Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів

ГЕРЧАНІВСЬКА ПОЛІНА ЕВАЛЬДІВНА

ГЕРЧАНІВСЬКА ПОЛІНА ЕВАЛЬДІВНА

завідувач кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів
доктор культурології, професор

Освіта і вчений ступень:

1999 Академію образотворчого мистецтва й архітектури, спеціальність «Мистецтвознавство»
1999 Гарвардський університет (США)
2002 аспірантуру в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»
2012 докторантуру в Харківській державній академії культури

Вчений ступінь:

 • Доктор культурології (2012). Дисертація на тему «Культурологічно-релігіознавчі виміри української народної культури», спеціальність – 26.00.04 «Українська культура»;
 • Кандидат філософських наук (2003). Дисертація на тему «Трансформація народної сакральної архітектури і живопису Марамороша у XVII–XVIII століттях як відображення динаміки європейської культури», спеціальність – 17.00.01 «Теорія та історія культури».

Професійні інтереси:

 • теорія та історія культури;
 • українська народна культура;
 • сучасні проблеми культурології;
 • методологія культурологічних досліджень.

Наукова діяльність:

 • Здійснює наукове керівництво роботами аспірантів та магістрів;
 • науковий консультант докторантів.

Виступає офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій.

Член спеціалізованих Вчених рад щодо захисту докторських та кандидатських дисертацій:

 • Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • Д 26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України.

Міжнародна наукова діяльність:

Член «Мережевої спільноти Російська культурологія».

Керівник міжнародних дослідницьких проектів з теорії та історії культури:

 • «Шведські дерев’яні церкви» (Стокгольмський університет, 2001);
 • «Віденська та роттердамська версії картини Брейгеля «Вавилонська вежа» (Нідерландський інститут історії мистецтва, Гаага, 2000);
 • «Вплив австрійської архітектури на церковну архітектуру Західної України (XVIII–XIX ст.)» (Академія мистецтв, Відень, 1997).

Видавнича діяльність:

 • Головний редактор наукового збірника «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство» (Україна, м. Київ).

Член редакційної колегії збірників наукових праць:

 • «Вісник Полоцького державного університету» (Білорусь, м. Полоцьк);
 • «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» (Україна, м. Харків);
 • «Культура і сучасність» (Україна, м. Київ).

Звання та нагороди:

 • Премією Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави (2000);
 • Премією Голови Київської міської державної адміністрації за активну участь у науковій діяльності (1995);
 • Премією Президії Національної Академії Наук України (1995).

Публікації та дослідження:

Має понад 120 наукових праць з питань теорії та історії культури, в тому числі:

 1. монографії, термінологічний словник з культурології, чотири навчальних посібників з грифом МОН України

Детально з переліком робіт проф. Герчанівської П.Е. можна ознайомитись на офіційному пошуковому сайті наукових публікацій Google Академія:

 1. https://scholar.google.com.ua/citations?user=e1O_ZoQAAAAJ&hl=ru

Конференції:

 • Приймає активну участь в організації та роботі міжнародних наукових конференцій, круглих столів;
 • виступає з науковими докладами на культурологічних конгресах та конференціях.
 
 Освітня діяльність кафедри направлена на досягнення найвищого результату у підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на національному та світовому ринках праці.

Напрям підготовки студентів:

Галузь знань – 03 «Гуманітарні науки»
Спеціальність – 034 «Культурологія»
Освітній ступінь – «Бакалавр»
Освітня програма – «Культурологія. Організація культурно-мистецьких проектів»
Кваліфікація – «Культурологія. Куратор культурно-мистецьких проектів з фаховим знанням двох іноземних мов»

Освітня програма підготовки за першим (бакалаврським) рівнем розрахована на 4 роки денної та заочної форми навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами. Ліцензійний обсяг освітньої послуги за спеціальністю — 50 осіб (25 осіб – за денною формою навчання та 25 осіб – за заочною формою навчання).

Академічні права випускників: продовження навчання за спеціальністю 034 – «Культурологія» для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, ауд. 104
тел.: (044) 280-3619
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Наша спільнота в Facebook: Група на Facebook

ЯК НАС ЗНАЙТИ?

Від станції метро Арсенальна їхати в бік Києво-Печерської лаври автобусом №№24, 38 до зупинки «Церква Спаса на Берестові»


Самореалізація та високі кар'єрні можливості наших випускників можливі завдяки підготовці конкурентоспроможних фахівців у галузі культури, мистецтва та управління. Досягнення ґрунтовних теоретичних та прикладних навичок нашими студентами забезпечується завдяки високій компетентності професорсько-викладацького складу, що проводить освітній процес, навчанні на провідних базах практик міста Києва та творчого індивідуального підходу до кожного студента.

Підготовка майбутніх культурологів здійснюється на основі досвіду європейських освітніх програм, тому випускники першого (бакалаврського) рівня здобувають наступні компетентності, інтегровані до європейського рівня:

Інтегральні компетентності:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів культурології й характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 8. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей).
 9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 10. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 11. Здатність розробляти та управляти проектами.
 12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 13. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 1. Здатність інтегрувати знання про культуру, що отримані в різних галузях гуманітарного знання.
 2. Здатність розуміти матеріальну та духовну цінність художнього об’єкту в різних хронологічних межах та географічних ареалах у відповідному історико-художньому, економічному, соціокультурному, інституціональному та гендерному контекстах.
 3. Здатність до навчання, пошуку та аналізу інформації з різних джерел, а також використання результатів досліджень культури іншими гуманітарними науками.
 4. Здатність до розуміння концепцій, теорій і вчень, які становлять основу теоретичного й практичного дискурсу культурології в поєднанні зі здатністю до їх критичного осмислення.
 5. Здатність використовувати термінологічний апарат культурології для проведення наукових досліджень, що відповідають першому (бакалаврському) рівню.
 6. Здатність використовувати загальні та спеціальні, фахові методи та інструменти дослідження, що необхідні для вирішення актуальних проблем культурології.
 7. Здатність розуміти роль культури для ціннісної орієнтації суспільстві.
 8. Здатність спілкуватися рідною та іноземною мовами (як усно, так і письмово) з використанням відповідної термінології у галузі гуманітарних наук, зокрема культурології.
 9. Здатність працювати в мультикультурній команді та з міждисциплінарними проектами.
 10. Здатність усвідомлювати багатовекторний процес європейського співробітництва, цінувати та поважати різноманітні погляди, сформовані на базі європейських і неєвропейських традицій.
 11. Здатність критично розуміти історичне, соціокультурне значення релігійних традицій, вірувань та переконань різних народів світу; усвідомлювати їх специфіку та принципи функціонування й регулювання релігійних інститутів.
 12. Цінування та повага до різних релігійних традицій та вірувань, здатність до участі у міжконфесійному діалозі.
 13. Здатність розробляти та управляти інноваційними культурно-мистецькими проектами.
 14. Здатність розуміти й застосовувати новітні освітні теорії та методології як основи для викладацьких практик.

Навчальний, науковий та виховний процес на кафедрі забезпечується штатним професорсько-викладацьким складом з досвідчених вчених докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів. Крім того, до викладацької роботи залучаються на умовах штатного сумісництва провідні фахівці в галузі культури та мистецтва, які працюють в інших культурних та наукових закладах та організаціях.

Список закріплених навчальних дисциплін за кафедрою культурології та культурно-мистецьких проектів на 2017-2018 н.р.

Освітній рівень «Бакалавр»
1. Актуальні проблеми сучасної культурології – Actual Problems of Modern Cultural Studies
2. Вступ до фаху – Introduction to the Specialty
3. Глобалізаційні процеси у культурі – Globalization processes in culture
4. Історія костюма – History of costume
5. Історія культури Відродження – History of culture of the Renaissance
6. Історія культури європейського Середньовіччя – History of culture of European Middle Ages
7. Історія культури Нового та Новітніх часів Європи – History of culture of modern and contemporary history
8. Історія культури України – History of Ukrainian culture
9. Історія культурологічних вчень – History of cultural studies
10. Історія музики – History of music
11. Історія первісної та Античної культури – History of primitive and Ancient culture
12. Історія релігійної культури – History of religious culture
13. Історія світового театру – History of world theatre
14. Історія світової музичної культури – History of world music culture
15. Історія театру – History of theatre
16. Історія театру і кіно – History of theatre and cinema
17. Історичний костюм – Historical costume
18. Культура повсякдення – Culture of everyday life
19. Культурна антропологія – Cultural Anthropology
20. Культурологія – Cultural studies
21. Лекторський практикум культурологів – Lecturer Workshop for Culture Specialists
22. Масова та елітарна культура – Mass and elite culture
23. Методологія культурологічного аналізу – Methodology of cultural analysis
24. Міфологія – Mythology
25. Музична естетика – Music aesthetics
26. Прикладна культурологія – Practical culturology
27. Українська народна художня культура – Ukrainian folk art culture
28. Філософія культури – Philosophy of culture
29. Фундаментальні проблеми культурології – Fundamental problems of cultural studies

Освітній рівень «Магістр»
1. Художня критика – Art criticism

Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»
1. Історія гуманітарної думки про культуру – History of humanitarian thoughts about culture
2. Історія української культури – History of Ukrainian culture
3. Культурологія – Cultural studies
4. Новітня історія світової культури – Contemporary history of world culture
5. Новітні проблеми культурології – Contemporary problems of culture studies
6. Теоретико-методологічні засади культурології – Theoretical and methodological regulations of culture studies
7. Теоретико-методологічні основи сучасної культурології – Theoretical and methodological basis of contemporary culture studies
8. Теорія та історія культури (Мистецтвознавство) – Theory and history culture (The study of art)
9. Теорія та історія культури (Культурологія) – Theory and history culture (Culture studies)
10. Українська культура – Ukrainian culture
11. Українські культурологічні школи – Ukrainian cultural school
12. Філософія науки – Philosophy of science

Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2016-2017 н.р.

(натисніть назву обраної дисципліни нижче, щоб завантажити анотацію)

1Науковий журнал: «МІЖНАРОДНИЙ ВІСНИК: КУЛЬТУРОЛОГІЯ. ФІЛОЛОГІЯ. МУЗИКОЗНАВСТВО»
Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів забезпечує випуск збірника наукових праць «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство», затверджений як фаховий з культурології і мистецтвознавства, входить до міжнародних баз даних. Наукові праці, що опубліковані у збірнику, прирівнюються до іноземної публікації.
В журналі розміщуються статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлено актуальні питання культурології, філології та музикознавства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.
Головний редактор і засновник журналу: професор Герчанівська Поліна Евальдівна.
Періодичність видання: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.

5Збірник наукових праць  «МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАПИСКИ»
В збірнику висвітлюється різноманітна історична та теоретична проблематика з мистецтвознавства та культурології. Теми статей пов’язані як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури.
Періодичність видання: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Головний редактор: доктор мистецтвознавства, професор Редя Валентина Яківна

 

Науково-дослідна робота кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів здійснює науково-дослідну роботу за темою «Актуальні проблеми культурології: теорія та історія культури», що затверджена в Українському Інституті науково-технічної та економічної інформації на період 2015-2020 рр. (реєстраційний номер № 0115U001575).

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД:  

Побережна Галина Іонівна

ПОБЕРЕЖНА ГАЛИНА ІОНІВНА

Доктор мистецтвознавства
професор
музикотерапевт

детальніше

Освіта і вчений ступень:

1971 Київська консерваторія імені П. І. Чайковського, спеціальність «Теорія та історія музики»
1996 аспірантура Ленінградської консерваторіїімені М. А. Римського-Корсакова, спеціальність «Історія російської музики»
1999 захист докторської дисертації на тему:«П. І. Чайковський: діалектика особистості і стилю», спеціальність – 17.00.03. «Музичне мистецтво»

Керівництво дипломними роботами студентів спеціальності «Музичне мистецтво»

Професійна діяльність:

1972–1976 педагог ДМШ у Києві;
1976–1984 викладач Київського педагогічного інституту;
1984–1991 доцент Київського педагогічного інституту;
1991–2006 завідувач кафедри, професор (з 2001) Київського педагогічного інституту (з 1993 – НПУ імені М. П. Драгоманова);
2006–2015 професор НПУ імені М. П. Драгоманова;
2004–2012 читала лекції в НМАУ імені П. І. Чайковського, Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта), Львівському університеті «Ставропігіон»;
2015 професор НАПКККіМ України.

Публікації та дослідження:

Загалом понад 100 публікацій.

 1. Побережная Г. И. Петр Ильич Чайковский: монография / Г.И. Побережная. –К. : ВIПОЛ, 1994. – 358 с.: ил.;
 2. Побережная Г.Музыка и психика: слушать душой: монография / Б.Любан-Плоцца, Г. Побережная, О. Белов. –К. : АДЕФ-Украина,– 200 с.;
 3. Побережная Г. И. Музыка в детской душе : монография / Г. И. Побережная. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80 с.;
 4. Побережная Г. И.Музыкальные крылья судьбы : монография / Г. И. Побережная. – Кн. 1–14. – К. : ДИА, 2008–2013. – 1615 с.;
 5. Побережная Г. И.Ребёнок третьего тысячелетия дома и в школе: общеобразовательной и музыкальной :книга для родителей и учителей : монография / Г.И. Побережная. – К. : ДИА, 2012. – 192 с.;
 6. Побережна Г.І.. Загальна теорія музики : підручник / Г. І. Побережна, Т. В. Щериця. – К. : Вища шк., 2004. – 303 с.;
 7. Побережна Г. І. Українська народна пісня : навч.-метод. посіб. / Г. І. Побережна, Т. В. Щериця. – К. : Вища шк, 2006. – 151 с.;
 8. Побережная Г. И. Барокко и рококо в западноевропейской музыке : учеб. пособ. / Г. И. Побережная, Т. В. Щерица. – К. : НПУ имени М. П. Драгоманова, 2006. – 80 с.;
 9. Побережна Г. І. Музика епохи Бароко : навч. посіб. : хрестоматія : Ч. 1: Стильове сольфеджіо/ Г. І. Побережна. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 108 с.;
 10. Побережна Г. Музикотерапія як інноваційна технологія особистісного розвитку / Г. І. Побережна // Ставропігійські філософські студії. – Вип. 2. – Львів: «Ставропігіон», 2008.– С. 26-45;
 11. Побережна Г. І. Онтопсихологічні аспекти музичної комунікації / Г. І. Побережна // Ставропігійські філософські студії. – Вип. 6. – Львів : Ставропігіон, 2010. – С. 230–235;
 12. Побережная Г.И. Трансформационные процессы в музыкальном образовании постсоветской Украины как шанс прогрессивных социальных изменений/ Г. И. Побережная // История современности: музыкальное образование на постсоветском пространстве. Опыт, проблемы, перспективы : мат-лы междунар. симпозиума четвертой сессии Научного совета по проблемам истории муз. образования. – Курск-Пермь: КГУ-ПГГПУ, 2014. – С. 64–78.

Додаткова освіта:

1994 Астрологічна академія «АУРА»
2012 Арт-терапевтична асоціація (м. Київ)

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 • Малашевська І. А. Тема дисертаційного дослідження: «Методика музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музики на історико-стильовій основі», 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. НПУ імені М. П. Драгоманова;
 • Степанова Л. П. Тема дисертаційного дослідження: «Методика розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на уроках музики»

Конференції:

2010 Побережна Г. І. Музично-діагностична психодрама як інструмент особистісної психокорекції / Г. І. Побережна // Простір арт-терапії: горизонти стосунків : матеріали VIIміжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (12–14 березня 2010 р.). – К. : Міленіум, 2010. – С. 37–39
2009 Побережна Г. І. Музично-мовний шанс України / Г. І. Побережна // VI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва "Національний мовно-культурний простір України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів" : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 3–5 червня 2008 р. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 20–24
2009 Побережна Г. І. Музична терапія в Україні: від хаосу до структури / Г. І. Побережна // Простір арт-терапії: хаос, структура, стихія : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Міленіум, 2009. – С. 45–46
2006 Побережна Г. І. Майстер-клас: трансформація уродженої поведін­кової моделі (астромузикальний підхід) / Г. І. Побережна // Простір арт-терапії: можливості та перспективи. – Т. 2. – К., 2006. – С. 72
2005 Побережна Г. І. Формування здібності до музичної творчості в процесі інтегрованої музично-теоретичної підготовки музикантів-педагогів / Г. І. Побережна // Феномен школи в музично-виконавському мистецтві : тези міжнародної наук.-теор. конф. – К., 2005
2005 Побережна Г. І. Оптимізація навчання: інтеграція знань та творчих навичок / Г. І. Побережна // Творчість та освіта у вимірах ХХI cтоліття : матеріали VШ Міжнар. наук.-практ. конф. (12–13 травня 2005 р., м. Київ). – К. : Екмо, 2005. – С. 307–309
2001 Побережна Г. І. Рекурсія: від творчості свободи – до свободи творчості / Г. І. Побережна // Творчість свободи як свобода творчості : матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : НТУУ «КПІ», 2001. – С. 110–111
1990 Побережная Г. И. Творчество Чайковского на перекрестке европейских художественных тенденций конца ХIХ века / Г. И. Побережная // Петр Ильич Чайковский. Биография. Творчество. Судьба наследия : тезисы докладов научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения композитора. Воткинск. 15–18 октября 1990 г. – С. 10–11

Фундатор двох щорічних циклових конференцій: з музикотерапії та міждисциплінарних гуманітарних проблем.

Гранти:

У 1990-х роках присуджено три гранти фонду «Відродження» за рукописи підручників і навчальних посібників з комплексного музично-теоретичного курсу (конкурс МОН України).

Досягнення та заохочення:

 • 2015 – медаль М. П. Драгоманова та посвідчення Почесного працівника Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (безстроково). Міністерство освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова, 7 квітня 2015 р. № 8;
 • 2010 – Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом». Розпорядження № 2 від 11 січня 2010 р.;
 • 2010 – диплом II ступеня як переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову і методичну працю з проблем педагогічної і мистецької освіти;
 • 2005 – Подяка МОН та НПУ імені М. П. Драгоманова за вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності;
 • 1985 – Почесна грамота Міністерства освіти України в номінації «Краща робота з навчально-методичного забезпечення викладання педагогічних і мистецьких дисциплін у навчальних закладах різних типів».

Громадська діяльність:

 • Член Асоціації музикотерапевтів України.
 • Член Асоціації астрологів України.

У ЗМІ:

Численні виступи й інтерв'ю в ЗМІ (телебачення, радіо, журнали, газети).

2011 року заснувала й керує роботою двох сайтів:

 • muzterapia.com;
 • astromir.com.ua.

Професійні інтереси:

 • Типологія творчої особистості;
 • психологічні фактори музичного стилеутворення;
 • музична терапія сакральних аспектів музичного мистецтва;
 • методологія інтегрованих музично-теоретичних курсів.
ГОЦ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

ГОЦ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Кандидат культурології
доцент

Конференції:

2010 Харківська державна академія культури, спеціальність «Культурологія», кваліфікація – «магістр з культурології»
2014 Кандидат наук: Харківська державна академія культури, спеціальність 26.00.01 – «Теорія та історія культури», тема дисертації: Репрезентація магії в сучасній медіакультурі, кандидат наук культурології, каф. культурології та медіа-комунікацій

Професійна діяльність:

2009р. у Харківському Національному університеті імені В. Н. Каразіна на кафедрі теорії культури та філософії науки філософського факультету;
2011-2014рр. викладач соціогуманітарних дисциплін в освітньому центрі «Майстер-клас» м. Харкова;
2013-1014рр. у Харківському Національному автомобільно-дрожньому університеті викладач кафедри природничих і гуманітарних дисциплін Факультета підготовки іноземних громадян;
З 2015р. доцент кафедри культурології та культурно мистецьких проектів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Професійні інтереси:

 • компаративні дослідження культури;
 • візуальні дослідження;
 • історія, теорія і соціологія культури;
 • сontemporary art та медіа-мистецтво;
 • герменевтика культури;
 • медіатеорія, медіафілософія, медіа культура;
 • сinema Studies;
 • кіберкультура;
 • субкультури;
 • релігієзнавство;
 • філософія;
 • літературознавство;
 • аналітична психологія.

Публікації та дослідження:

 1. Гоц Л. С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі / Л. С. Гоц // дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології — Х.: ХДАК, 2014;
 2. Гоц Л. С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі / Л. С. Гоц // автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології — Х.: ХНАДУ, 2014;
 3. Гоц Л. С. Актуальные проблемы преподавания иностранцам дисциплины «История»: как повысить образовательную мотивацию студентов? / Л. С. Гоц // Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів: мат-ли Міжнар. НПК. — Х.: ХНАДУ, 2014. —С. 299–303;
 4. Гоц Л. С. Репрезентация магических практик в игровых медиа / Л. С. Гоц //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. — Тамбов, 2013. — № 12, ч. 1. — С. 48–52. фахове видання;
 5. Гоц Л. С. Містифікація речі в контексті технічного прогресу ХХ–ХХI століть / Л. С. Гоц // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — № 3. — С. 102–105. фахове видання;
 6. Гоц Л. С. Репрезентація магії у мас-медіа: телевізійний дискурс / Л. С. Гоц // Культура і мистецтво у сучасному світі. Наукові записки КНУКіМ: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2012. — Вип. 13. — С. 62–68. фахове видання;
 7. Гоц Л. С. Концептуальне дослідження сутності магії: термінологічний аналіз / Л. С. Гоц // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; під ред. В.М. Шейка [та ін.]. — Х., 2011. — Вип. 34. — С. 121–128. фахове видання;
 8. Гоц Л. С. Магія крізь призму культурантропологічного підходу: історія аналізу проблематики / Л. С. Гоц // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; під ред. В.М. Шейка [та ін.]. — Х., 2011. — Вип. 35. — С. 79–88. фахове видання;
 9. Гоц Л. С. Техномагия: мистификация и ритуализация вещи в контексте технического прогресса / Л. С. Гоц // Международный информационно-аналитический журнал Креативная экономика и социальные инновации: Электронное научное периодическое издание — Самара, 2012. — Вип. 1 (2). — С. 67–83. — Режим доступа: http://cesi-journal.com/sites/cesi.ru/files/Issues _pdf/ ISSUE_2(2012).pdf. — Загл. с экрана;
 10. Гоц Л. С. Рынок сновидений в эпоху постмодерна / Л. С. Гоц // Труды «Русской антропологической школы». По мат. конф. «Следы сновидения: сновидческое в философии, психологии, искусстве» (проведена Институтом РАШ в декабре 2007 г.) / Рос. гос. гуманит. ун-т. — М., 2008. — Вып. 5. — С. 299–306.

Конференції:

2012 –Гоц Л. С. Технічний прогрес ХХ – ХХI століття: техномагія / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 19-20 квітня 2012р. ; / під. ред. В.М. Шейка та ін. — Х. : ХДАК, 2012. — С. 5–6.
2011 –Гоц Л. С. Термінологічні аспекти дослідження феномену магії / Л. С. Гоц // VIII харківські студентські філософські читання: матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квітня 2011р. ; під. ред. Карпенко І. В. та ін. — Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. — С. 109–111.
2011 –Гоц Л. С. Стереотипи та сутність магії: термінологічні аспекти / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 21-22 квітня 2011р.; / під. ред. В.М. Шейка та ін. — Х. : ХДАК, 2011. — С. 12–13.
2010 –Гоц Л. С. Маски бунта: мифотворческие стратегии Ф. Ницше / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 22-23 квітня 2010р. у 2ч. ; під. ред. Т.Д. Булах. — Х: ХДАК, 2010. — С. 16–18.
2008 –Гоц Л. С. Пещера в Древней Греции как метафора бессознательного: обитель Гипноса и «сердце» оракула / Л. С. Гоц // V Харківські студентські філософські читання. Матеріали міжнародної конференції. — Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. — С. 100 – 102.
2008 –Гоц Л. С. Индустрия сновидений в контексте современных информационных технологий / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2008 р.; / під. ред. Т.Д. Булах. — Х: ХДАК, 2008. — С. 122–123.
2007 –Гоц Л. С. Осуществленная утопия как формат современности / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р.; під. Ред.. С. В. Сищенко. — Х: ХДАК, 2007. — С. 113–114.
2007 –Гоц Л. С. Мотив бессмертия в литературе постмодерна / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р.; під. ред. С. В. Сищенко. — Х: ХДАК, 2007. — С. 105.
ЄСИПЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

ЄСИПЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор історичних наук
професор

Освіта і вчений ступень:

1953 - 1958 Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, Театрознавчий факультет, кваліфікація - «Театрознавець»;
1970 кандидат мистецтвознавства, тема дисертаційного дослідження: «Нарис історії театральної освіти в Україні»;
1994 доктор історичних наук, тема дисертаційного дослідження: «Роль українського театру у формуванні суспільної свідомості народу (драматургія народів СНД на сцені українського театру 1960-1990 рр.)».

Професійна діяльність:

1956 –1959рр. систент режисера Київської кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка;
1959 – 1967рр. молодший науковий співробітник відділу театрознавства ІМФЕ АН УРСР;
1964 – 1967рр. молодший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР (за сумісництвом);
1967 – 1973рр. головний інспектор, начальник відділу театрів Міністерства культури УРСР;
1973 – 1994рр. доцент, професор Київського інститутуту культури;
1995 – 2003pр. професор кафедри міжнародної журналістики, професор, зав. кафедри телебачення і радіомовлення Київського університету імені Тараса Шевченка;
З 2003р. професор кафедри історії і теорії культури, професор кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Публікації та дослідження:

Детально з переліком робіт проф. Єсипенка Р.М. можна ознайомитись на офіційному пошуковому сайті наукових публікацій Google Академія:

 1. https://scholar.google.com.ua/citations?user=eVHIsl4AAAAJ&hl=ru

Професійні інтереси:

 • історія і теорія театрального мистецтва, кіномистецтва, телебачення;
 • історія театральної освіти в Україні;
 • проблеми розвитку сучасного українського театру, зокрема вплив театру на формування суспільної свідомості.
СІВЕРС ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

СІВЕРС ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Доктор філософських наук
професор

Освіта і вчений ступень:

1981 Київський університет ім Т.Г.Шевченка, спеціальність “філософія”;
1981 аспірантура Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність “Етика”;
1998 захист докторської дисертації на тему: «Цінність як предмет етико-філософського аналізу”, спеціальність 09.00.07 - “Етика”;

Професійна діяльність:

1992-1994рр. секретар, другий секретар Управління політичного аналізу та планування МЗС України;
1997-2003рр. головний консультант Управління гуманітарної політики Адміністрації Президента України;
2003-2010рр. завідувач кафедри культурології та естетики, декан факультету міжнародної інформації і права Національного авіаційного університету;

Публікації та дослідження:

 1. В.Сіверс «Історія світової культури». Підручник. Гриф МОН України. НАКККІМ. Київ 2011. 368с.
 2. В.Сіверс «Самозахист як характеристика культурної взаємодії християнського та мусульманського світів». Часопис національної музичної Академії ім. П.А.Чайковського №1(4)2012.;
 3. «Понятие ценности как константы человеческого бытия». Totallogy. Постнекласичні дослідження. № 29 –Київ: ЦГО НАН України.-2013. 334 с. с.с.168-180. 0,5 др.а.;
 4. «Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму». Монографія. Автори: В.К.Федорченко,В.С.Пазенок, О.А.Кручек, В.Сіверс та ін. Київ Видавничий центр «Академія», 2013. Серія „Монограф”. 368 с.;
 5. В .Cіверс «Цінність як горизонт культурологічних подій». Вісник НАККІМ. (Культурологія. Музикознавство. № 2. 2014.)
 6. В. Сіверс «Культурологічний аспект поняття «жертва». Тези Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Перші наукові читання присвячені пам‘яті доктора історичних наук, професора О.І.Путра. 19-20 березня 2014 р., кафедра суспільних наук НАКККіМ. Київ 2014;
 7. В.Сіверс «Моральний менеджмент в контексті сучасної кризи соціальності». Вісник НАККІМ. Серія «Економіка». №2, 2013 р.;
 8. В.Сіверс «Зовнішні і внутрішні виклики у фокусі проблем менеджменту освітнього процесу у ВНЗ в Україні». Вісник НАККІМ. Серія «Економіка». №2, 2014 р.;
 9. В.Сіверс «Проблема "третьої людини " у Аристотеля в аспекті імплементації принципу рекурсивності». Вісник НАККІМ №1.(2) 2016.

Освіта і вчений ступень:

1994 «Дипломатичний протокол». Дипломатична академія МЗС України;
2005 «Англійська мова». Сертифіковані курси з підготовки із іноземної мови, Національний авіаційний університет;
2012 Стажування у Національному авіаційному університеті з базових курсів підготовки зі спеціальності «журналістика»;

Доповіді та виступи:

21-23 вересня 2016 року ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Діалог культур Україна-Греція: культурна політика ХХ1 ст. В европейській ретроспективі”

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

Кандидатські дисертації:

 • О. Вернигоренко, “ Еволюція українського літературного футуризму”;
 • О.Довжик, «Конструювання скандального образу Обрі Бердслея:академічний підхід»;
 • О. Жильцова, «Розвиток розписної емалі у контексті європейських культурних процесів»;
 • О.Карпенко, «Структурно-методологічний аналіз композиції в живопису українського класичного авангарду першої половини ХХ ст. та актуального мистецтва України ХХІ ст.: спадковість або заперечення»;

Докторські дисертації:

 • О.Доманська, «Становлення та розвиток національного культурного простору»;
 • Г.Прищенко, «Семантика художного впливу у дизайну реклами»;

Конференції:

20-22 квітня. Київ. 2013. 0,3 д.а «Українське поле європейської ризоми». Тези Всеукраїнської науково практичної конференції присвяченої памяті О.Семашка. Міністерство культури України, НАКККІМ, кафедра суспільних наук
Полтава, 21–22 листопада 2013 р. 0,5 др.а «Україна у перехресті новоонтологічної парадигми». Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі»
Київ, 22-23 травня 2013 р. «Дискурсивна етика як фундамент формування моральної регуляції в сфері професійної діяльності». Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, практика». Міністерство культури України, НАКККІМ, Кафедра культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів.
19-20 березня 2014 р. «Культурологічний аспект поняття «жертва». Тези Всеукраїнської науково-теоретичної конференції Перші наукові читання присвячені пам‘яті доктора історичних наук, професора О.І.Путра. 19-20 березня 2014 р., кафедра суспільних наук НАКККіМ

Гранти:

У 2000-х роках присуджено грант фонду КМДА за рукопис підручника “Діалог столиць” (гриф МОН України)

Громадська діяльність:

Член Асоціації культурологів

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 • ціннісної складової мотивації людської діяльності;
 • сучасних інтерпретацій походження;
 • структури;
 • функцій людської свідомості.
РЕДЯ ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА

РЕДЯ ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА

Доктор мистецтвознавства
професор

Освіта і вчений ступень:

1976 Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського, спеціальність «Музикознавство»;
1980 аспірантура Київської консерваторії ім. П. І. Чайковського, спеціальність «Історія музики»;
1986 захист кандидатської дисертації на тему: «Оперні шукання І. Стравінського 1910 – 1920-х років: російська традиція та художні тенденції часу», спеціальність 17.00.03 – «Музичне мистецтво»;
2003 докторантура Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського;
2010 захист докторської дисертації на тему: «Інтегративні процеси у російській музичній культурі кінця XIX – початку ХХ століть, спеціальність 17.00.03 – «Музичне мистецтво».

Професійна діяльність:

1976–1980 викладач музично-теоретичних дисциплін Чернігівського музичного училища;
1980–1986 викладач, старший викладач кафедри історії музики Донецького музично-педагогічного інституту;
1986–2000 лектор-музикознавець, художній керівник Запорізької обласної філармонії;
1988–2000 викладач музично-теоретичних дисциплін Запорізького музичного училища;
1998–2002 доцент кафедри управління персоналом Запорізької державної інженерної академії (експериментальний авторський курс для студентів негуманітарних вузів «Людина та культура»);
2000–2003 докторант Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського;
2003–2015 доцент, професор кафедри прикладної культурології та музикознавства НАКККіМ; доцент, професор кафедри історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П. І. Чайковського;
з 2014 професор кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів НАКККіМ;
з 2015 професор кафедри історії світової музики НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Публікації та дослідження:

Має понад:

 1. Редя В.Я. Музыка в культурной композиции “серебряного века”: исследоват. очерки / Валентина Редя. – К. : Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств, 2006. – 276 с.;
 2. Редя В.Я. «Есть тонкие властительные связи…»: интегративные процессы в музыке Серебряного века / Валентина Редя. – К. : НАКККіМ, 2010. – 320 с.;
 3. Редя В.Я. Лекторський практикум музикознавця : хрестоматія. – К. : НАКККіМ, 2015. – 145 с.;
 4. Редя В.Я. Звучащая графика поэзии (“Три стихотворения из японской лирики” И. Стравинского) / В.Я. Редя // Музичне мистецтво і культура. – Одеса, 2001. – Вип. 2. – С. 37–48.;
 5. Редя В.Я. Об истоках интегративности в русском искусстве рубежа XIX-XX ст. (к постановке проблемы) / В.Я. Редя // Теоретичні та практичні питання культурології. – Мелітополь, 2002. – Вип. 6. – С. 39–49;
 6. Редя В.Я. Казкові симфонічні мініатюри А. Лядова в художньому контексті часу / В.Я. Редя // Київське музикознавство. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 112–123;
 7. Редя В.Я. До питання про витоки скрябінської утопії “тотального синтезу” / В.Я. Редя // Історія музики: нові факти та інтерпретації: наук. вісник Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – К., 2004. – Вип. 42. – С. 157–170;
 8. Редя В.Я. Интегративные процессы в искусстве переходных периодов как “художественный прогноз”/ В.Я. Редя // Музичне мистецтво: зб. наук. ст. – Донецьк, 2004. – Вип. 4. – С. 15–27;
 9. Редя В.Я. Музыка в культурологическом цикле учебных дисциплин для студентов негуманитарных вузов / В.Я. Редя // Вопросы музыкознания и музыкальной педагогики. – Тамбов, 2004. – С. 85–89;
 10. Редя В. Античные «тени» в русской музыке «серебряного века» (И. Стравинский – В. Ребиков) / В. Редя // Теоретичні та практичні питання культурології. – Мелітополь, 2005. – Вип. 21. – С. 76–84;
 11. Редя В. Об особенностях музыкальной интерпретации пейзажа в «Острове мертвих» С. Рахманинова / В. Редя // Творчество С. Рахманинова в контексте мировой музыкальной культуры. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 211–228;
 12. Редя В.Я. Ідеї російського космізму в композиторській практиці Срібного віку / В.Я. Редя // Питання організації художньої цілісності музичного твору: наук. вісник Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – К., 2005. – Вип. 51. – С. 44–52
 13. Редя В.Я. Російські гастролі Айседори Дункан у контексті хореографічних шукань початку ХХ століття / В.Я. Редя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 213–220;
 14. Редя В.Я. Феномен синестезії: від психології до музикознавства / В.Я. Редя // Музично-творчий процес: наукові рефлексії: наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – К., 2008. – Вип. 72. – С. 98–105;
 15. Редя В.Я. Тема «Восток-Запад» в отечественной музыке: от начала ХХ к началу ХХІ века / В.Я. Редя // Современные аспекты художественного синтеза в музыкальном искусстве: сб. статей. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовской гос. консерватории им. С. В. Рахманинова, 2009. – С. 332–342;
 16. Редя В.Я. Анатолій Лядов у дзеркалі власних листів та музично-критичної думки сучасників / В.Я. Редя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 22. – С. 241–250;
 17. Редя В. “Новий балет” в антрепризі С. Дягілєва: початок шляху / В. Редя // Музикознавчі студії ін.-ту мистец. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки та Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського: зб. наук. пр. – Луцьк, 2010. – Вип. 5. – С. 5–18
 18. Редя В.Я. Про символістські тенденції у творчості Артура Лурьє / В.Я. Редя // Музичне мистецтво: зб. наук. ст. – Донецьк, 2010. – Вип. 10. – С. 40–49;
 19. Редя В.Я. Интегральная культура эпохи глобализации: новое слово или повторение пройденного? / В.Я. Редя // «Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок»: материалы Всероссийской науч.-практ. конф., 4 февр. 2011 г. / Санкт-Петербург. Гуманитар. ун-т профсоюзов. – СПб., 2011. – C. 22–24;
 20. Редя В.Я. Історичні типи та форми інтегративних взаємодій у мистецтві / В.Я. Редя // Учні – Вчителю: наук. вісник Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – К., 2011. – Вип. 97. – С. 20–32;
 21. Редя В. «Музыковеды, кру-у-у-гом! Шаго-о-о-ом марш! (По следам интернет-дискуссии) / Валентина Редя // Веселое музыковедение. Из музыковедческих маргиналий: сб. статей. – К., 2013. – С. 264–273;
 22. Редя В.Я. Неоромантическая тенденция в творчестве Анатолия Белошицкого / В.Я. Редя // Традыциі і сучасны стан культуры і мастацтва. – Мінск, 2014. – С. 421–426;
 23. Редя В.Я. Українські вектори життєтворчості Федора Стравінського / В.Я. Редя // Festschrift. Кафедрі історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2014. – С. 141–153;
 24. Редя В.Я. Музична складова циклу спеціальних дисциплін для студентів театральних спеціальностей: пролегомени до проблеми / В.Я. Редя // Стратегія розвитку професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів у третьому тисячолітті: Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. – Запоріжжя, 2015. – С. 117–119;
 25. Редя В.Я. Професія – музикознавець: горизонти очікування / В.Я. Редя // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 437–443;
 26. V. Redya. Three Japanese Lyrics by Igor Stravinsky. A Contribution to Cultural Dialoque // International Musicological Society. 17-th International Congress. – Leuven, 2002. – Р. 367–370;
 27. В.Я. Редя є автором науково-методичних комплексів, методичних розробок та навчальних програм, журнальних і газетних публікацій (понад 100), статей в енциклопедіях, буклетах, сценаріїв музичних радіо- та телепередач;
 28. З 2011 по 2016 рр. – головний редактор збірника наукових статей «Мистецтвознавчі записки» (вип. 20–29).

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 1. Михайлова І. М. Ідея трансцендентного в музиці Й.-С. Баха та А. Г. Шнітке: образи, символи, парадокси (2009);
 2. Слабченко М. О. Музична культура Херсонщини у контексті регіональних культуротворчих процесів (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2011);
 3. Ліва Н. В. Рок-культура як явище романтичної традиції (2012);
 4. Чернета Т. О. Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму (2012);
 5. Ільєнко І. М. Художній простір європейського балетного театру ХVII–XX століть: музично-хореографічні взаємодії (2013);
 6. Приходько А. В. Рецепція музичного авангарду у соціокультурному просторі ХХ століття (2016).

Доповіді та виступи:

 • Всеукраїнський науково-практичний інтернет-семінар «Актуальні проблеми викладання виконавських дисциплін у педагогічному вузі» (Переяслав-Хмельницький, 19-20 листопада 2015). Доповідь «Сучасна музика у дзеркалі музичної критики (до проблеми інтерпретації)»;
 • Міжрегіональний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю згідно нових державних стандартів і програм» (Переяслав-Хмельницький, 28 жовтня 2013). Доповідь: «Рубіжні періоди в історії музики: музикознавчий та культурологічний аспекти»;
 • Всеукраїнські педагогічні читання пам'яті видатного вченого-педагога О.С. Дубинчук (Київ, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, червень 2011). Доповідь: «"Людина і культура": авторський курс для студентів вузів технічного профілю».

Конференції:

2016 Міжнародна заочна науково-теоретична конференція «Культурно-мистецькі обрії – 2016» (Київ, 4 лютого 2016). Тема: «Про асоціативність як прояв принципу діалогічності в мистецтві».
2016 Третя Міжнародна Інтернет-конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», 15-16 березня 2016 р. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). «Лекторський практикум музикознавця (хрестоматія)»: презентація авторського навчального посібника.
2016 Друга Міжнародна науково-практ. конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київ, ун-т ім. Б. Грінченка,14-15 квітня 2016). Доповідь «Професія – музикознавець: горизонти очікування».
2015 Междунар. научно-практическая конференция «FACULTATEA DE PEDAGOGIE: TRADIŢIE ŞI MODERNITATE. DIALOGUL GENERAŢIILOR» (Молдова, Кишинев / Chizinău/, январь 2015), доклад «Источниковедческий поиск как основа музыкально-исторических исследований».
2015 Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» (м. Мукачеве, 19-20 березня 2015 р.); доповідь «Методика вивчення рубіжних (перехідних) періодів в історії музичної культури».
2015 Всеукраїнська науково-практ. конференція «Стратегія розвитку професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів у третьому тисячолітті» (Запоріжжя, 26-27 листопада 2015). Доповідь «Музична складова циклу спеціальних дисциплін для студентів театральних спеціальностей: пролегомени до проблеми».
2014 Сьома Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології», Київ, 9 квітня 2014, доповідь «Прикладне музикознавство: про актуальність напряму у фаховій підготовці музикознавців».
2014 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Діалог культур в контексті глобалізації», Київ, 6 червня 2014, доповідь «Культурологічні виміри сучасного музикознавства: вітчизняний досвід».
2014 Побережна Г. І. Музично-діагностична психодрама як інструмент особистісної психокорекції / Г. І. Побережна // Простір арт-терапії: горизонти стосунків : матеріали VIIміжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (12–14 березня 2010 р.). – К. : Міленіум, 2010. – С. 37–39
2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» (Мукачево, 14-15 березня 2013). Доклад «Теоретичні проблеми викладання музично-історичних дисциплін у мистецьких вузах (про синтез музикознавчого та культурологічного підходів)».
2013 Міжнар. науково-творча конф. «Трансформаційні процеси в освіті і культурі» (Київ, квітень 2013). Доповідь: Особливості вітчизняної «болонізації» освіти.
2013 IV Международная научная конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств», Минск, 28-29 ноября 2013; доклад «Неоромантическая тенденция в творчестве А.Белошицкого (Сoncerto grosso для фортепиано с оркестром)».
2012 Міжнародна науково-теоретична конф. «Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність» (Київ, травень 2012). Доповідь: Стильовий синтез у мистецтві як фактор культуротворчих процесів.
2012 Міжнародна науково-теоретична конференція „Україна – Стравінський – сучасна музична культура” (Луцьк, червень 2012). Доповідь: «Фавн пастушка» І. Стравінського: початок шляху до «інтегрованого» стилю.
2011 Международная научно-практ. конференция «Современное ис-во в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок» (С-Петербург, февраль 2011). Доклад: «Интегральная культура эпохи глобализации: новое слово или повторение пройденного?».
2011 Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецький cвіт Сергія Прокоф’єва» (Донецьк, квітень 2011). Доповідь: «Символика заклинання у кантаті "Семеро їх" С. Прокофьєва – К. Бальмонта».
2010 Всеукраїнська науково-практ. конференція «Интонационное пространство музыкального искусства» к 100-летию А. Н. Котляревского (Донецьк, жовтень 2010). Доповідь: «Про жанрово-інтонаційні синтези у музиці Срібного віку».
2010 Міжнар. науково-практ. конференція «Діяльність продюсера в культурному просторі України ХХІ століття» (Київ, грудень 2010). Доповідь: «Культурологічна складова в освіті музичного менеджера».
2010 IХ науково-теоретична конференція «З музикознавчих маргіналій»: «Музикознавець – це звучить…» (до ювілею О. С. Зінькевич) – Київ, листопад 2010. Доповідь: «Музикознавці, кру-у-угом! Шаго-о-о-ом арш! (за матеріалами Інтернет-дискусії)».

Громадська діяльність:

 • Член Національної Спілки композиторів України;
 • Член журі Міжнародного полікультурного Інтернет-фестивалю «Переяславський дивограй».

У ЗМІ:

 • Музично-критична діяльність (телебачення, радіо, журнали, газети)..

Професійні інтереси:

 • Теорія та історія культури;
 • історія музики;
 • музична культурологія;
 • музичне джерелознавство;
 • музична критика;
 • методика мистецької освіти;
 • методологія інтегрованих музично-теоретичних курсів.
БІЛЬЧЕНКО ЄВГЕНІЯ ВІТАЛІЇВНА

БІЛЬЧЕНКО ЄВГЕНІЯ ВІТАЛІЇВНА

Доктор культурології
професор кафедри
доцент

Освіта і вчений ступень:

1997 по 2001 навчання у Київському національному університеті культури і мистецтв, спеціальність - «Культуролог, викладач теорії та історії культури»;
2002 року аспірантка кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
2006 р. захист у 2006 році дисертацію з религійно-освітньої проблематики Київської Русі.

Професійна діяльність:

- Член комісії Міністерства освіти по рецензуванню шкільних підручників з предмету «релігійна етика»
- Член редакційної колегії Міжнародного літературно-художнього журналу «Ренессанс» (Київ)
Київ, 2012 Арт-куратор Міжнародного музично-поетичного фестивалю «Одна маленькая свеча» пам'яті Юрія Крижанівського
Одеса, 2010 Член журі Міжнародного Гріновського фестивалю «Алые паруса»
Київ, 2012—2013 Член журі Літературного фестивалю «Ветер поэзии»

Публікації та дослідження:

Детально з переліком робіт проф. Більченко Є.В. можна ознайомитись на офіційному пошуковому сайті наукових публікацій Google Академія

 1. https://scholar.google.com.ua/citations?user=mHEajXcAAAAJ&hl=ru

Досягнення та заохочення:

 • Гран-прі Всеукраїнського фестивалю поезії на Поділлі «Підкова Пегаса» (2012);
 • Переможець поетичного слему у рамках Всеукраїнського поетичного фестивалю «Ан Т-Р-Акт: Серебряное веко» (Херсон, 2011; 1 місце);
 • Переможець Міжнародного літературного конкурсу «Согласование времён» (Франкфурт-на-Майні, 2010) у номінації «Поезія» (2 місце);
 • Переможець Всеукраїнського літературного конкурсу «Малахитовый носорог» (Вінниця, 2010; 3 місце);
 • Переможець Всеукраїнського літературного конкурсу «Витоки» (Острог, 2009) у номінації «Поезія» (1 місце).
ОВЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

ОВЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент, професор НАКККіМ
професор кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів НАКККіМ
Doctor of Philosophy

Освіта і вчений ступень:

1988 р. Київський державний педагогічний інститут. Спеціальність «Музика». Диплом з відзнакою.
1994 p. аспірантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Спеціальність «Теорія та методика музичного виховання».
2001 р. захист кандидатської дисертації «Розвиток музично-педагогічної думки в Україні на початку ХХ століття» у спеціалізованій вченій раді Національно педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
2004 р. присвоєння вченого звання доцента по кафедрі музики.
2007 р. доктор філософії (Ph. D).
2012 р. професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2012 р.).
2013-2016 рр. докторант НАКККіМ за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури, напрям – культурологія.

Професійна діяльність:

1988 – 1992 викладач кафедри музики Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту;
1999 –2004 доцент кафедри теорії музичних дисциплін та хорового диригування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;
2004-2007 доцент, заступник завідувача кафедри музикології НАКККіМ , заступник директора Інституту мистецтв, вчений секретар спеціалізованої вченої ради НАКККіМ;
2008-2013 професор кафедри музикології НАКККіМ, вчений секретар спеціалізованої вченої ради НАКККіМ;
2016-... професор кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів НАКККіМ.

Публікації та дослідження:

 1. Формування національних засад вітчизняної музичної освіти в період УНР (1917-1920 рр.) // Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова “Наука і сучасність”. – К., 2002. – Т. ХХХ. – С.93-98;
 2. Дитяча музична студія Товариства ім. М.Д.Леонтовича в контексті становлення музичного виховання в Україні у 20-ті роки ХХ століття // Зб. наук. праць “Теорія і методика мистецької освіти”. – К., 2002. – Вип. 3.- С. 125-130;
 3. Загальні тенденції розвитку теоретико-методичних основ музичного виховання в Україні на початку ХХ століття //Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова “Наука і сучасність ”. – К., 2002. – Т. ХХХІІ.-С.121-128;
 4. Становлення початкової музичної освіти в Україні ХІХ – поч.. ХХ століття //Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького ДПІ імені Г.С.Сковороди “Школа першого ступеня: теорія і практика”. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 2.-С.183-196;
 5. Музична освіта в Переяславському колегіумі у контексті національно-культурного відродження ХVІ – ХVІІІ ст. //Збірник наукових праць КНЛУ та НМА імені П.І.Чайковського “Теоретичні питання культури, освіти та виховання”. – К, 2003. – Вип. 24.- С.121-123;
 6. Історія української музики // Навчально-методичний посібник. – м. Переяслав-Хмельницький, 2003. – 50 с.;
 7. Cтановлення мистецької освіти на Переяславщині в контексті національно-культурного поступу України ХVІІІ –ХІХ ст. // Зб. наук. праць „Теорія і методика мистецької освіти” . - К., 2004. – С. 92-98;
 8. Організаційні та теоретико-методичні засади становлення мистецької освіти в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип.. ХVІ. – К.: Міленіум, 2006. – С.281-286;
 9. Український національний фонд музичних інструментів: до проблеми створення та збереження інструментальної спадщини // Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип.. ХІХ. – К.: Міленіум, 2007. – С.185-191;
 10. Мистецька освіта: категоріальний аналіз проблеми // Культура і сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2007. - № 2. – С.130-136;
 11. Музична терапія у формуванні інноваційних технологій навчання та виховання учнівської молоді //Методичні рекомендації семінару-наради заступників директорів з виховної роботи ВНЗ культури і мистецтв І –ІІ р.а. – Луганськ, 2008. – С. 183-187;
 12. Становлення нових форм культурного виробництва у сучасному мистецькому просторі України // Культура і сучасність: Міленіум, 2008. - № 2. – С. 60-64;
 13. Формування законодавчих основ сучасної культурної політики в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К., 2009. - № 3. – С. 33-36;
 14. Валерія Шульгіна: грані науково-педагогічного та духовного таланту// Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 16. – К.: Міленіум, 2009. – С. 280-286;
 15. Національне законодавство як складова сучасних культуротворчих процесів // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К.: Міленіум, 2010. – № 3. - С. 41-46;
 16. Шляхи модернізації мистецької освіти (на прикладі кафедри музикології ДАКККіМ) // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 17.– К.: Міленіум, 2010. – С. 215-221;
 17. Трансформаційні процеси в культурній політиці України в умовах соціокультурних перетворень кінця ХХ – початку ХХІ століть // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету: У 2-х т. - Вип. 16/За ред. проф. В.Г.Виткалова. - Рівне: РДГУ, 2010. - Т.2. - С. 193-199;
 18. Трансформація засобів сприймання культури «Іншого» // Культура і сучасність: Міленіум, 2011. - № 2. – С. 76-81;
 19. Суб’єкт як феномен культуротворення //Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип.. ХХУІІ. – К.: Міленіум, 2011. – С.196-202;
 20. Освіта в Україні ХІХ - початку ХХ століття: Колективна монографія /кер. авт. колективу і наук. ред. Д. С. Мазoха. - К.: Міленіум, 2011. - С. 111-156;
 21. Ідеал людини як концепт філософсько-культурологічного дискурсу //Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип. ХХУІІІ. – К.: Міленіум, 2012. – С. 93-101;
 22. Еволюція проблеми ідеалу в розвитку культурософської думки другої половини ХХ - початку ХХІ ст..// Культура і сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2012. – № 2. – С.102-107;
 23. Філософсько-культурологічні аспекти національного ідеалу людини: особистісний вимір//Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип. ХХІХ. – К.: Міленіум, 2012. – С. 132-137;
 24. Феномен ідеалу у вітчизняному філософсько-культурологічному дискурсі 60-80-х рр.. ХХ ст.// Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2013. – № 1. – С. 78-81;
 25. Еволюція категорії ідеалу у культурфілософській спадщині Олександра Яценка //Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2013. – № 3. – С. 54-61;
 26. Інновація як стратегія розвитку сучасної культурно-мистецької освіти //Культура України. – Вип. 42 У 2 ч. 4.1: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В. М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2013. – С. 42-49;
 27. Формування антропологічних засад в історико-культурологічній думці України //Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2013. – № 2. – С. 68-73;
 28. Концепт ідеалу: досвід наукового осмислення //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2013. –№ 4. – С. 49-54;
 29. Культурософська спадщина української діаспори у вимірах персоналістичного дискурсу //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. ХХХІ. – К.: Міленіум, 2013. – С. 127-134;
 30. Образ людини в модусі культурософії українського літературного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. –Т. 2 /упор. В. Г. Виткалов; редкол. А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова. – Рівне : РДГУ, 2014. – С. 68-72;
 31. Образ людини постмодерну в сучасному українському культурологічному дискурсі //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. –Т. 2 /упор. В. Г. Виткалов; редкол. А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова. – Рівне : РДГУ, 2015. – С.;
 32. Культурологічні виміри осмислення людини у постнекласичній науковій парадигмі // Культурологічна думка : щорічник наук. праць. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2015. – № 8. – С.13-18;
 33. Сучасні методологічні засади осмислення культурологічних концепцій //Література та культура Полісся: зб. наук. праць. - Вип. 79. Серія «Історичні науки». - №3 /відп. ред.. і упоряд. Г. В. Самойленко. –Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 252-261;

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у фахових виданнях України, які включені до міжнародних науоковометричних баз:

 1. Культурологічне знання у вимірах антропологічних проблем культури //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ (1). – С. 55-60;
 2. Ідеал у просторі культури: категоріальний статус поняття //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К.: Міленіум, 2014.- № 1.- С. 51-56;
 3. Моделювання як методологічний чинник формування образу людини //Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2014. – № 1. – С. 36-41;
 4. Методологічні засади осмислення людини у вимірах історико-культурологічного дослідження //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К.: Міленіум, 2014.- № 3.- С. 87-92;
 5. Ідеал людини в культурологічній концепції М. Бердяєва //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ (3). – С. 73-78;
 6. Культурологічні концепції як форми наукового осмислення культури та людини //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. І (4). – С. 40-44;
 7. Концепція людини Кліффорда Гірца у контексті культурологічної парадигми пізнання// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХХІУ]. – К.: Міленіум, 2015. – С. 194-202;
 8. Феномен «шістдесятництва» в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності //Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2015. – № 1. – С. 21-28;
 9. Антропологічний вимір культурологічного знання: методологічний аспект //Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – К.: Міленіум, 2016. – С. 108-117;
 10. Культурологічні концепції «нової людини» в українському мистецтві початку ХХ століття //Spheres of culture: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curi-Sklodovska University in Lublin. – Lublin, 2015. - Volume X.- P. 342-350;
 11. Культурологічні аспекти наукових пошуків Київської філософської школи у 60-80-х рр. ХХ століття // Spheres of culture: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curi-Sklodovska University in Lublin. – Lublin, 2015. - Volume XII .- P. 364-371.

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 • Свириденко Н. С. «Становлення клавесинного мистецтва в соціокультурному просторі України другої половини ХХ століття на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства ( 2012 р.);
 • Кузьо О. З. «Культурологічні виміри культурної політики України кінця ХХ – початку ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата культурології (2013 р.);
 • Чернецька С. Ю. «Фестивалі фольклору в соціокультурних процесах України кінця ХХ – початку ХХІ століття на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (2015 р.);
 • Виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій Капінської Т. В. (2006), Найди В. Ю. (2014), Стець Г. В. (2015).

Доповіді та виступи:

 • Становлення продюсування в умовах національної культурної політики України початку ХХІ століття // Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких зв’язків», м. Київ: Міністерство культури України, НАКККіМ, 20 травня 2011 р.- С. 12-15;
 • Засоби масової інформації як вид сучасної міжкультурної комунікації //Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.- теорет. конф., Київ, 10-11 червня 2011 р. - НАКККіМ, 2011. - С.116-119;
 • Суб’єкт сучасного культуротоврення: сутнісні характеристики // Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи»: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 грудня 2011 р. - НАКККіМ, 2011. - С. 45-49;
 • Міжкультурний діалог: філософські засади формування// Поліфонія діалогу у пост сучасній культурі : зб. наук. праць / [упор. С. М. Садовенко, Л. В. Терещенко-Кайдан ]. – К. : НАКККіМ, 2013. – С. 116-120;
 • Антропологические аспекты философско-культурологического наследия зарубежной украиники второй половины ХХ века //Традиции и современное состояние культуры и искусств: IV Междунар. научн. конф. Национальной Академии наук Беларуси. – Минск, 2013. - Ч. 2. – С.138-142;
 • Українська культур філософська думка початку ХХ ст. у контексті формування західноєвропейської антропологічної парадигми //Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ ст.: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 30 квітня 2014 р. – К.: НАКККіМ, 2014. – С. 156-158;
 • Діалогова парадигма як методологічна основа культурологічного осмислення людини // Україна-Греція: духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки: зб. наук. праць /[упоряд.: В. А. Личковах, Л. В. Терещенко-Кайдан, З. О. Босик ]. – К.: НАКККіМ, 2014. – С. 88-93;
 • Ціннісно-смислові засади українського національного культуро творення у другій половині ХХ століття //Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів Восьмої міжнар. наук.-творчої конф., м. Київ, 16 квітня 2015 р. – К.: НАКККіМ, 2015. – С. 96-98;
 • Ідеал людини у парадигмі культури тоталітаризму //Україна-Греція в діалозі культур: Афонська спадщина, грецько-слов’янські зв’язки, мовні та наукові контакти: зб. праць (за матеріалами УІ Міжднар. наук.-практ. конф. «Діалог культур: Україна – Греція», Київ, 21-22 вересня 2015 р.). – К.: Міленіум, 2015. – С.170-173;
 • Людина та культура: культурологічні виміри осмислення //Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 15-16 березня 2016 р.– С. 5-7;
 • Людина як концепт культурології у вимірах парадигмального підходу //Проблеми соціальної роботи: філософія,психологія, соціологія. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С.75-83;
 • Культурно-мистецька освіта як чинник реалізації сучасних гуманітарних стратегій // Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євро інтеграційний вектор: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р. – К.: НАКККіМ, 2016. – С.95-97.

Конференції:

 • «Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації» (Київ, НАКККіМ, 10-11 червня 2011 р.);
 • «Культурна політика в контексті полікультруного світу» (Київ, МКУ, НАКККіМ, УЦКД, Національна історична б-ка України, 28-30 вересня 2011 р.);
 • «Діалог культур: дослідження, практики, виклики» (Київ, МКУ, Національний інститут стратегічних досліджень, Ін-т культурології НАМ України, НАКККіМ, 3-5 жовтня 2011 р.);
 • «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи» (Київ, 15-16 грудня 2011 р.);
 • «Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність»(Київ, НАКККіМ, 2-3 травня 2012 р.);
 • «Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність» (Київ, МКУ, Національний ін-т стратегічних досліджень, Ін-т культурології НАМУ, НАДУ при Президентові України, НАКККіМ, 11-12 травня 2012 р.);
 • «Діалог культур у просторі полікультурного світу» (Київ, НАКККіМ, 9-10 листопада 2012 р.);
 • «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспекти» (Київ, КМАЕЦМ, 18-19 квітня 2013 р.);
 • «Культурно-мистецька освіта: інституціональні трансформації в соціально-культурологічних парадигмах» (Харків, 23-24 травня 2013 р.);
 • «Трансформаційні процеси в освіті і культурі» (Одеса-Київ-Варшава, 24-25 квітня 2013 р.);
 • «Міжкультурний діалог: філософські засади формування» (Київ – Афіни – Патри – Салоніки – Ніш, 19-20 вересня 2013 р.);
 • Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Минск, НАН Беларуси, 28-29 ноября 2013 г.);
 • «Культура. Мистецтво. Діалог у часі та просторі» (Київ, КМАЕЦМ, 10 квітня 2014 р.);
 • «Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ століття» (Одеса-Київ-Варшава, 29-30 квітня 2014 р.);
 • «Діалог культур в контексті глобалізації» (Київ, НАКККіМ, 6 червня 2014 р.);
 • «Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ ст. (Одеса, Київ, Варшава, 30 квітня 2014 р.);
 • «Діалог культур: Україна-Греція: поліфонія діалогу у пост сучасній культурі» (Київ – Ретімнон, о. Кріт, 19-27 вересня 2014 р.);
 • «Інституційні засади процесів культруотовренння в Україні ХХ-ХХІ ст. – етапи та напрями розвитку» (Київ, Ін-т культурології НАМУ, Ін-т стратегічних досліджень, 14 листопада 2014 р.);
 • «Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі»(Рівне, РДГУ, 15-16 листопада 2014 р.);
 • «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Минск, НАН Беларуси, 24-26 ноября 2014 г.);
 • «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, НАКККіМ, 16 квітня 2015 р.);
 • «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, НАКККіМ, 16 квітня 2015 р.);
 • «Діалог культур: Україна-Греція (1000-річчя Афонської спадщини в Україні» (Київ, НАКККіМ, 21-22 вересня 2015 р.);
 • «Культура як феномен сучасного глобалізованого суспільства» (Рівне, РДГУ, 12-13 листопада 2015 р.);
 • «Мистецькі реалізації універсалій культури. Зміна смислів» (Київ, НАМУ, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України, 25 листопада 2015 р.);
 • «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» (м. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 15-16 березня 2016 р.); «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспект» (Київ, КМАЕЦМ, 20 квітня 2016 р.);
 • «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу» (Київ, НАМУ, Ін-т культурології НАМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ, 2 червня 2016 р.).

Досягнення та заохочення:

 • 2009 р. - від імені Київського міського голови відзначена Подякою за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток столиці України – міста Києва та високий професіоналізм;
 • 2013 р. - міністром культури України нагороджена Почесною грамотою за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у створення духовних цінностей серед студентської молоді, сприяння розвитку галузі мистецької освіти та високу професійну майстерність.

Професійні інтереси:

 • роль особистості в культурі;
 • антропологічні аспекти культурологічного знання;
 • історико-культурологічні аспекти музичного мистецтва;
 • інноваційні технології сучасної мистецької освіти.
Брайченко Олексій Дмитрович

Брайченко Олексій Дмитрович

Кандидат історичних наук
доцент

Заступник директора Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв України; доцент кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів.

Освіта:

1981 р. Київський університет ім Т.Г.Шевченка, спеціальність “Історія”, диплом з відзнакою
1983 р. стажування, аспірантура Київського педагогічного інституту ім. О.М.Горького, спеціальність “Історія”
1989 р. захист кандитатської дисертації на тему: «Вивчення історії фабрик і заводів Придніпров’я (деякі питання методології та методики дослідження)”, спеціальність 07.00.02 - “Історія СРСР”

Професійна діяльність:

1981-2002 викладач, заступник декана, декан історичного факультету, проректор з наукової роботи, проректор з навчально-виховної роботи Кіровоградського (педагогічного інституту) педагогічного університету ім. В.К.Винниченка; доцент кафедри історії України;
2002-2016 заступник начальника управління, начальник управління, заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України; професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту;
2016 заступник директора Інституту публічного управління та кадрової політики, заступник директора Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв України; доцент кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів.

Публікації та дослідження:

Загалом понад 100 публікацій.

 1. Вдячні нащадки – корифеям (Пам’ятники історії і культури про життя і творчість корифеїв українського професійного театру) // Українська драматургія і театр в сім’ї братніх культур. Тези доповідей та повідомлень науково-теоретичної конференції. – Кіровоград, 1982. – С.174 - 177;
 2. Достеменні документи історії (Українські письменники і створення історії підприємств) // Історія України в художніх образах. Матеріали конференції. – Кіровоград, 1991. – С.37 - 41;
 3. Збереження та вивчення історико-культурної спадщини України: європейський контекст // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. – К., 2002. – Т.2. – С.111 -112;
 4. Співробітництво архівістів і викладачів вузів у підготовці вчителів історії //Архіви України. – 1989. – № 4. – С.49 - 52. У співавторстві;
 5. Історична достовірність прототипів картини “Козак Мамай” // Історичні дослідження. Збірник статей. – К., 1991. – С.5 - 9;
 6. Культурне життя м.Єлисаветграда в періодичній пресі // Наукові записки з історії України. Збірник статей. – Вип.1. – Кіровоград, 1992. – С. 133 – 137. У співавторстві;
 7. Програми педагогічних інститутів: Історичне краєзнавство для спеціальності 02.07.00 «Історія». – К.: ІСДО, 1993. – 8 с.;
 8. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994. – 186 с. (упорядкування, редагування, передмова та ІІ розділ. С. 4-6, 56-118). У співавторстві;
 9. Україна – Англія: часи стародавні, становлення державності. Книга для читання на англійській мові (упорядкування, передмова, коментарі). – Кіровоград, 1995. – 118 с. У співавторстві;
 10. Руська правда. Посібник із законодавства Київської Русі. (упорядкування, передмова, український переклад). – Кіровоград, 1995. – 43 с.;
 11. Конституція незалежної України. – Кіровоград, 1997. – 109 с. У співавторстві;
 12. Основи галузевого законодавства України. – Кіровоград, 1998. – 179 с. (Перевидання: Кіровоград, 2002. – 337 с., Кіровоград, 2003. – 284 с.) У співавторстві;
 13. С.В.Шамрай (доля і трагедія вченого) // Історія України: маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. – Вип. 10. – К., 2000. – С.482 - 488;
 14. Синьоводська проблема: перспективи комплексних краєзнавчих досліджень // Центральна Україна за доби класичного середньовіччя: студії з історії ХІV ст. – К., 2003. – С. 27-39. (Перевидання: Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях. – К., 2005. – С. 28-40);
 15. Самоосвіта як чинник розвитку професіоналізму державних службовців // Навчальний процес у закладах системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів: досвід та проблеми: Збірник наукових та науково-методичних праць. – Вип. 2. – К., 2005. – С.52-63. У співавторстві;
 16. Краєзнавчі дослідження у періодичних виданнях Центральної України // Історія України: маловідомі імена, події, факти. Збірник наукових праць. – Вип. 29. – Ч. 2. – К., 2005. – С.271 - 286;
 17. Науково-методичне забезпечення загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Національна наукова доповідь // Галузь науки «Державне управління» в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. – К.: НАДУ, 2012. – 184 с. У співавторстві;
 18. Сині Води в усній народній та художній творчості: антологія (упорядкування, передмова, примітки). – К., 2012. – 234 с.;
 19. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: наукова доповідь. – К.: НАДУ, 2013. – 120 с. У співавторстві;
 20. Напрями краєзнавчих пошуків // Стежинами пам’яті: з історії краєзнавчого руху на Кіровоградщині. Вип. 1. – Кіровоград, 2013. – С. 92-97;
 21. Сковорода Григорій Савич // Освіта дорослих: енциклопедичний словник. – К.: Основа, 2014. – 496 с.;
 22. Шевченко С.І. Кіровоградщина – козацький край. – Кіровоград, 2001.– 32 с.;
 23. Енциклопедія державного управління: у 8 т. – Т.1: Теорія державного управління – К.: НАДУ, 2011. – 748 с. ; Т.3: Історія державного управління. – К.: НАДУ, 2011. – 788 с. Член науково-редакційних колегій томів;
 24. Токар Н.М. Василь Миколайович Доманицький: особистість, науковець, громадський діяч. – Кіровоград, 2012. – 240 с.

Почесні звання та нагороди:

 • 1997 р. - Заслужений працівник народної освіти України;
 • 2004 р. - відзнака Головного управління державної служби України – нагрудний знак “Державна служба України “ За сумлінну працю”.

Громадська діяльність:

 • Член Національної спілки краєзнавців Українии.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: