Дорогі друзі!


Впровадження та використання сертифікатних програм навчання в НАКККіМ здійснюється відповідно до Положення про підготовку, організацію та проведення сертифікатних програм навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, затвердженого рішенням Вченої ради НАКККіМ та введеного в дію наказом ректора Академії від 30 листопада 2016 року № 161-о.

Сертифікатна програма – це спеціалізований навчальний курс , спрямований на отримання, оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи у сучасних умовах.

Навчатися за сертифікатними програмами в Академії можуть студенти, викладачі, практики, інші зацікавлені особи.

Учасники навчання за сертифікатними програмами будуть вивчати кращий вітчизняний та світовий досвід в обраній галузі знань, організацію роботи та менеджмент, ознайомляться з новітніми досягненнями науки, практики та технологій.

Навчання за сертифікатними програмами – це чудова можливість підвищити свою кваліфікацію та рівень фахової підготовки, отримати спеціалізовані знання, що в умовах конкурсного та конкуретного середовища на ринку праці створить додаткові умови побудови успішної кар’єри.

Сертифікатні програми – це авторські освітні продукти, створені провідними професорами та науковцями Академії. До проведення занять за окремими темами сертифікатної програми будуть залучатися провідні діячі культури і мистецтв, талановиті особистості, керівники та майстри національних закладів культури, творчих колективів, носії креативних ідей.

По завершенню навчання за обраною програмою видається відповідний сертифікат, що може стати вирішальним при майбутньому працевлаштуванні чи умовою кар’єрного зростання.

 

Трансформаційні процеси в культурі
Трансформаційні процеси в культурі

Сертифікатна програма призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів мистецької освіти, керівників закладів культури базової мережі, працівників установ та організацій культурно-мистецької сфери, а також усіх, хто цікавиться розбудовою культурного простору України.

Актуальність програми

Сучасний етап історичного розвитку України визначається інтенсивними соціально-ціннісними змінами, перетвореннями у політичній та економічній сферах людського буття.
Трансформаційні процеси в культурі України вимагають усвідомлення проблем невідповідності між традиційними стратегіями культуротворення та культурними реаліями сьогодення, вироблення принципово інших підходів до розробки і впровадження дієвих соціокультурних практик задля забезпечення і реалізації культурних, творчих потреб людини.
Сучасний менеджер культури потребує набуття відповідних фахових компетентностей, що дозволять орієнтувати діяльність закладів культури на отримання значного соціального ефекту та всебічно задовольняти культурно-мистецькі, дозвіллєві, рекреаційні потреби людини.
Сертифікатна програма допоможе набути знань, які дозволять досліджувати, планувати, створювати і трансформувати як культурну послугу так і культурний простір в його глобальному і локальному значенні.

Ключові переваги програми:

 • науково-теоретичне й практичне осмислення сучасних соціокультурних процесів у їх глобальному, глокальному та локальному вимірах;
 • використання міждисциплінарного підходу у вивченні та застосуванні досліджуваних трансформаційних явищ і феноменів;
 • вивчення, обґрунтування і прогнозування впливу різних груп стейкхолдерів соціокультурної розбудови на суспільні перетворення;
 • пошук шляхів вирішення сучасних соціокультурних проблем, викликаних трансформаційними процесами, і надання експертних висновків;
 • формування кейсу проектів та консультаційної допомоги в процесах упровадження культурних трансформацій.

  Результати програми

  Учасники сертифікатної програми навчаться застосовувати наукову, аналітичну, статистичну інформацію у виробленні пропозицій щодо трансформаційних змін в культурі, будуть вміти об’єктивно оцінювати й аргументувати перспективи культурних трансформацій, презентувати й відстоювати власну думку щодо впровадження інноваційних змін у діяльність галузевих установ.
  Набуті компетентності допоможуть фахівцям практикам на новому якісному рівні здійснювати менеджмент галузевих установ, створять конкурсні переваги на ринку праці, а науковцям відкриють нові сегменти наукового знання, орієнтованого на європейські культурологічні практики.

Автор і керівник сертифікатної програми – Копієвська Ольга Рафаілівна, к.п.н., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Сертифікатну програму та дистанційний курс створено на основі наукового дослідження автора курсу,а також за результатами програми ЄС Міжнародного грантового проекту Темпус 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR

 

Менеджмент креативних індустрій
Менеджмент креативних індустрій

Сертифікатна програм призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів мистецької освіти, керівників закладів культури базової мережі, івент-агенцій, кампаній та всіх, хто цікавиться розбудовою креативного культурного простору України.

Актуальність програми

Реалії сьогодення актуалізували проблему формування креативного культурно-дозвіллєвого простору України. Програма дозволить сформувати у слухачів комплекс сучасних уявлень про культурні та креативні індустрії як найвищій потенціал для зростання, підходів до розуміння менеджменту креативними індустріями, орієнтованого на інклюзивне зростання і розвиток культури з її інтеграцією в бізнес-середовище. Сертифікатна програма дозволить тематично зорієнтуватися в питаннях:

 • Креатив як основа розвитку власного бізнесу;
 • Основи виявлення і створення креативної ідеї;
 • Соціокультурний потенціал креативної послуги;
 • Громадянська креативність як сучасний соціокультурний тренд та ін.

Для продукування сучасної культурної послуги менеджерам креативних секторів необхідно набути відповідних фахових компетентностей, що дозволять сформувати, реалізувати і популяризувати креативні культурні послуги, споживча цінність яких дозволить інтегрувати креативні і культурні індустрії до найбільш конкурентоспроможних бізнес-ланцюжків для максимізації позитивного соціального впливу, у т.ч. через ефект «резонансу».

Ключові переваги програми:

 • розвиток знання і розуміння про креативний менеджмент;
 • уміння працювати з першоджерелами, які визначають компоненті складові креативного менеджменту;
 • практична здатність виявляти креативні ідеї, креативні форми управління та лідерства;
 • практична здатність осмислювати соціокультурну цінність креативних форм дозвілля і відпочинку;
 • аналітична здатність до визначення споживчої цінності креативних товарів і послуг;
 • практична здатність просування креативних товарі і послуг.

Результати програми

Сертифікатна програма дозволить фахівцям галузі, менеджерам культури, молодим вченим, студентам набути нових знань для наукових досліджень, практичного планування розвитку потенціалу креативного spill-over та ідентифікації «креативних медіаторів», спроможних усунути розрив між культурними та креативними секторами, а також іншими секторами економіки.

Автор і керівник сертифікатної програми – Копієвська Ольга Рафаілівна, к.п.н., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Музична звукорежисура
Музична звукорежисура

Сертифікатна програма призначена для студентів закладів культурно-мистецької освіти, музикантів і звукорежисерів, інших творчих особистостей, усіх, хто цікавиться питаннями створення професійного звукового продукту.

Актуальність програми

Одним з головних питань в умовах конкурентного середовища, що постає сьогодні перед фахівцем будь-якої професії, є працевлаштування. А однією з вимог сучасного ринку є конкурентна спроможність, яка залежить від багатьох факторів. У музичному мистецтві і звукорежисурі таким фактором є навички роботи із сучасним звуковим обладнанням, спеціалізованим комп'ютерним програмним забезпеченням, знання на стику комп'ютерних технологій та музичного мистецтва.
У випадку самостійної діяльності на фріланс ринках для фахівців у сфері звукових технологій необхідними є знання особливостей пошуку ринків збуту результатів їхньої творчої діяльності, конкретного творчого продукту. Успішність таких пошуків залежить від розуміння основ роботи музичного ринку, основних стратегій діяльності і фінансових потоків, а також перспектив щодо попиту на той чи інший звуковий продукт.
Сучасний звукорежисер, музикант у сфері музичної культури та бізнесу — це фахівець високого ґатунку із широким світоглядом, знаннями у сферах музичного мистецтва, шоу-бізнесу, сучасних звукових технологій, який володіє необхідними рисами характеру для здійснення професійної діяльності.

Зміст програми Сертифікатна програма охоплює аспекти створення музичного продукту в програмному забезпеченні Steinberg Cubase 8, загальні принципи звукозапису та мікшування, основ аранжування та саунддизайну, історії музичного ринку.

Основні напрями:

 • історія музичного ринку;
 • розуміння музичного стилю та тембру;
 • основи роботи в Steinberg Cubase 8;
 • основи звукозапису мови, співу та музичних інструментів;
 • основні принципи мікшування та мастерінгу;
 • основи аранжування;
 • основні принципи саундизайну.

Ключові переваги програми:

 • здобуття слухачами теоретичних знань основ звукорежисури, музичних напрямів та стилів, особливостей слухового сприйняття людини;
 • застосування сучасних методів навчання – творчих лабораторій, студійних занять, креативних кейсів;
 • творчий підхід у застосуванні теоретичних знань з фундаментальних дисциплін, що стосуються творчої діяльності музиканта і звукорежисера;
 • практичне оволодіння основами аранжування та саунддизайну;
 • отримання знань у сфері шоу-бізнесу та музичного ринку.

Автор та керівник програми – Дьяченко Володимир Валерійович, член спілки звукорежисерів, старший викладач кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва НАКККіМ.

Адвокаційна діяльність бібліотек
Адвокаційна діяльність бібліотек

Сертифікатна програм призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів освіти, директорів та працівників бібліотек, а також усіх, хто опікується питаннями захисту інтересів користувачів бібліотек, формуванням сприятливих умов для розвитку бібліотечної мережі в умовах реформ і трансформації, налагодженню ефективних комунікацій, реклами та PR бібліотеки.

Актуальність програми

Сучасний стан реформування бібліотечної галузі актуалізує питання лобіювання та захисту прав користувачів бібліотек територіальних громад на бібліотечне обслуговування та безперешкодний і рівноправний доступ до інформації, обстоювання їхніх прав в умовах суспільних перетворень. Бібліотечні працівники мають підвищувати обізнаність членів громади, влади, суспільства в цілому про цінність та потенціал бібліотек у здійсненні реформ.
Якщо Ви хочете навчитися розробляти стратегію і тактику проведення кампанії з адвокації, проводити адвокаційні заходи, вміти застосовувати при цьому різні форми комунікації – ця програма для Вас!

Ключові переваги програми:

 • здобуття слухачами новітніх знань у сфері адвокаційного менеджменту та практики здійснення адвокаційної діяльності бібліотек в Україні, європейських країнах та США з орієнтацію на роль і місце бібліотек у реалізації Глобальних цілей сталого розвитку, що передбачені Порядком денним ООН до 2030 р.;
 • застосування сучасних методів навчання – дискусій, мозкових штурмів, ситуаційного аналізу, інноваційного планування, креативних кейсів;
 • напрацювання великого пулу контактів для учасників сертифікатної програми, що розширить отримані знання про механізми, засоби та специфіку лобіювання;
 • оволодіння інструментами стратегічного планування в частині впровадження модельних стандартів бібліотечного обслуговування;
 • набуття практичних навичок створення медіа- та рекламних продуктів з метою забезпечення ефективних комунікацій на всіх рівнях;
 • можливість навчатися дистанційно, оскільки повний курс доступний на сайті дистанційного навчання НАКККіМ;
 • проведення частини занять у форматі «Training of Trainers (TOT)» та формування у слухачів навичок викладання тем з адвокації, проведення занять з використанням методів активного навчання для студентів та бібліотекарів, активістів громадського сектора.

Результати програми

У процесі вивчення програми слухачі ознайомляться з поняттям адвокаційної діяльності в бібліотечній сфері; документами та матеріалами, що визначають стратегію, зміст та пріоритети адвокаційної діяльності бібліотек; організаційними підходами до проведення кампанії з адвокації; методиками проведення адвокаційних заходів; отримають уявлення про зовнішні комунікації та РR-технології; навчаться методам побудови стосунків між урядовцями і представниками бібліотек; ознайомляться з історіями успішних адвокаційних кампаній бібліотек в України.

Автори та викладачі програми: Віра Вікторівна Загуменна, кандидат педагогічних наук, професор; Ірина Олександрівна Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент.

Програма використовується для підвищення кваліфікації працівників бібліотек в НАКККіМ.

Тривалість програми – 2 місяці
Режим занять – дистанційно, індивідуально
Початок занять – залежно від надходження заявки
Обсяг навчальних годин програми – 75 (2,5 кредити ЄКТС)
Вартість навчання – 1 500 грн.

Бібліотеки у системі забезпечення євроінтеграційних процесів України
Бібліотеки у системі забезпечення євроінтеграційних процесів України

Сертифікатна програма призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів освіти, працівників інформаційних установ, бібліотек та всіх, хто цікавиться створенням сприятливого інформаційного середовища, що супроводжує євроінтеграційні процеси в Україні.

Актуальність програми

Новий етап у розвитку європейсько-українських договірних відносин, який розпочався з моменту підписання Угоди про Асоціацію у 2014 р., вимагає підвищення рівня поінформованості всіх членів суспільства з питань європейської інтеграції України. Інформаційні установи та заклади культури, перш за все бібліотеки, здатні сприяти формуванню об’єктивних мотивацій населення через розуміння практичних переваг співпраці з ЄС. Вони мають стати майданчиками для поширення в суспільстві об’єктивної інформації з метою сприяння формуванню кожним громадянином власних висновків щодо співпраці України з ЄС.

Фахівці інформаційного, освітнього, культурно-мистецького секторів покликані задовольнити зростаючу потребу громадян в інформації про ЄС та євроінтеграцію і оволодіння знаннями у межах запропонованої сертифікатної програми допоможе розвивати ці напрями та здійснювати менеджмент їхньої діяльності.

Аспіранти та викладачі закладів освіти набудуть нових знань, що сприятимуть оновленню освітнього контенту та науковій, науково-педагогічній діяльності, спонукатимуть до виявлення нових сегментів дослідницької діяльності.

Ключові переваги програми:

 • здобуття слухачами новітніх знань у сфері організації та менеджменту інформаційного середовища з питань європейської інтеграції України;
 • застосування сучасних методів навчання – дискусій, мозкових штурмів, ситуаційного аналізу;
 • використання комп’ютерного класу, мультимедійних засобів навчання сприяє формуванню навичок інформаційного пошуку, та самостійному створенню Інтернет–контенту;
 • можливість навчатися дистанційно, оскільки повний курс доступний на сайті дистанційного навчання НАКККіМ;
 • проведення занять на базі Центрів європейської інформації у бібліотеках, Представництва ЄС в Україні, культурних та інформаційних центрів європейських країн у Києві;
 • проведення авторського тренінгу «Інноваційне планування діяльності Центру європейської інформаціії».

Результати програми

У процесі вивчення програми слухачі оволодіють знаннями про євроінтенраційний рух України, методикою створення пунктів європейської інформації в закладах освіти, культури, інформаційних центрах та бібліотеках. Після навчання слухачі будуть знати все про функції та задачі установ культури і освіти з надання доступу до інформації, вмітимуть практично досліджувати та аналізувати діяльність центрів європейської інформації в Україні та зарубіжних країнах, вивчать репертуар і контент інформаційних ресурсів, медіа середовища, що будуть корисними в практичній роботі з інформування місцевих громад щодо діяльності ЄС та євроінтеграції України; навчаться планувати форми роботи, спрямовані на інформування місцевих громад у цілому про ЄС та євроінтеграційні процеси в Україні.

Автори програми В.С. Пашкова, доктор історичних наук, доцент; І.О. Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент

Сертифікатну програму та дистанційний курс створено на основі навчальної програми для бібліотекарів у межах проекту Української бібліотечної асоціації “Все про Європу: читай, слухай дізнавайся у пунктах європейської інформації в бібліотеках ” (авторський колектив Башун О. В., Пашкова В. С., Шевченко І.О.) за фінансової підтримки Програми ЄС “Еразмус+ (Жан Моне»)”.

Керівник сертифікатної програмиШевченко Ірина Олександрівна, к.п.н., доцент, керівник Центру неперервної культурно-мистецької освіти, президент Української бібліотечної асоціації.

Апробація програми відбулася під час проведення занять з підвищення кваліфікації в НАКККіМ.

Візуальна мова рекламних комунікацій
Візуальна мова рекламних комунікацій

Планується у рамках співпраці НАКККіМ та Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (LMU)
(Баварія, Німеччина)

До уваги магістрантів спеціальностей «Дизайн», «Культурологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Менеджмент рекламної діяльності», аспірантів, докторантів спеціальності 034 «Культурологія», викладачів закладів освіти вперше запропоновано сертифікатну програму з виїзним модулем в Європі на тему «Візуальна мова рекламних комунікацій».
Учасники програми набудуть нових знань на стику дизайну, реклами, філології, культури та мистецтва.

Актуальність програми

Унікальний інтегрований авторський інтенсив розглядає рекламу як вербально-візуальну модель у структурі сучасних медіа та охоплює соціокультурний аналіз мови рекламних комунікацій, художньо-естетичних проблем реклами тощо, її психологічного впливу на споживачів, креативних рекламних технологій, історико-культурологічних аспектів семантики кольору, колірних асоціацій, стилістичних тенденцій рекламної графіки, національного колориту та висвітлення етнокультурних питань у медіа-ресурсах.

Ключові переваги програми:

Сертифікатна програма складається з двох модулів: виїзного та стаціонарного, а також передбачено дистанційне навчання за окремими частинами програми. Також буде виданий сертифікат про закордонне стажування на базі Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана.
Сучасний медіа-простір потребує розширення комунікативних навичок, грамотної візуалізації інформації, високої культури мовлення й естетики рекламних образів, тому програма допоможе її учасникам:

 • набути необхідних компетенцій у сфері рекламної діяльності;
 • оволодіти сучасними підходами до стратегії і практики реклами;
 • розвинути творче та аналітичне мислення у рамках рекламного дискурсу;
 • зрозуміти семіотику, стилістику, естетику реклами, у т.ч. цифрових медіа.

Результати програми

Учасники сертифікатної програми отримають навички комплексного аналізу засобів рекламного інформування (плакатів, рекламного супроводу культурних заходів, зовнішньої реклами, сувенірної продукції, відеореклами, WEB-ресурсів тощо) на прикладі комерційної, соціальної, політичної реклами та оволодіють креативними рекламними технологіями.

Керівник програми, координатор і супроводжуюча особа - професор Прищенко Світлана Валеріївна, розробник авторських курсів з історії рекламної графіки, дизайну реклами, естетики, візуальних комунікацій у міському середовищі, к.т.н. (з естетики), доктор наук габілітований у галузі дизайну (2014 р.), професор Міжнародної кадрової академії (2013 р.), доцент ВАК України по кафедрі графічного дизайну та реклами (2012 р.), завідувач кафедри графічного дизайну Інституту дизайну та реклами, член Спілки дизайнерів України, здобувач НАКККіМ. 2016 року пройшла наукове стажування в Мюнхенському ун-ті Людвіга-Максиміліана (LMU), двічі переможець конкурсу проектів LMU (2014, 2015 рр.).

Народний танець в українській обрядовості
Народний танець в українській обрядовості

Сертифікатна програм призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів мистецької освіти, працівників закладів культури і освіти, та усіх хто цікавиться національними особливостями та хореографічною культурою різних регіонів України, їхніми обрядовими особливостями.

Актуальність програми

Програма дозволить виховувати національну та загальну музично-хореографічну культуру, національну свідомість, патріотичне ставлення до збереження традицій та розширення світогляду. Сертифікатна програма дозволить здобути основні базові практичні знання з основ народного танцю в українській обрядовості, практично оволодіти лексикою, особливостями композиції, характером, та манерою виконання українського танцю.

Ключові переваги програми:

 • оволодіння теоретичними знаннями щодо обрядів в Україні;
 • удосконалення технічної та лексичної майстерності в оволодінні українським народним танцем;
 • вивчення кращих зразків танців в обрядах весняного, літнього, осіннього та зимового циклів;
 • ознайомлення з поняттями хоровод, побутові танці, сюжетні танці та їх використання в обрядах;
 • майстер класи та практичні заняття у хореографічних класах Академії та професійних майданчиках міста Києва, відвідування концертів провідних хореографічних колективів.
 • Сертифікатна програма Народний танець в українській обрядовості

Результати програми

Сертифікатна програма дозволить застосовувати набуті знання і вміння в дозвіллєвих, освітніх, культурно-мистецьких практиках, самостійно здійснювати сценічну обробку фольклорного матеріалу відповідно до певного обряду та звичаю, змістовно проводити час з дітьми та у колі друзів.

Автор сертифікатної програми – Корисько Наталія Михайлівна, доцент, залужений працівник культури України.

Керівник сертифікатної програми – Савченко Лілія Олександрівна, старший викладач кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Ландшафтне проектування
Ландшафтне проектування

Сертифікатна програма призначена для студентів мистецьких навчальних закладів, зокрема тих, хто вивчає архітектуру, дизайн, будівництво, а також буде корисною усім, хто цікавиться упорядкуванням ландшафтів та прагне удосконалитися у цьому - господарі ділянок при садибах, продавці декоративної рослинності і інших матеріалів для створення комфортного ландшафту; домогосподарки та інші особи, які доглядають за садом.

Сертифікатна програма згуртовує навколо себе творчих, мотивованих особистостей, які збагачують один одного. У кожного, хто приєднається до програми, буде можливість створити власні творчі роботи: проекти, картини, фото, відео тощо.

Сертифікатна програма допоможе творчо реалізуватися кожному!

Актуальність програми

Ландшафтне проектування – це перша в Україні сертифікатна освітньо-професійна програма, що призначена для усіх, хто хоче отримати знання з архітектури, дизайну і декоративного садівництва, адже останнім часом зростає потреба у створенні проектів невеликих ландшафтних ділянок чи котеджних парків, які господарі бажають зробити своїми руками і втілити його в натуру. Ця комплексна робота потребує знань з композиції, володіння методами і прийомами проектування з використанням рельєфу, підбору і композиції декоративної рослинності, вміння виконувати загальнобудівельні та агротехнічні роботи, використовувати різні пристрої та технічні засоби.

Процес проектування ландшафту скеровано на формування комфортного, естетично-виразного середовища для відпочинку. Проектування ландшафту базується на знаннях з історії садово-паркового мистецтва, основ архітектури і проектної графіки, геодезії, ботаніки, дендрології, декоративного рослинництва. Основна увага приділяється теорії і практиці ландшафтного мистецтва, вмінню виконати роботи з висаджування рослин та догляду за ними.

Ключові переваги програми:

Випускник сертифікатної програми «Ландшафтне проектування»:

 • отримає знання, вміння і компетентності сучасного напрямку ландшафтного проектування та зможе реалізувати їх у професійній і аматорській діяльності;
 • здобуде цілісне професійне уявлення про комплексний процес ландшафтного проектування;
 • ознайомиться з основами проектної графіки і перспективи, рисунку, основ композиції та основними компонентами ландшафту(рельєф, вода, рослини), а також прийомами ландшафтного проектування, декоративною дендрологією, квітникарством і влаштуванням газонів;
 • навчиться грамотно розпланувати територію і розмістити на ній декоративну рослинність;
 • зможе творчо реалізуватися в інших суміжних мистецтвах, як то наприклад рисунок, живопис, фотографія.

Для успішного освоєння окремих складових сертифікатної програми передбачається робота на пленерах, у ботанічних садах та дендропарках, творчих майстернях, таких як художня студія, студія художньої фотографії, макетна майстерня, майстерня формотворення(скульптура) та декоративного садівництва. Кожна з них будується на авторських, креативних розробках і сучасних технологіях, дає можливість глибокої теоретичної і практичної підготовки за короткий час.

Викладачі програми

Викладачами програми є досвідчені фахівці у галузі архітектури, дизайну, образотворчого мистецтва, фотографії, члени творчих спілок, професійні архітектори, дизайнери, художники, фотографи.

Ораторська майстерність
Ораторська майстерність

Сертифікатна програма призначена для студентів, викладачів, фахівців у сфері культури і мистецтва, а також всіх, хто бажає навчитись основам публічних виступів.

Актуальність програми

Ораторська майстерність та публічні виступи відіграють важливе значення у професійній та особистій самореалізації сучасної людини. На ринку праці високо цінуються фахівці, які вміють вдало презентувати свої ідеї, а також чути й розуміти клієнтів.
Нова унікальна сертифікатна програма НАКККіМ спрямована на розвиток комунікативних навичок та отримання базових знань з мистецтва публічних виступів.
Досвід показує, що учасники ораторських тренінгів виходять зі звичної зони комфорту спілкування, тому після завершення, застосовуючи здобуті на заняттях soft skills, легше знаходять спільну мову з людьми на роботі та у побуті.
Курси з ораторської майстерності спрямовані на розвиток комунікативних навичок та отримання базових знань з мистецтва публічних виступів.

Зміст програми.

Сертифікатна програма передбачає ознайомлення слухачів з основами історії, теорії та практики ораторської майстерності. Особлива увага приділяється етапам підготовки публічного виступу, розвитку необхідних мовленнєвих риторичних умінь; формуванню мовних навичок, написанню промов, орієнтованих на конкретну аудиторію, та основам поведінки промовця під час виступу.

Основні змістовні розділи:

 • Риторика – особливий вид творчої діяльності.
 • Дихання – основа мовлення. Типи дихання. Процес звукоутворення.
 • Вчимось критично мислити, обґрунтовувати власні думки та аргументовано опонувати.
 • Три категорії – етос, логос та пафос як основа риторичної відповідальності за слова, думки та дії спікера.
 • Вчимось чути співрозмовника.
 • Етапи підготовки якісного виступу.
 • Опановуємо мистецтво впевненості в собі
 • Дебати (формат Карла Поппера).

Ключові переваги програми:

 • формування уявлення про риторику як науку та мистецтво;
 • презентація комунікативних моделей, які є запорукою успішних публічних виступів;
 • ознайомлення з основними способами проведення публічних дискусій у тренінговому форматі;
 • робота з різними джерелами інформації для підготовки успішної промови;
 • індивідуальна та командна робота.

Результати програми

Курс з ораторської майстерності спрямований на практичну площину, тому кожного заняття всі навички відточуватимуться в міні-групах. Це сприятиме можливості перейняти кращий досвід в один одного під керівництвом тренера.

Модератор і тренер сертифікатної програми–Русаков Сергій Сергійович, культуролог, викладач, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ, тренер з ораторської та дебатної майстерності школи Start Now.

Музичне продюсування
Музичне продюсування

Сертифікатна програма призначена для студентів, аспірантів і викладачів закладів культурно-мистецької освіти, музикантів-практиків, для усіх, хто прагне про власну музичну кар’єру у сфері музичної індустрії.

Актуальність програми

Сучасний музичний простір України потребує нових форм презентації та промоції музичного мистецтва. В умовах постглобалізаційного суспільства виникають нові форму музичних проектів та формуються нові принципи просування музики різних стилів, жанрів, напрямів. Слухачі курсу зможуть набути навичок створення концепцій оригінальних та актуальних музичних проектів та просування їх на музичному ринку України.

Зміст програми.

Сертифікатна програма поєднує світовий та український досвід продюсування музичних проектів. Програма передбачає вивчення основ музичного продюсування музики різних музичних напрямів (академічна, естрадна, електронна тощо), знайомство з актуальними формами промоції музичного продукту, основними музичними напрямами початку ХХІ століття.

Ключові переваги програми:

 • отримання теоретичних знань з основ музичного продюсування;
 • знайомство з актуальними напрямами світового та українського музичного мистецтва;
 • уміння створювати нові музичні проекти різних музичних напрямів;
 • здатність креативно мислити у напрямку створення оригінальних музичних проектів;
 • знайомство із сучасними формами промоції музичних проектів;
 • уміння працювати з музичним колективом в його концертній діяльності.

Результати програми

У процесі вивчення програми слухачі отримають базові знання з основ музичного продюсування, навички створення музичних проектів широкого профілю, ознайомляться з актуальними формами просування музичних проектів та отримають навички роботи з музичним колективом в його концертній діяльності.

Автор і керівник сертифікатної програми - Бобул Іван Васильович, Народний артист України, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.