ЛИТВИН СЕРГІЙ ХАРИТОНОВИЧ

В. о. завідувача кафедри культурології  та міжкультурних комунікацій, доктор історичних наук, професор

Детальніше

Адреса: вул. Лаврська, 9, корпус 11, каб. 106, м. Київ, 01015.
Телефон для довідок: +38 (044) 288-80-46
Електронна пошта: languages@nakkkim.edu.ua

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій створена у 2021 р. на основі об’єднання кафедр гуманітарних дисциплін, культурології та інформаційних комунікацій. Основними напрямами діяльності новоствореної кафедри є – підготовка майбутніх фахівців за спеціальностями 034 «Культурологія», 032 «Історія і археологія» (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти ступеня «Доктор філософі), а також забезпечення фундаментальної мовної підготовки студентів Академії усіх спеціальностей шляхом формування високого рівня іншомовної комунікативної компетенції (В – незалежний користувач) відповідно до загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), розроблених Радою Європи.
Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька) для здобувачів освітніх рівнів: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». Студенти також мають можливість вивчати другу іноземну мову. Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих кабінетах іноземних мов, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою.
Важливим спрямуванням роботи кафедри є надання студентам ґрунтовних знань з історичних дисциплін, опанування якими дозволяє формувати глибоке розуміння сутності історичних процесів в становленні української культури, періодизації її розвитку та ключової ролі у формування української державності.

Стратегічними пріоритетами в діяльності кафедри є:

• підготовка сучасних фахівців у сфері культури з високим рівнем наукового та практичного потенціалу, здатних сприяти модернізації сучасної гуманітаристики та її інтеграції до європейського та світового інтелектуального простору;
• підготовка нового покоління науковців, здатних використовувати отримані ними знання в галузі гуманітарних наук, культури і мистецтва для розв’язання теоретичних та практичних проблем сучасних соціокультурних процесів.

Підготовка фахівців у сфері культури здійснюється за спеціальностями 034 «Культурологія», 032 «Історія та археологія»:

• на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр культурології (культуролог, організатор культурно-мистецьких проєктів із фаховим знанням іноземних мов)»;
• на другому (магістерському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Магістр культурології (культуролог, експерт аналітик з міжкультурних комунікацій)»;
• на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації: «Доктор філософії з історії та археології», «Доктор філософії культурології».

В процесі навчання здобувачі вищої освіти спеціальності «Культурологія»:

• опановують фундаментальні основи культурології та актуальної культурологічної проблематики;
• оволодівають теоретико-методологічними засадами дослідження розмаїття культурно-історичної динаміки;
• набувають навички розуміння сутності культурних явищ та соціокультурних процесів;
• здобувають важливі компетентності у сфері іншомовної комунікації;
• долучаються до розробки та впровадження актуальних культурно-мистецьких проектів.

Підготовка фахівців-істориків та перспективи їх працевлаштування:

Випускники третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю «Історія та археологія» покликані забезпечувати потребу держави і суспільства у високоосвічених фахівцях, які широко обізнані з інноваціями у сфері історичних досліджень, ґрунтовно володіють новітнім методологічним інструментарієм, мають комунікаційні здібності. Водночас яскраво вираженим є соціальний запит на участь істориків у зміцненні громадянського суспільства та процесах консолідації української нації через наукову, освітню, інформаційну, публікаційну діяльність.
Підвищення в сучасному українському суспільстві інтересу до історичних знань стимулює підготовку, потрібних на ринку праці висококваліфікованих фахівців-істориків. Потенційними роботодавцями для випускників ОНП є Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики України. науково-дослідні інституції Національної академії наук України

Підготовка фахівців-культурологів є актуальною та необхідною для подальшої професіоналізації сучасного культурного простору України.

Перспективи можливого працевлаштування:

• дослідницька та викладацька діяльність в гуманітарній сфері.
• в органах державного та публічного управління – міністерствах, відомствах, управліннях культури;
• в закладах культурно-мистецької освіти – школах мистецтв, коледжах та Академіях культури;
• в культурно-мистецьких інституціях – театрах, музеях, галереях, студіях;
• науково-дослідних інституціях Національної академії наук Українита експертних установах;
• у сфері медіа-індустрій – журналістика, видавнича справа, реклама, зв’язки з громадськістю;
• куратори культурно-мистецьких та соціальних проєктів;
• керівники, арт-менеджери, ведучі просвітницьких програм на радіо та телебаченні;
• арт-критика, спічрайтерство, блогерство.

БАКАЛАВРАТ

(денна, заочна форми навчання: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Галузь знань 03 “ Гуманітарні науки ”
Спеціальність 034 Культурологія

Освітньо-професійна програма "Культурологія" (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія-відгук Чміль Г.П.
Рецензія-відгук Федів Ю.О.

Навчальні плани


Навчальний план за освітньо-професійною програмою Культурологія денна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Культурологія денної форма навчання (нова редакція 2022)
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Культурологія заочна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Культурологія заочна форма навчання (нова редакція 2022)

 

Робочі програми
Невидимй текст
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Невидимй текст
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики

Закрити

МАГІСТРАТУРА
(денна, заочна форми навчання: 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»


Галузь знань 03 “ Гуманітарні науки ”
Спеціальність 034 Культурологія

Освітньо-професійна програма "Культурологія" (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія-відгук Чміль Г.П.
Рецензія-відгук Федів Ю.О.


Навчальні плани


Навчальний план за освітньо-професійною програмою Культурологія денна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Культурологія заочна форма навчання 2022

Робочі програми
Невидимй текст
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Невидимй текст
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики

Закрити

АСПІРАНТУРА
(денна форма навчання: 50 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки)


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ»


Галузь знань 03 “ Гуманітарні науки ”
Спеціальність 034 Культурологія

Освітньо-наукова програма "Теоретичні засади культурології" (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія-відгук Сидоренко В.Д.
Рецензія-відгук Чміль Г.П.


Навчальний план

Навчальний план за освітньо-науковою програмою Теоретичні засади культурології денна форма навчання 2022

Робочі програми
Робочі програми
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Група забезпечення
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики
Закрити

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»

Галузь знань 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма “Історія та археологія” (2022 р.)
Рецензія Дубровіна Л.А.
Рецензія Срібняк І.В.

Навчальний план

Навчальний план за освітньо-науковою програмою Історія та археологія денна форма навчання 2022

Робочі програми
Робочі програми
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Група забезпечення
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики
Закрити

ОВЧАРУК О. В. – відзначена Подякою за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток столиці України – міста Києва та високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня Києва від імені Київського міського голови (2009 р.), Почесною грамотою за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у створення духовних цінностей серед студентської молоді, сприяння розвитку галузі мистецької освіти та високу професійну майстерність Міністра культури України (2013 р), Почесною грамотою за вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм Міністра культури, молоді та спорту України (2019 р.). Має Відзнаку Міжнародного рейтингу «Золота фортуна» (2019 р.).

ІЛЬЮШИН І. І. – Лауреат нагороди Польського історичного товариства Pro historia Polonorum (2007 р.), Лауреат нагороди Капітули Українсько-польського поєднання (2009 р.), Лауреат нагороди ім. І. Виговського Інституту Східної Європи Варшавського університету (2018 р.). Нагороджений почесною грамотою Міністерства закордонних справ України за особистий внесок у розвиток українсько-польського співробітництва (2008 р.).

БРАЙЧЕНКО О. Д. - присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (Посвідчення № 907, 16 вересня 1997 р.). Нагороджений нагрудним знаком «Державна служба України «За сумлінну працю» (Посвідчення Головного управління Державної служби України № 320 від 17 листопада 2004 р.), відзначений Цінним подарунком (годинник) Голови Верховної Ради України (Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України 3260 від 24 червня 2014 р.).

ГЕРЧАНІВСЬКА П. Е. - Лауреат премії Кабінету міністрів України за внесок молоді у розбудову держави (постанова Кабінету міністрів України №1009 від 23. 06. 2000 р.), Лауреат премії голови Київської міської державної адміністрації за активну участь у науковій діяльності (постанова від 17.11.1995), Лауреат премії Президії Національної Академії наук (постанова від 01.03.1995).

САФОНОВА І. Г. – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2021 р.), нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2010 р.), грамотою Міністерства освіти і науки (2005 р.).

ДЕНИСЮК Ж. З. – відзначена Ювілейною медалью «15 років Збройним Силам України», Відзнакою Міністерства оборони «Знак Пошани». Має Почесний нагрудний знак начальника ГШ Збройних Сил України «За заслуги перед Збройними Силами».

КРАВЧЕНКО А. І. – дипломант міжнародного конкурсу піаністів (Каунас, Литва, 2006), Лауреат міжнародного конкурсу фортепіанних дуетів ім. Ф. Шуберта (Русе, Болгарія, 2007), Володар спеціального призу міжнародного конкурсу піаністів ім. Шопена (м. Біалусток, Польща, 2008). Має Подячну грамоту від мера м. Каунаса п. Арвідаса Гарбаравічуса (Литва, 2006). Відзначена грамотами та подяками НАКККіМ за сумлінну працю і навчання, активну та творчу роботу, високу якість підготовки та проведення науково-практичних конференцій (різних років). Володар гранту Tel-Hai International Master Classes  в Університеті Бен-Гуріона (Ізраїль, 2010). Стипендіат програми «NUMO: архіви та бібліотеки» Німецької бібліотечної спілки та Уповноваженого Федерального уряду з культури та медіа на підставі постанови Бундестагу (Університет Регензбургу, Німеччина, 2022).

ШМАТКО В. Г. - майстер спорту СРСР з боротьби дзю-до (1990 р.), Суддя першої категорії з боротьби дзюдо (1991 р.).
ШУМИЛО С. В. - присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» (2020 р.), має відзнаку Почесний краєзнавець України (2021 р.).

Науково-творчу діяльність на кафедрі культурології та міжкультурних комунікацій здійснює професорсько-викладацький склад: доктор історичних наук, професор С. Х. Литвин; доктор культурології, професор О. В. Овчарук; доктор культурології, професор П. Е. Герчанівська; доктор соціологічних наук, доцент О. Ф. Стаднік; доктор філософських наук, професор В. А. Сіверс; доктор історичних наук, професор І. І. Ільюшин; доктор культурології, доцент Ж. З. Денисюк; доктор мистецтвознавства, доцент А. І. Кравченко; кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Сафонова; кандидат філософських наук, професор Л. В. Осадча; кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Гавеля; кандидат культурології, доцент С. О. Соболєвська; кандидат історичних наук, доцент О. Д. Брайченко, а також доцент кафедри Л. В. Андерсон і старший викладач кафедри О. В. Земляна.
Науково-творча робота професорського складу кафедри здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», виконання першочергових завдань щодо входження України до єдиного Європейського освітнього простору, а також впровадження нових освітніх стандартів.

Тематика науково-дослідної роботи кафедри культурології та міжкультурних комунікацій пов’язана із низкою досліджень, що виконуються в межах наукових тем:
• «Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології» (державний реєстраційний номер НДР 0120U105692), спеціальність 034 Культурологія;
• «Ретроспективний аналіз особливостей державного та культурно-цивілізаційного розвитку України» (номер державної реєстрації 0118U000632), спеціальність 032 Історія та археологія.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює налагодження зв’язків із мистецькими навчальними закладами, культурно-освітніми установами, органами зі стандартизації і сертифікації, іншими базами передового досвіду в галузі культури. Викладачі кафедри здійснюють підготовку здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальностями 34-Культурологія та 032-Історія та археологія. Кафедрою ініціюються та проводяться практикує науково-практичні конференції, зустрічі, семінари, «круглі столи» з профілю кафедри та спеціалізації. Викладачі кафедри виступають офіційними опонентами та рецензентами дисертаційних досліджень, працюють над підготовкою наукових видань. Професорсько-викладацьким складом кафедри видана значна кількість наукових праць, підручників та монографій. Узагальнені результати наукових досліджень викладачів кафедри публікуються у фахових наукових виданнях, які індексуються у міжнародних науково-метричних базах даних, а також у зарубіжних виданнях, у збірниках матеріалів симпозіумів, міжнародних, всеукраїнських науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, матеріалах форумів, круглих столів, семінарів тощо.