКККіМ. 2021. №1. С. 13–19. DOI 10.32461/2226-3209.1.2021.229534.
34. Денисюк Ж.З. Пропаганда та контрпропаганда в контексті стратегій державної інформаційної політики. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2021. Том 32 (71). № 2. С. 46–51. DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2021.2/08
35. Денисюк Ж.З., Яковлев О.В. Формування інформаційної культури суспільства в умовах цифровізації. Вісник НАКККіМ. 2021. №1. С. 16-20.

Тези конференцій
1. Денисюк Ж. З. Вплив медіа-культури на формування ціннісних орієнтацій суспільства. Діалог культур Україна-Греція: культурна політика ХХІ століття в європейській ретроспективі: зб. праць (за матер. УІІ Міжнарод. наук.-прак. конф. «Діалог культур Україна-Греція: культурна політика ХХІ століття в європейській ретроспективі» Київ, 21-23 вересня 2016 р.). Київ: Міленіум, 2016. С.142–143.
2. Денисюк Ж. З. Електронні медіа в контексті функціонування аксіосфери сучасного суспільства. Другі наукові читання, присвячені пам'яті доктора історичних наук, професора О.І.Путра: Матер. Всеук. наук.-теорет. Конф., 20 листопада 2016 р., м. Київ. Київ: НАКККіМ, 2016. С.141–143.
3. Денисюк Ж. З. Комунікативні інтернет-практики в реалізації творчого потенціалу особистості. Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор: Зб. матер.Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р. Київ: НАКККіМ, 2016. С.71–73.
4. Денисюк Ж. З. Культуротворчий потенціал постфольклору як комунікативної практики сучасності. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: Матер. міжнарод. наук. конф., 24-25 листопада 2016 р. / Харківська держ. акад. культури. Харків: ХДАК, 2016. С.5–6.
5. Денисюк Ж. З. Середовище медіакультури як універсальний соціокультурний простір повсякденності. Матер. Всеукр. наук.-теорет.ї конф. «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні». Треті наукові читання, присвячені пам‘яті доктора філософських наук, професора О. М. Семашка, Київ, 01 червня 2016 р. Київ: НАКККіМ, 2016 р. С. 26–28.
6. Денисюк Ж. З. Універсальний код медіа-культури в реалізації сучасних комунікативних практик. Інформаційна освіта та професійно-комунікативна техніка ХХІ ст.: Матер. ІХ Міжнарод. наук.-практ. конф., Одеса, 8-9 вересня 2016 р. Полтава: Сімон, 2016. 355–360.
7. Денисюк Ж. З. Актуалізація етнокультурних цінностей суспільства в просторі інтернет-комунікації. Культуротворчість в системі сучасної гуманітаристики: Матер. І-ої Всеук. наук.-прак. міждисциплінар. інтернет-конф., Київ-Дніпро-Слов'янськ, 16 лютого 2017 р. Словянськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2017. С. 29–31.
8. Денисюк Ж. З. Візуальна комунікація у поширенні текстів постфолькору інтернет-середовища. Візуальні комунікації у формуванні особистості і соціуму: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 5-6 квітня 2017 р. / МОН України, МК України, Київ. нац. ун-т к-ри і мист; редкол.: Удріс Н.С., Чуєва О.В., Яковенко М.М. Київ: КНУКіМ, 2017. С.11–15.
9. Денисюк Ж. З. Візуальні практики постфольклору в просторі інтернет-комунікації. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матер. ХХХ Всеукр. наук.-прак. інтернет-кон., Переяслав-Хмельницький, 17 лютого 2017 р. Перяслав-Хмельницький, 2017. С.83–84.
10. Денисюк Ж.З. Знаково-символічне середовище медіа-простору у формуванні текстів постфольклору. Культурно-мистецькі обрії ’2017: зб. наукових праць / за заг. ред. К. І. Станіславської. Вип. 3. Київ: НАКККіМ, 2017. С.108–110.
11. Денисюк Ж. З. Ігрові модуси та креатив як комунікативні стратегії творення текстів постфольклору. Національні культури в глобалізованому світі: матер. Всеук. наук.-практ. Конф. (6-7 квітня 2017 року) / Київ. нац. ун-т культури і м-в.Київ: КНУКіМ, 2017. С.425–427.
12. Денисюк Ж. З. Інтернет-комунікація в соціальних мережах як джерело постфольклорної творчості. Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25-26 квітня 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С.185–187.
13. Денисюк Ж. З Інтернет як середовище трансляції етнокультурних цінностей. Гуманітарні студії НАКККіМ-2017: Матер. міжнарод. наук.-теорет. конф. (Київ, 23 листопада 2017 р.). Київ: НАКККіМ, 2017. С.132–133.
14. Денисюк Ж. З. Інтертекстуальність і прецедентність постфольклору в просторі інтернет-комунікації. Українське суспільство: основні виміри: матер. Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 25 травня 2017 р.). Київ: НАКККіМ, 2017. С. 65–66.
15. Денисюк Ж. З. Інформаційно-комунікативне середовища в трансформуванні соціокультурних практик. Zbiór artykułów naukowych Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Prakrycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo: Teoretyczne і praktyczne aspekty rozwoju wspòlczesnej nauki” 30.03-31.03.2017. Warszawa: Sp. Z.o.o. “Diamond trading tour” 2017. C.17–18
16. Денисюк Ж. З. Креатив постфольклору інтернет-середовища як засіб інтерпретації повсякденної дійсності. Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (24 квітня 2017 р.). Київ: НАКККіМ, 2017. С.33–35.
17. Денисюк Ж. З. Культурно-інформаційний контекст розвитку постфольклору інтернет-середовища. Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека: зб. наук. праць за матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 20 квітня 2017 р., Київ, Український центр культурних досліджень. Київ: НАКККіМ, Т.1. С.35–37.
18. Денисюк Ж. З. Особливості розвитку інформаційно-комунікаційного середовища сучасного суспільства. Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 24-25 лютого 2017 р. Київ, 2017. С. 65–67.
19. Денисюк Ж. З. Постфольклор в інтернет-комунікації: соціокультурний аспект. Теорія і практика сучасної науки: Міжнарод. наук.-практ. конф., 24-25 лютого 2017 р., м. Дніпро. Дніпро: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.179–181.
20. Денисюк Ж. З. Постфольклор інтернет-мережі у відображенні тенденцій соціокультурного розвитку суспільства. Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини: Матер. наук.-практ. конф. 23-24 червня 2017 року / Упр. культ. і туризму Харківської обл. держ. адмін. Харків, 2017. С.65–67.
21. Денисюк Ж. З. Постфольклор інтернет-простору як джерело ціннісних вимірів сучасного суспільства. Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій: матер. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 20-21 січня 2017 р., м. Київ. Київ, 2017. С. 41–43.
22. Денисюк Ж. З. Постфольклор как средство межкультурной коммуникации в интернет-пространстве. Informative and communicative space and a person: Materials of the VII international scientific conference on April 15–16, 2017. Praha: Vedecko vydavatelske, centrum Sociosfera-CZ s.r.o. P. 61–62.
23. Денисюк Ж. З. Репрезентація постфольклору в комунікативних практиках інтернет-мережі. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: Зб. матер. ІІ-ї Міжнарод. наук.-практ. конф., Баку-Ужгород-Дрогобич, 10 березня 2017 р. Дрогобич, 2017. С. 550–551.
24. Денисюк Ж. З. Сміховий формат постфольклору в комунікативних практиках соціальних мереж. Культурологічний альманах. 2017. Вип. 4. Інноваційні технології в галузі культури: Матер. ІІІ Міжнарод. наук. конф. «Інноваційні технології в галузі культури» (10 жовтня 2017 р.). Київ: Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. С. 29–31.
25. Денисюк Ж. З. Тексти постфольклору як креативний засіб сучасних комунікативних практик. Культура-текст-особистість: українські перспективи: тези доп. Всеукр. наук.-теорет. конф., 1-2 червня 2017, Київ. Київ: ІК НАМ України. С.75–77.
26. Денисюк Ж. З. Технологічна платформа веб 2.0 в поширенні постфольклорного типу комунікації в інтернет-мережі. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. Ч.1. С.40–42.
27. Denysyuk Zh. Z. Entertaining and laughing modes of internet-folklore in displaying society’s valuable orientations [Розважально-сміхові модуси інтернет фольклору у відображенні ціннісних орієнтацій суспільства] // Naukowa I praktyczna nauka światowa: problemy i innowacje. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo: zbiór artykułów naukowych Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej 31.10.2017, Sopot. Р.7–9.
28. Denysyuk Zh. Z. Interactivity and intertextuality as key factors of development of post-folklore texts [Інтерактивність та інтертекстуальність як головні чинники творення постфольклорних текстів]. Proceedings of the 2nd International conference “Science and society”. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2017. P. 112–117.
29. Денисюк Ж.З. Музеї в контексті комунікативних стратегій сучасного суспільства. Міжнародна конференція Музеї та реставрація у контксті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності: зб. наук. Праць міжнарод. наук.-практ. конф. 07-08 2018 р., м.Київ. Київ: НАКККіМ, 2018. С.88-90
30. Денисюк Ж.З. Мілітарна символіка в контексті символічного означення культури. Культурний код мілітарної символіки України. Збірник наук. праць наук.-практ. конф., м. Київ, 27-28 квітня 2018 р. / під заг. ред. В.В.Карпова. Київ, НАКККіМ, 2018. С. 42-46
31. Денисюк Ж.З. Постфольклор комунікативних інтернет-практик як соціокультурне явище сучасності. Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Художня культура і мистецька освіта: традиції і сучасність», 20-21 листопада 2018 р. С.23-25.
32. Денисюк Ж.З. Інформаційні технології та комунікативні практики у процесах ціннісних трансформацій соціуму. Матеріали Міжнародного симпозіуму, присвяченого 50-річчю НАКККіМ «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство», 6 червня 2019. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 30-31.
33. Денисюк Ж.З. Проблеми інформаційної безпеки в контексті розвитку інформаційної культури суспільства. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: II international scientific conference, 22 February, 2019, Lithuania, Kaunas. С. 431-434
34. Денисюк Ж.З. Формування ціннісно-смислових концептів засобами інформаційних технологій. International scientific and practical conference “Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries”, june 28-29, 2019. Romania, Baia Mare. C.119-122.
35. Денисюк Ж.З. Цифровізація управлінських рішень у формуванні масової культури. Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів», 24 травня 2019 р./ За заг. Ред. А.П.Савкова, М.М.Білинської, О.М.Петроє. Т.4. Київ, 2019. С. 49-50.
36. Денисюк Ж.З. Інформаційно-цифрові технології: соціокультурні та освітні аспекти. Міжнародна науково-практична конференція “Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку”: Київ, 22 травня 2020 р. Київ: НАДУ при Президентові України, 2020. С. 123-125.
37. Денисюк Ж.З. Медіасередовище у трансформуванні стратегій інформаційної безпеки. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С. 125-127.
38. Денисюк Ж.З. Медіакультура у формуванні й трансляції соціокультурних цінностей суспільства. The European development trends in journalism, PR, Media and Communication: International scientific and practical conference, Wloclawek, Republic of Poland, February 26-27, 2021. Wloclawek, 2021. PP.11-14. DOI http://doi.org/10.30525/978-9934-26-042-1-2.
39. Денисюк Ж.З. Розбудова системи стратегічних комунікацій як пріоритет державної політики і безпеки. Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика: Матер. Міжнарод. науково-практ. конференції, м. Запоріжжя, 5-6 березня 2021 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021.С. 5-7.
23. Денисюк Ж. З. Сучасні комунікативні практики у формуванні й поширенні постфольклору. Культура і сучасність: альманах. 2016. №.2. Київ: Міленіум. С. 3–9.
24. Денисюк Ж. З. Ціннісно-смислові значення вербального постфольклору. Мистецтвознавчі записки. 2016. № 30. Київ: Міленіум. С. 130–41.
25. Денисюк Ж. З. Цінності етнокультури в умовах соціокультурних трансформацій. Культура і сучасність: альманах. 2017. № 2. Київ: Міленіум. С.15–20.
26. Denysyuk Zh. Z. Factors and sources of the formation of Post-folklore as a cultural practice of modernity [Фактори і джерела формування постфольклору як культурної практики сучасності]. The European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna-Prague, 2017. № 6. P. 24–26.
27. Denysyuk Zh. Z. Media viruses as a means of dissemination of post-folklore in the interne environment [Медіа-вірусність як засіб поширення постфольклору в інтернет-просторі]. Virtus: scientific journal / Center of Modern Pedagogy «Learning Without Boardes», Montreal, Canada. 2017. Issue 17, October. P.22–25.
28. Денисюк Ж. З. Вплив інформаційно-комунікативного середовища на аксіосферу суспільства. Вісник НАКККіМ. 2018. № 4. С. 127-131.
29. Денисюк Ж. З. Репрезентація героїки в умовах інформаційного середовища та актуалізації етнокультурних цінностей. Вісник НАКККіМ. 2019. № 1. С.31-38
30. Меметика і фреймінг у конструюванні ціннісно-смислових концептів сучасного соціокультурного простору. Вісник НАКККіМ. 2019. № 2. С. 27-30.
31. Denysiuk Zh. Hi-hume technology in the paradigm of value transformations of society [Hi-humeтехнології в парадигмі ціннісних трансформацій соціуму]. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2020. № 2. С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2020.220330
32. Денисюк Ж. З. Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. Київ: Міленіум. С.57–61. (Web of Science Core Collection)
33. Денисюк Ж. З. Ігровий компонент постфольклору в середовищі інтернет-комунікації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 1. Київ: Міленіум. С.7–12. (Web of Science Core Collection)
34. Денисюк Ж. З. Постфольклор як предмет гуманітарних досліджень: до постановки питання. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 2. Київ: Міленіум. С.19–23. (Web of Science Core Collection)
35. Денисюк Ж. З. Репрезетація етнокультурних цінностей в текстах постфольклору. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 1. Київ: Міленіум. С. 62–66. (Web of Science Core Collection)
36. Денисюк Ж. З. Репрезентація постфольклору в інтернет-просторі: до типології жанрів. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 3. Київ: Міленіум. С. 9–14. (Web of Science Core Collection)
37. Denysyuk Zh. Z. Post folklore as a phenomenon of modern communication practices [Постфольклор як феномен сучасних комунікативних практик повсякденності]. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 4. Київ: Міленіум. С.24–27. (Web of Science Core Collection)
38. Денисюк Ж.З. Віртуальність масової культури як поле конструювання уявних ідентичностей. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 1. Київ: Міленіум. С.8–12. (Web of Science Core Collection)
39. Denysyuk, Zh. Ukrainian Liberal Struggle in Leonid Perfetskyiʼs battle paintings. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], scientific conference proceedings, 2019. Special issue, Pp.112–121. doi: 10.24919/2519-058x.0.184415 Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/184415/188062 (Web of Science Core Collection)
40. Денисюк Ж.З. Інформаційна політика в умовах гібридного протистояння як механізм реалізації національних стратегічних комунікацій. Право та державне управління: зб. наук. праць / Класичний приватний університет. 2020. № 4. С. 205-210. DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.28. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2020/30.pdf
41. Денисюк Ж.З. Меметичність комунікативних практик в умовах розвитку цифрового інформаційного простору. Вісник НАКККіМ. 2021. №1. С. 13–19. DOI 10.32461/2226-3209.1.2021.229534.
42. Денисюк Ж.З. Пропаганда та контрпропаганда в контексті стратегій державної інформаційної політики. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2021. Том 32 (71). № 2. С. 46–51. DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2021.2/08