Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Кафедра української та іноземних мов

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Сафонова

Сафонова Ірина Григорівна

Завідувач кафедри, доцент
відмінник освіти України
кандидат педагогічних наук

детальніше

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

- закінчила Криворізький державний педагогічний інститут
2011 кандидат педагогічних наук
2013 доцент

Викладання:

Навчальні курси на 2016/2017 навч. рік:

 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Українська ділова мова.

Професійна діяльність:

1993 вчитель української мови та літератури, СШ № 32
2003 вчитель української мови та літератури, Центрально-Міська гімназія
2006 старший викладач кафедри української та іноземних мов, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
2010 завідувач відділу акредитації та ліцензування, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
2015 завідувач кафедри української та іноземних мов, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Загальний стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Публікації та дослідження:

 1. має публікацій - 79.
 2. навчальних посібників - 2.
 3. монографій - 1.
 4. статті: у наукових фахових виданнях – 17.
 5. публікації за матеріалами конференцій – 53.

Почесні звання та нагороди:

 • Грамота Міністерства освіти і науки Наказ № 834/2-9 від 25.05.2005 р.;
 • Знак «Відмінник освіти України» № 91038 від 16.09.2010 р.

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 11

Тел.: +38 (044) 288-8046

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальні відомості:

Кафедра української та іноземних мов забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов'язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та спрямований на формування в студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В+ (рівень незалежного користувача) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи.

Сучасним пріоритетом роботи науково-педагогічного колективу кафедри є формування високого рівня комунікативної мовленнєвої компетенції студентів усіх спеціальностей. Комунікативна мовленнєва компетенція складається з таких компонентів: лінгвістичного, соціо-лінгвістичного та прагматичного, які охоплюють знання, вміння та навички з української та іноземних мов – англійської, німецької, французької та іспанської. Викладачі іноземних мов підвищують свій кваліфікаційний рівень через співдружність із Британською компанією «Пірсон Едюкейшен» у Києві видавництва «Лонгмар»: відвідують теоретико-практичні семінари, використовують у роботі зі студентами навчально- методичні матеріали.

Викладачі кафедри забезпечують проведення занять із набуття навичок іноземної мови (англійської) та української ділової мови для державних службовців ІV – V категорій посад Міністерства культури України. Кафедра забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійської, німецької та французької). Студенти мають змогу вивчати другу іноземну мову. Кафедра забезпечує знання іноземної мови при підготовці бакалаврів, та аспірантів. У навчальному процесі задіяний кабінет іноземних мов, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою. Кафедрою підготовлено та видано значну кількість наукових доробок, триває подальша робота над підготовкою наукових монографій, статей, тез і навчально-методичних видань (підручників, навчальних посібників, рекомендацій тощо). Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і національних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Наукова діяльність кафедри:

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, офіційними опонентами на захисті кандидатських дисертацій виступають кандидат педагогічних наук, доцент Сафонова Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор Філіна Антоніна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент Сургай Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук Ушаков Артем Сергійович. Кафедра української та іноземних мов співпрацює з низкою наукових установ: Інститутом мовознавства НАН України, Інститутом української мови НАН України, Національною академією педагогічних наук України й ін. Важливе значення для оприлюднення результатів досліджень кафедри, здійснення наукових апробацій як для відомих наукових дослідників, так і аспірантської молоді має видання з 2013 року «Міжнародного вісника: культурологія, філологія, музикознавство» (періодичність – два рази на рік). Видання зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 17.02.2004 р.

Перелік дисциплін кафедри української та іноземних мов
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Зарубіжна література
 • Українська література
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
 • Лінгвістичні основи документознавства
 • Друга іноземна мова (іспанська)
Факультатив
 • Англійська мова
 • Німецька мова
 • Іспанська мова
 • Французька мова
Кафедра української та іноземних мов здійснює свою діяльність за такими напрямами:
 • навчально-методичний напрям: розробка навчальних курсів; підготовка робочих програм і навчально-методичних комплексів, їхнє видання; удосконалення змісту дисциплін відповідно до змін, які відбуваються в практичній сфері, і нових наукових розробок; модернізація змісту філологічної освіти: запровадження нових курсів і навчальних дисциплін;
 • науковий напрям: здійснення наукових досліджень у напрямах, пов’язаних з мовознавчою наукою, та оприлюднення результатів у вигляді монографій, праць у наукових збірниках, фахових періодичних виданнях, оприлюднення тез доповідей на конференціях різного рівня – національного та міжнародного;
 • виховний напрям: робота спрямована на забезпечення інтелектуального та соціального розвитку особистості, на громадянське, моральне, національно-патріотичне й естетичне виховання. Для реалізації цих напрямів виховання використовується потенціал, який закладено в годинах спілкування викладачів зі студентами під час навчального процесу, на кураторських годинах, поза аудиторних заходах: літературно-музичних композиціях, вечорах поезій, екскурсіях тощо;
 • профорієнтаційний напрям: викладачі відвідують школи міста Києва та вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації, де інформують про Академію та напрями підготовки, спеціальності, спеціалізації майбутніх фахівців НАКККіМ; демонструють можливості кафедри щодо рівня викладання іноземних мов в Академії.

У наш час особливо важливо володіти іноземними мовами, тому іноземна мова як навчальна дисципліна входить у навчальні програми всіх спеціальностей Академії. Студенти Академії мають можливість вивчати іспанську, німецьку, англійську та французьку мови як другу іноземну. Під час навчання іноземних мов активно застосовуються такі сучасні методики викладання, як кейс-метод, рольові ігри, проектні методики, обговорення проблемних ситуацій, які сприяють формуванню у студентів інноваційного мислення й інноваційних підходів до професійної справи. Курс "Друга іноземна мова" створений у згідно із загальною концепцією підготовки студентів Академії та орієнтований на підвищення рівня мовної компетенції й комунікативної здатності студентів шляхом удосконалення методики викладання, упровадження в практику новітніх технологій, ефективних методів і прийомів навчання як інтенсивних так і традиційних.

Для студентів, аспірантів, здобувачів і викладачів Академії кафедра започаткувала безкоштовне поглиблене вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська мови), і здійснюється безкоштовна підготовка до міжнародних екзаменів: TOEIC, TOEFL, FCE, CAE, CPE, IELTS. За результатами успішного тестування випускники Академії разом з дипломом державного зразка мають можливість отримати міжнародний сертифікат.

Вибіркова дисципліна

Вибіркова дисципліна

Навчальна дисципліна «Сучасний літературний процес» є важливою складовою частиною підготовки фахівців.

Мета курсу полягає у науковому вивченні та осмисленні основних явищ і тенденцій сучасного українського літературного процесу в їхньому органічному взаємозв’язку з попередніми етапами розвитку національного письменства. Залучаючи студентів до скарбниці української постмодерної літератури, курс має дати конкретні знання про перебіг літературного процесу за останні п’ятдесят років, починаючи умовно з такого загальнокультурного явища, як «шістдесятництво» і завершуючи найновішими художніми творами, виданими в 2010-2016 роках та оглядом актуальних антологій, колективних збірників, часописів і літературних газет.

Репрезентуючи найважливіші етапи становлення і розвитку сучасної української літератури, ця навчальна дисципліна знайомить студентів із національною своєрідністю та загальнолюдською цінністю включених до програми творів, формує у молодого покоління естетичний смак, уміння сприймати і розуміти прекрасне. Важливо й те, що програма передбачає вивчення творчості сучасних літераторів рідного краю, які представляють певний літературний напрям того чи іншого періоду цього курсу, що безумовно викликатиме інтерес і повагу до неперевершеного таланту письменників-земляків.

Програма спирається на знання, які набули студенти з навчальних курсів української та зарубіжної літератури, історії України, історії української культури тощо.

У ході вивчення дисципліни студент повинен сформулювати власну концептуальну точку зору на літературний твір та літературний процес загалом.

Завданням курсу «Сучасний літературний процес» є:
 • ознайомити студентів із творчістю найкращих представників модерної літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століття, допомогти розібратися у складній мозаїці сучасного літературного процесу;
 • навчити сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміти його художню цінність та своєрідність, особливості індивідуального стилю митця, оцінювати його творчість у контексті розвитку культури, самостійно здійснювати аналіз твору в єдності його форми та змісту.

Вивчення цієї дисципліни за жодних обставин не зводиться лише до обговорення подієвої площини творів і до механічного упізнавання у них кількох художніх прийомів. Твір завжди є проблемою, що свідчить про зрілість духу його реципієнта, можливість не лише порушувати проблеми, а й тримати їх певний час нерозв’язаними.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
 • основі періоди розвитку української літератури;
 • характерні особливості й риси сучасного літературного процесу;
 • тематичну та жанрову різноманітність сучасної української літератури;
 • основні літературні угрупування, імена й твори сучасних авторів;
 • особливості індивідуальних стилів найяскравіших представників сучасного літературного процесу.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
 • цілісно сприймати сучасний літературний процес у розвитку жанрів, стилів, тематики й літературних течій;
 • здійснювати аналіз художніх текстів, як цілісний, так і в аспекті окремих літературознавчих категорій та парадигм;
 • оцінювати творчість сучасних письменників у контексті розвитку літератури;
 • опрацьовувати й сприймати різні літературно-критичні огляди сучасної літератури;
 • висловлювати власну превентивну думку з приводу прочитаного.

Вивчення курсу здійснюється на лекціях, практичних заняттях, у процесі самостійної роботи студентів з науковою, художньою та довідковою літературою. Під час вивчення курсу здійснюється проміжний та підсумковий контроль. Після закінчення опанування курсу студенти складають залік.

Науково-педагогічний склад

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Годз

Годз Оксана Володимирівна

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української та іноземних мов

детальніше

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

2002-2007р. Вінницький державний педагогічний університеті імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», кваліфікація: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури і українознавства.
2013 Інститут української мови НАН України: присуджено науковий ступінькандидата філологічних наук із спеціальності «Українська мова» на підставі рішення Атестаційної комісії від 4 липня 2013 року. Тема дисертації: «Прислівникові речення в українській літературній мові»

Професійна діяльність:

 • Інститут української мови НАН України.
 • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Публікації та дослідження:

 1. Годз О. В. Функціонально-семантичні типи двоскладних прислівникових речень в українській мові / О. В. Годз // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Х., 2009. – Вип. 27. – С. 147–155.
 2. Годз О. В. Значеннєві різновиди односкладних прислівникових речень із семантикою зовнішнього стану в сучасній українській мові / О. В. Годз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 5. – С. 197–200.
 3. Годз О. В. Різновиди двоскладних прислівникових речень з інфінітивним підметом в українській мові / О. В. Годз // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. – Черкаси, 2010. – Вип. 10. – С. 235–240.
 4. Годз О. В. Проблема двоскладного прислівникового речення в сучасному мовознавстві / К. Г. Городенська, О. В. Годз // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Лінгвістика» : зб. наук пр. – Херсон, 2008. – Вип. 8. – С. 35–41.
 5. Личук М. І., Харченко С. В., Годз О. В. «Українська мова для науки, аналітичної сфери та управління»:навчально-методичний комплекс. - К.: 2014.

Загальні відомості:

Викладач досконало володіє сучасними методами викладання української мови, що ґрунтуються на принципах особистісно-орієнтованого навчання та активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Творчий пошук, прагнення до неординарного розв’язання методичних проблем, пробудження в студентів інтересу до вивчення мови, розвиток у них мовного чуття – основна мета викладача.
Любить експериментувати, постійно в пошуках нових ефективних методів та форм роботи. Особливу увагу приділяє проблемному навчанню, формуванню національної свідомості та самосвідомості студентів. Любить студентів, охоче ділиться досвідом роботи із викладачами кафедри. Науковість, глибина, ґрунтовний виклад властиві її виступам на засіданнях предметної кафедри та конференціях.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Ушакова

Ушакова Ірина Олександрівна

доцент кафедри української та іноземних мов
кандидат педагогічних наук

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

2008 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: «Українська мова та література. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та англійської мови.
2016 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України: присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика виховання». Тема дисертації: «Формування естетичного образу людини у студентської молоді комплексом мистецтв».

Професійна діяльність:

2006-2010 школа-гімназія № 42, вчитель англійської мови.
2010-2013 СНУ імені В. Даля, аспірантка кафедри педагогіки, викладач кафедри іноземних мов.
2013-2017 СНУ імені В. Даля, викладач кафедри іноземних мов.
2017 НАКККіМ, доцент кафедри української та іноземних мов.

Публікації і дослідження:

 1. Ушакова І. О. Естетичний образ людини в системі виховання студентської молоді / I. O. Ушакова // Збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – 438 с. – С. 190 – 193. – (Серія „Педагогічні науки”);
 2. Ушакова І. О. Естетичний образ сучасної людини в умовах нової соціальної реальності / I. O. Ушакова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Ч. 3. – 326 с. – С. 288 – 294;
 3. Ушакова І. О. Образ людини в соціокультурному аспекті / I. O. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 1(48). – 220 с. – С. 169 – 174;
 4. Ушакова І. О. Взаємодія краси та прекрасного в процесі формування естетичного образу людини / I. O. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 2(49). – 216 с. – С. 172 – 179;
 5. Ушакова І. О. Інтеграція комплексу мистецтв у системі естетичного образу людини / I. O. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 4(51). – 216 с. – С. 145 – 150;
 6. Ушакова И. А. Эстетический образ человека в системе гуманитарной парадигмы XVIII – XX вв. / И. А. Ушакова // Приволжский научный вестник. – 2013. – № 11(27). – С. 110 – 113;
 7. Ушакова И. А. Диагностирование сформированности эстетического образа человека у студенческой молодежи [Електронний ресурс] / И. А. Ушакова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – Режим доступу : URL: http://www.science-education.ru/116-12276 (дата звернення: 05.03.2014);
 8. Ушакова І. О. Методика формування естетичного образу людини в студентської молоді / І. О. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2016. – Вип. 2. – С. 201-209. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_2_25.
Яценко Сергій Савелійович

Яценко Сергій Савелійович

старший викладач

Освіта:

1977 - 1982 Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, викладач англійської, іспанської та латинської мов.
2002 - 2006 аспірант кафедри управління освітою НАДУ при Президентові України.
2008 PhD з державного управління у Міжнародному Відкритому Університеті (IOU).

Професійна діяльність:

2014 -2017 доцент кафедри ін.мов та практики перекладу КНУКіМ;
2012 -2014 ст. викладач кафедри іноземних мов Інституту права НАНУ;
2002 -2012 старший викладач англійської мови в Національній академії державного управління при Президентові України;
2004 -2008 ст. викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародної економіки КНЕУ.

Публікації та дослідження:

12 статей у фахових виданнях України та дві книжки:

 1. Яценко С.С. Парасофізми 2011, видавницький дім "Руське слово»;
 2. Яценко С.С. Софістика / С. С. Яценко. – К. : ТОВ «Сік Груп Україна», 2016, 208 с. ISBN 9078-617-7092-95-6.
Коромисел Микола Володимирович

Коромисел Микола Володимирович

старший викладач

Освіта:

2003-2008 Національний авіаційний університет, факультет лінгвістики, спеціальність “Переклад”.
2012-2014 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", інститут економіки та менеджменту, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (Друга вища освіта – диплом про перепідготовку)

Публікації та дослідження:

 1. Контроверсійність аксіологічних концептів в анломовному дискурсі.Збірник матеріалів V міжвузівської науково-практичної конференції МНТУ. – Київ, 13-15 квітня 2009 року. – С. 67-68;
 2. Переклад, як вид міжкультурної комунікації. Секція 5: Актуальні проблеми сучасного перекладознавства. МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ, 09–10 квітня 2014 р.) У трьох частинах Частина ІІ Київ Університет «Україна» 2014.

Сургай Світлана Олександрівна

Сургай Світлана Олександрівна

кандидат педагогічних наук
доцент кафедри іноземних мов

детальніше

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

- Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
- Спеціальність «Англійська мова та німецька мова»
2010 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України: присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика виховання» на підставі рішення Атестаційної комісії від 22 грудня 2010 року. Тема дисертації: «Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації »

Професійна діяльність:

- Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов; Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Публікації і дослідження:

Має 26 публікації, з них 20 наукових (в т.ч. 10 у фахових виданнях та 5 у міжнародних виданнях), 6 навчально-методичного характеру. Основними серед наукових праць є такі, а саме:

 1. Сургай С.О. Інновації у сучасних методиках викладання англійської мови у ВНЗ України / С.О.Сургай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, №12 (223), червень 2011 р. Педагогічні науки. Ч. ІІ. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2011. – С.141-146 (фахове видання);
 2. Сургай С.О. Комплексне використання засобів масової інформації у формуванні духовної культури особистості на заняттях з англійської мови / С.О.Сургай // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Вип. 6 (47). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 118-123. (фахове видання);
 3. Сургай С.О. Сучасні тенденції естетичного виховання студентів на заняттях з іноземних мов / С.О.Сургай // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (55). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 179-183. (фахове видання);
 4. Surgai S.О. Virtual learning spaces in learning English / С.О.Сургай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, №14 (273), липень 2011 р. Філологічні науки. Ч. ІІ. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2013. – С.195-199. (фахове видання);
 5. Surgai S.O. Outline of modern students’ literacies and skills / С.О.Сургай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, №6 (289), березень 2014 р. Філологічні науки. Ч. ІІ. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2014. – С.186-194. (фахове видання).

Викладач має високий рівень професіоналізму, творча особистість досконало володіє сучасними методами викладання англійської мови і формами організації навально-виховного процесу. Сургай С.О. постійно перебуває в пошуку новітніх методів, прийомів та форм роботи. Досконало володіє комп’ютерною технікою та впроваджує у навчальний процес сучасні комп’ютерні технології. Основна мета викладача – розвиток пізнавальної активності студентів та їх творчих здібностей. Неординарне розв’язання методичних проблем пробуджує в студентів інтерес до вивчення іноземної мови. Кожна позитивна риса особистості педагога: справедливість, ерудованість, доброзичливість, почуття гумору — підмічається учнями і викликає бажання її наслідувати. Світлана Олександрівна створює на заняттях насичене інтелектуальне середовище, використовує варіативні та альтернативні завдання, здійснює особистісно-орієнтований підхід до кожного студента, створює позитивну мотивацію, що сприяє розвитку пізнавальної самостійності та глибокому засвоєнню навчального матеріалу, викликає прагнення до пошукових дій.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України: присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика виховання» на підставі рішення Атестаційної комісії від 22 грудня 2010 року. Тема дисертації: «Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації »

Ушаков Артем Сергійович

Ушаков Артем Сергійович

кандидат педагогічних наук
доцент кафедри іноземних мов

Професійна діяльність:

- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Публікації та дослідження:

Має 32 публікації, з них 28 наукових (в т.ч. 10 у фахових виданнях та 5 у міжнародних виданнях), 7 навчально-методичного характеру. Основними серед наукових праць є такі, а саме:

 1. Ushakov A.S. Foreign language teachers training in the context of distance education in Сanada // University of Nis, Serbia Vol2, No2 (2014) pp.281-286 Access Mode: http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/view/4
 2. Ушаков А. С. Становлення та розвиток системи іншомовної підготовки викладачів іноземних мов у Канаді: друга половина XX - початок XXI ст. / Ушаков А. С. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К.: Гнозис, 2015. – С.249-258.
 3. Ушаков А.С. Культурологічні засади іншомовної підготовки викладачів у Канаді / А.С. Ушаков // Духовність особистості: методологія, теорія, практика: зб. наук. праць під. ред.: Г.П.Шевченко - Вип. 2(65). - Сєвєродонецьк: вид-ство СНУ ім. В.Даля, 2015. - С. 203-213.
 4. Ушаков А. Teacher Training in Canada: Innovative Аpproaches to Distance Courses // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2016 р./ За заг. ред. Е.В.Лузік, О.М. Акмалдінової. –К.: НАУ, 2016. –226с. - C. 141-143
 5. Ушаков А.С. Teaching English to the international relations students for the purposes of global communication / А. С. Ушаков // Науковий журнал «Молодий вчений». - 2016. – Випуск 4.1 (31.1). - 110 с. - С. 94-97
Поліщук Ірина Володимирівна

Поліщук Ірина Володимирівна

Старший викладач

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

- Київський національний лінгвістичний університет

Публікації і дослідження:

 1. Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу, Поліщук І.В., Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12/2005 р.;
 2. Молодь і молодіжні громадські та творчі організації у розбудові української культури 90-х років ХХ століття, Поліщук І.В., Вісник ДАКККіМ, 02/2007 р.;
 3. Творчість як засіб перетворення соціокультурної реальності, Поліщук І.В., Вісник ДАКККіМ, 04/2007 р.;
 4. Основні підходи до визначення ролі мас у культурі ХХІ століття, Поліщук І.В., Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 06/2007 р.;
 5. Художньо творча особистість у контексті саморозвитку і самореалізації, Поліщук І.В., Вісник ДАКККіМ, 02/2008 р.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: