Завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій

доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України, голова науково-методичної комісії з розробки стандартів вищої освіти, галузь знань 02 «Культура і мистецтво», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член науково- методичної підкомісії з розробки стандартів вищої освіти, спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальні дисципліни:

- «Теорія і практика креативності»,
- «Менеджмент креативних індустрій»,
- «Сучасні культурні практики»,
- «Трансформаційні процеси в культурі»,
- «Соціокультурне картування».

Проєктна (грантова) діяльність:

Грант програми Erasmus+ (Action KA 2: Capacity building in the field of higher education) "Адаптація освітніх програм до контексту гібридних загроз" – Academic Response to Hybrid Threats (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP). Тематичний менеджер проєкту.

Приймає активну участь у міжнародних проектах, є організатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів, тренінгів для менеджерів соціокультурної діяльності.

Входила до робочих груп із розробки законопроектів та державних програм України («Концепція залучення інвестицій у паркове господарство м. Києва», проекти Законів України «Про державний гімн України», «Про державний прапор України», «Про державний герб України»).

Член редколегії наукових фахових журналів України:

«Культура і сучасність. Культура и современность. Culture and Contemporaneity» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Мистецтвознавство, культурологія, спеціальності – 022, 023, 028, 034 Додаток 4. До наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 №886;

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності». Додаток 4. До наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 №886;

«Культура і мистецтво у сучасному світі. Culture and Arts in the Modern World» Київського національного університету культури і мистецтв. Мистецтвознавство, культурологія, спеціальності – 021, 022, 034 Додаток 4. До наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 №886;

«Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку /Ukranian culture: the past, modern, ways of development. Збірник Рівненського державного гуманітарного університету, Інститут культурології. Мистецтвознавство, культурологія, спеціальності – 023, 024, 025, 026, 027, 034 Додаток 4. До наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 №886;

«Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». Серія - економіка та менеджмент. https://nonproblem.net/editorial-board/

Член спеціалізованих вчених рад України:
- вченої ради Д 26.807.05 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
- вченої ради Д 26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв.

Член Наглядової ради Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв.

ОСВІТА

Київський державний інститут культури (1996), спеціальність «Культурологія»;
Одеська національна юридична академія (2004), спеціальність «Державна служба».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Професор (2015),
доктор культурології (2019), тема дослідження: "Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)".

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Заслужений працівник освіти України (2007)
Грамота Верховної Ради України (2017 р.)
Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2019 р.)
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2020)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(публікації та дослідження)
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fQSN_PsAAAAJ&hl=ru

Монографії:
Копієвська О. Р. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України : монографія. Київ : НАКККіМ, 2014. 296 с.
Копієвська О. Р. Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія. Київ : НАКККіМ, 2010. 272 с.
Копієвська О. Р., Вільчинська І. Ю. Культурна функція сучасних держав: інтеграція чи захист національних пріоритетів // Україна і глобалізований світ: соціокультурний вимір : монографія. Київ : КНУКіМ, 2007. С. 141–200.
Копієвська О. Р. Культуротворчий потенціал закладів культури в Україні // Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : колективна монографія. Київ : Ліра-К, 2017. С. 156–165.
Kopiyevska O. R. Thematization of cultural practices in the context of psychological compensation // Psychological accompaniment of personality development : collective monograph / S. P. Bielavin, T. I. Bielavina, I. N. Bila, N. A. Dobrovolska, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 118-137. URL : http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/50/551/1215-1.
Kopiyevska O. R. Ukrainian discourse of applied cultural research // Cultural and arts studies of national academy of culture and arts management : collective monograph / O.S. Afonina, P.E. Herchanivska, Zh.Z.Denysiuc, V.P. Diachuk, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 134-148. URL : http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/72

Хрестоматія:
Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики : хрестоматія для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 2019. 327 с.

Статті в наукових виданнях:
Копієвська О. Р. Культурний капітал як компонента сучасної держави // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2016. № 1. С. 17–21. Web of Science.

Kopiyevska O. The transformation of subjectivity in the cultural practices of Ukraine // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2017. № 1. С. 34–38. Web of Science.

Kopiyevska O. Cultural practices and applied cultural studies: issues of their Interconnection // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2017. № 4. С. 67–71. Web of Science.

Kopiyevska O. Sociocultural mapping: modern challenges // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 83–87. Web of Science.

Копієвська О.Р. Тематизація культурних практик у науковому дискурсі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2019. № 1. С.64-69.

Копієвська О.Р. Культурні практики в дискурсі Cultural Studies // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2019. № 2. С.49-53.
Kopiyevska O. Creative Discourses of Educational Practices: Student Youth of Arta and Culture Proffessions // Youth Voice Journal, 2021. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-21-8. URL : https://www.rj4allpublications.com/young-people-in-education-vol-2/. Scopus

Публікації в міжнародних наукових конференціях:
Копієвська О.Р. Сучасні культурні практики в дискурсі концепції ressentiment’у Ф. Ніцше // Вагнер і Ніцше: 150-ліття зустрічі: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 7-8 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С.117-120.
Копієвська О.Р. Мовні практики у соціокультурному просторі України // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: збірник тез доповідей ІУ Всеукр. Наук.-практ. конф., м.Киів, 9 квітня 2019 р. / за аг.ред М.О.Чернець. Київ : КНУТД, 2019. С.168-171.
Копієвська О.Р. Тематизація прикладних досліджень в сучасному культурологічному дискурсі. // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня. 2019 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2019. С.52-54.
Копієвська О.Р. Розбудова культурного простору: сучасні тенденції та пріоритети // Інфраструктура закладів культури: стан, тенденції розвитку в умовах децентралізації: матер. наук-практ. конференції. Вінниця, 2019.
Копієвська О.Р. Локальні культурні ландшафти України в умовах гібридної реальності // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. С. 182-184. URL : http://library.kr.ua/elib/totalitaryzm/totalitaryzm.pdf.
Копієвська О.Р. Культурні практики як засіб подолання гібрідних конфликтів // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: зб. матер. наук.-практ. інтернет-конферен. Маріуполь, 2020. URL: https://dsum.edu.ua/storage/documents/news/ PROGRAMA-KONFERENTSIYI-22.06.2020-roku-2.pdf.
Копієвська О.Р. Національне вбрання в дизайн-практиках України // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 3-4 лист. 2020 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2020. С. 118-119. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/2020_Kultura_mystetstvo.pdf.
Копієвська О.Р. Креативність як фахова компетентність менеджера культури // Культурологічний альманах. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. Вип. 14. С.37-39.

СТАЖУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ