Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра арт-менеджменту та івент-технологій

Копієвська Ольга Рафаілівна

Копієвська Ольга Рафаілівна

Завідувач кафедрою
доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України, голова науково-методичної підкомісії з спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

детальніше

Професійна діяльність:

Автор понад 85 наукових статей, навчальних посібників, монографій.

Коло наукових інтересів: менеджмент соціокультурної сфери, трансформаційні процеси, креативний, інноваційний менеджмент в культурі, культурна функція держави, культурні права і свободи людини, політика держави в сфері культури, бізнес-проекти в культурі, паркова індустрія.

Викладання:

 • «Трансформаційні процеси в культурі»;
 • «Менеджмент креативної індустрії та інноваційної діяльності »;
 • «Соціокультурне картування»;
 • «Стартапи в сфері культури»;
 • «Паркова індустрія».

О.Р.Копієвська приймає активну участь у міжнародних проектах, є організатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів, тренінгів для менеджерів культури.

О.Р.Копієвська входила до робочих груп із розробки законопроектів та державних програм України («Концепція залучення інвестицій у паркове господарство м. Києва», проекти Законів України «Про державний гімн України», «Про державний прапор України», «Про державний герб України»).

Під керівництвом О.Р. Копієвської захищено п’ять кандидатських дисертації.

Професійна діяльність:

Монографії:

О.Р.Копієвська входила до робочих груп із розробки законопроектів та державних програм України («Концепція залучення інвестицій у паркове господарство м. Києва», проекти Законів України «Про державний гімн України», «Про державний прапор України», «Про державний герб України»)..

Публікації та дослідження:

 1. Культурна спадщина в контексті історичної культурології. Збірник наукових праць «Питання культурології». Вип. 25. –К.: 2009, С.66 -72;
 2. Культурна функція держави як предмет наукового аналізу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. Журнал. – К.: Міленіум, 2010. - № 1. –С. 122 -125;
 3. Право як культурно-історичний феномен. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2010. - № 4. С.143-147;
 4. Культурно-мистецька освіта в умовах поствестфальського світу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2011. - № 1, С.153 -158;
 5. Концептуалізації ментальності в культурі. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2012. - № 1,С.182-186;
 6. Концепт традицій і інновацій в культурно-мистецькій освіті. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2012. - № 2, С.173-177;
 7. Культура і людина:проблеми свободи в сучасному світі. Культурологічна думка: Щорічник наук. праць. — К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2013. — N
 8. Роль социокультурных институтов в реализаии культурних прав и свобод человека (на примере Украины). Ежемесячный научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук « № 12 (59) декабрь 2013 г. Часть ІІ. С.435-439;
 9. Моделі соціокультурних трансформацій. Таврійский «Культура народов Причерноморья». Научный журнал. № 265, грудень 2013. - С.151 -155;
 10. До питання про рефлексивну природу культурного пізнання. Українська культура :минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук.праць : наук. зап. Рівненськогодержавного гуманітарного університету. Вип.19. У 2 т. / за ред. проф. В. Г.Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2013. – Т. 2. – С. 133-138;
 11. Формы бытия культурного ландшафта. Весник Санкт-Петербуржского государсвенного университета культуры и исскуств, № 1(18), март, 2014. – С.18-22;
 12. Стекхолдери в культурному житті України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2014. - № 1, С.39-44;
 13. Культурні традиціі у формуванні національної ідентичності. Актуальні проблеми історіі, теоріі та практики художньої культури: [зб.наук.праць; вип.ХХХІІ]. – К.: Міленіум, 2014. – С.194-201;
 14. Громадянське суспільство у світлі культурної розбудови України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2014. - № 2.- С.51-56;
 15. Культурна складова національного інтересу. Культура і Сучасність: Альманах.- К.: Міленіум, 2014. - № 1. – С.30-36;
 16. Роль еліт у формуванні культурної ідентичності. Культура і Сучасність: Альманах. - К.: Міленіум, 2015. - № 1. – С.15-21;
 17. Культурна матриця в контексті сучасного культуро творення. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – К.: Міленіум, 2015. – Вип.1(4). – С.77-82;
 18. Культурний капітал як компонента сучасної держави. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2016. - № 1. – С.17 -21;
 19. O.Kopiyevska The transformation of subjectivity in the cultural practices of Ukraine // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2017. № 1. С. 34–38;
 20. O.Kopiyevska Cultural practices and applied cultural studies: issues of their Interconnection // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2017. № 4. С. 67–71;
 21. O.Kopiyevska Sociocultural mapping: modern challenges // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2018. № . С. – 39-40.

Тести для контролю рівня якості набутих компетенцій (по дисциплінах):

УВАГА! Завдання з навчальних дисциплін під час карантину

Матеріали для дистанційного навчання
здобувачів вищої освіти освітнього рівня "бакалавр", "магістр",
на період з 12 березня до 24 квітня 2020 року
(згідно наказу №17-о від 11 березня 2020 року)

Група Навчальна дисципліна
Денна форма
1 курс
БКД-11-9 Етнокультурні відносини
Дозвілля в зарубіжних країнах
Теорія та історія дозвілля
  Матеріальна культурна спадщина 
  Матеріальна культурна спадщина (практичні)
   
2 курс
БКД-11-8 Теорія і практика соціокультурної діяльності
  Країнознавство
  Проектна культуронікаПроектна культуроніка
  Інтернет-технології та ресурси
   
3 курс
БКД-11-7 Арт-туризм
Менеджмент соціокультурної діяльності
Маркетинг культурно-дозвіллєвих послуг
Індустрія туризму
Паркова індустрія
Івент-менеджмент
   
4 курс
 БКД-11-6 Фестивальна діяльність
Івент-менеджмент
  Іміджологія
  Теорія і практика культурного бренду
  Сучасні культурні практики
  Індустрія гостинності
   
 БМА-41-8 Маркетингова політика комунікацій
  Фінансовий PR
  PR органів державної влади та місцевого самоврядування
  Технології виробництва реклами
  PR-аутсорсинг
  Стратегічне управління 
  Управління інноваціями
   
1 курс, магістратура
 МКД-11-9 Трансформаційні процеси в культурі
  Крос-культурний менеджмент та міжкультурні комунікації 
  Організація конгресного і ділового туризму
  Видавничі і медіа арт-проекти
  Тренди сучасного арт-менеджмента
  Управління інноваційним розвитком соціокультурної сфери
   
2 курс, аспірантура
ДКР-31-8 Міжкультурні відносини в українському соціумі
   

  

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ є провідною кафедрою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, які готують фахівців за:

ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ, СТУПЕНЯМИ ТА ПРОГРАМАМИ

БАКАЛАВР
(І курс – денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітні програми: «Менеджер креативних індустрій»
«Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний)»
Конкурсні ЗНО: українська мова та література,  історія України, іноземна мова або математика.
Освітньо-професійна програма «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний)»

Рецензії-відгуки на ОПП «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний)»:
- "Виставкова Федерація України"
ПОГ "Соціально-культурний проект "Без меж"

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітні програми: «Комунікативний менеджмент»
Конкурсні ЗНО: українська мова та література,  математика, іноземна мова або географія.
Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

МАГІСТР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма «Крос-культурний менеджмент»
Освітньо-професійна програма «Крос-культурний менеджмент»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Експертний менеджмент репутаційного консалтингу»

І курс магістратури – денна, заочна форми навчання (1,5 роки)
(тестування з іноземної мови та з фаху)
Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Рецензії-відгуки на ОПП «Крос-культурний менеджмент»:

 

До вступу допускаються абітурієнти, які закінчили освітні рівні «бакалавр», «спеціаліст».
Запропоновані освітні програми орієнтовані на реальні потреби сучасного бізнесу. Вирішення багатьох навчально-практичних завдань проходить в реалізації інноваційних проектів. Студенти беруть активну участь в наукових, практичних кластерах, форумах, стартапах, на яких демонструють високий рівень знань і вмінь.
Кар’єрні перспективи: бізнес-структури, міжнародні культурні центри,  соціокультурні інститути  (державної, приватної, комунальної форм власності), органи виконавчої влади у сфері культури, туристичні центри, готельно-ресторанні комплекси, інститути громадянського суспільства, які здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва (фонди, асоціації, творчі спілки тощо).
За ініціативи студентів при кафедрі створено інноваційний бізнес-центр, що сприяє розвитку фахових компетентностей, навчає приймати управлінські рішення, дозволяє відчути безпосередній зв'язок з працедавцем.
Освітні програми забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Ми в соціальних мережах:  

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

 

При кафедрі для абітурієнтів започаткована Бізнес-школа з креативних індустрій.

        business   

Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.
Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій оголошує набір слухачів до Бізнес-школи креативних індустрій.
Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.
Навчальну програму забезпечують провідні професори кафедри.
По закінченню школи її випускники отримують сертифікат визначеного зразка.
Бажаєте стати учасником Бізнес-школи – тоді крокуйте з нами:

 • приєднайтеся до групи «Бізнес-школа креативних індустрій НАКККіМ» в соціальних мережах facebook, vk
 • надішліть повідомлення (ПІБ, школа (коледж,училище), контактний телефон, e-mail.

Заявки приймаються до 15 грудня (кожного року), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.

Спеціальність "Менеджмент соціокультурної діяльності", ступінь "бакалавр"

Спеціальність "Менеджмент соціокультурної діяльності", ступінь "магістр"

Спеціальність "Менеджмент", ступінь "бакалавр"

Спеціальність "Менеджмент", ступінь "магістр"


Наукова робота

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Міжнародна науково-практична конференція "КУЛЬТУРНІ І КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ"

Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР"


Науково-педагогічний склад:

Зеленська Лариса Михайлівна

ЗЕЛЕНСЬКА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Кандидат історичних наук,

заступник завідувача кафедрою,

професор

детальніше

Освіта: Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука 1987 р., спеціальність    «Культурно-освітня робота», кваліфікація «Керівник академічного хорового колективу ”.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2011 р., спеціальність «Менеджмент і адміністрування», кваліфікація «Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування».

Аспірантура КНУКіМ (2000-2002 рр.).

Докторантура КНУКіМ, (2003-2006 рр.).

Наукові ступені та звання: кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.08«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія», 2003 р.), доцент (2005 р.).

Тема кандидатської дисертації: “Музично-видавнича діяльність на Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття” (науковий керівник к.п.н., проф. Медведєва В.М.).

Професійна діяльність:

З 2000 р. – викладач кафедри книгознавства та видавничої діяльності КНУКіМ.

З 2006 р. – доцент кафедри документальних комунікацій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

З 2008 р. – професор кафедри інформаційного та виставкового бізнесу НАКККіМ, заступник завідувача кафедри.

З 2012 р. – професор кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів НАКККіМ, заступник завідувача кафедри.

За час викладацької діяльності здійснювала викладання широкого кола навчальних дисциплін. Студентам кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів викладає:

 • «Івент-менеджмент»;
 • «Організація діяльності закладів культури»;
 • «Фестивальна діяльність»;
 • «Корпоративна культура».

Коло наукових інтересів: історія видавничої справи і преси, виставкова діяльність, івент-менеджмент.

Загальна кількість наукових публікацій та навчально-методичних розробок – 54.

Публікація наукових статей:

 • Характеристика ното-музичних видань Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Л. Зеленська // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: наук. зап. Рівнен. держ. гуманітарного ун-ту. Т.8. – Рівне, 2003. – С. 56-64.
 • Музично-видавнича справа в Харкові другої половии ХІХ – початку ХХ ст. / Л.М. Зеленська // Вісн. Кн. палати України. – 2003. – № 8. – С. 35-38.
 • До історії становлення та розвитку музичної періодики Одеси (ХІХ – початок ХХ століття) / / Л.М. Зеленська // Вісн. Кн. палати України. – 2005. – № 7. – С. 36-38.
 • Проблематика публікацій часопису “Музика мас” (1926-1931) / Л.М. Зеленська // Вісн. Кн. палати України. – 2005. – № 7. – С. 41-44.
 • Музична преса в національно-культурному житті України кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. / Л.М. Зеленська // Питання культурології: зб. наук. ст. / КНУКіМ. – К., 2005. – Вип. 21. - С. 56-65.
 • Музична тематика на сторінках часопису “Культура і побут” (1926 – 1927 рр.)/ Л.М. Зеленська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформологія: Наук. зб. ДАКККіМ. – К., 2006. - № 1.– С.44-48.
 • Термінологія виставкової діяльності: проблеми опанування майбутніми фахівцями галузі / Л.М. Зеленська, В.Є. Овчарек // Інформаційна та виставкова діяльність в економічному та соціокультурному просторі України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студ. м. Київ, 24-26 трав. 2011 р. / за заг. ред. Г.В.Власової; укл. Л.С. Прокопенко. – К.: НАКККіМ,
 • Інформаційна та виставкова діяльність: словник базових термінів / уклад.: Г.В. Власова, В.В. Загуменна, Л.М. Зеленська, О.Р. Копієвська, Л.С. Прокопенко, Л.І. Титова, М.Н. Цивін, О.В. Шмегера, Л.С. Нікітіна. – К.: НАКККіМ, 2011. – 72 с.
 • Вступ до фаху: навч.-практ. комплекс для студ. спец.
 • Музична періодика України: сучасні тенденції та типологічні особливості (1991 – 2014 рр.) / Л.М. Зеленська // Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод.наук.-практ.конф., 13 листопада 2014 р. / МОН України, Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка; за аг.ред. Огнев’юка В.О.; [редкол.: Огнев’юк В.О., Хорунжа Л.Л., Бондарева О.Є. та ін.]. – К.: , Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2014. – С.237-246.

Публікації за матеріалами конференцій:

Формування українського ринку музичних періодичних видань (1991 – 2007 рр.) / Л.М. Зеленська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформ. діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф.- К., 2008. – С.222-224.

Міжнародна співпраця в галузі виставкової діяльності / Л.М. Зеленська // Економіко-соціальні проблеми виставкової діяльності: матеріали круглого столу / за ред. проф. Г.В. Власової, проф. С.О. Гуткевич. – К.: ДАКККіМ. 2009.

Виставкова діяльність в книгоовидавничій галузі: сучасний стан, функції та завдання /Л.М. Зеленська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформ. діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф.- К., 20-22 травня 2009. – С.

Івент-менеджер: фахові вимоги та зміст професійної підготовки / Л.М. Зеленська // Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2013 р.) / НАКККіМ; відп. за вип. О.Р. Копієвська. – К.: НАКККіМ, 2013. – С.35-36.

 • Основні завдання та змістовні компоненти навчального курсу «Івент-менеджмент» / Л.М.
  • Зеленська // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції (22-23 листопада 2012 р.) / Харк. держ. акад. культури; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко. – Х.: ХДАК, 2012. – С.35-36.
  • Еvent-маркетинг: сутність і завдання / Л.М. Зеленська // Теоретичні, організаційні та технологічні засади управління в умовах трансформаційних процесів : матеріали між вишівської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 грудня 2013 р. / за ред. В.П. Клочка. – К.: НАКККіМ, 2014. – С. 72-74.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах:

Навчально-методичні матеріали:

 • Педагогічна та переддипломна практика: методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» спеціалізації «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу, викладач фахових дисциплін» / уклад. Г.В. Власова, Л.М. Зеленська, О.Р. Копієвська, Л.С. Прокопенко. – К.: НАКККіМ, 2010. – 23 с
 • .Виставковий івент: робоча прогр. для студ. спец. 6.050201 «Менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад.: Л.М. Зеленська, В.Є. Овчарек. – К.: НАКККіМ, 2011. – 26 с.
  • Організація роботи аукціонів: робоча прогр. для студ. спец. 8.050201 «Менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад.: Л.М. Зеленська. – К.: НАКККіМ, 2011. – 24 с.
  • Програма комплексного державного іспиту з менеджменту для студентів спеціальності 6.030601 «менеджмент організацій» за кваліфікацією «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) / уклад.: Г.В. Власова, В.П. Клочко, Л.М. Зеленська, О.М. Коваленко, А.М. Мартинюк. – К.: НАКККіМ, 2012. – 20 с.
  • Програма комплексного державного іспиту з фаху для студентів спеціальності 7.03060101 «менеджмент організацій» за кваліфікацією «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») / уклад.: Г.В. Власова, Л.М. Зеленська, О.Р. Копієвська, О.М. Коваленко, О.В. Шмегера. – К.: НАКККіМ, 2012. – 20 с.
  • Івент-менеджмент: робоча програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «менеджер індустрії дозвілля» / уклад. Зеленська Л.М. – К.: НАКККіМ, 2013. – 64 с.
  • Фестивальна діяльність робоча програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «менеджер індустрії дозвілля» / уклад. Зеленська Л.М. – К.: НАКККіМ, 2013. – 24 с.
  • Комплексний державний іспит з менеджменту соціокультурної діяльності (Теорія та історія дозвілля, менеджмент соціокультурної діяльності, івент-менеджмент, законодавство та управління у сфері культури і мистецтв програма) : програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «менеджер індустрії дозвілля» / уклад. О.Р. Копієвська, В.К. Скнар, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко. – К.: НАКККіМ, 2013. – 40 с.
  • Комплексний державний іспит з фаху (організація діяльності закладів культури, індустрія розваг, фестивальна діяльність) : програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «менеджер індустрії дозвілля» / уклад. О.Р. Копієвська, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко. – К.: НАКККіМ, 2013. – 32 с.
  • Державний комплексний екзамен з фаху (Менеджмент виставкової діяльності, Маркетинг виставкової діяльності, Інформаційний консалтинг, Інформаційний менеджмент, Виставковий івент, Теорія і практика виставкової діяльності) : програма для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад. Л.О. Плахотніковаа, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко, Б.В. Дідковська, О.В. Шмегера. – К.: НАКККіМ, 2013. – 28 с.
  • Державний комплексний екзамен з фаху Публічне адміністрування, Ділове адміністрування, Фінансовий менеджмент, Інформаційні системи і технології в управлінні організацією) : програма для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад. Л.О. Плахотніковаа, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко, Б.В. Дідковська, О.В. Шмегера. – К.: НАКККіМ, 2013. – 39 с.
  • Державний комплексний екзамен з фаху (Виставкова діяльність, Інформаційний бізнес, Інформаційні системи і технології, Теорія і практика рекламної діяльності) : програма для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад. Л.О. Плахотніковаа, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко, Б.В. Дідковська, О.В. Шмегера. – К.: НАКККіМ, 2013. – 40 с.
  • Організація діяльності закладів культури: робоча програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «Менеджер індустрії дозвілля» / укл. Л.М. Зеленська, А.О. Романова. – К.: НАКККіМ, 2013. – 43 с.
  • Корпоративна культура: робоча програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджментсоціокультурної діяльності» спеціалізації «Менеджер індустрії дозвілля» / укл. Л.М. Зеленська, А.О. Романова. – К.: НАКККіМ, 2014. – 51 с.

 

Воробйова Наталія Петрівна

ВОРОБЙОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Кандидат економічних наук,

доцент,

          Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила з відзнакою Національний торговельно-економічний університет (1992 р.).    У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію. Має 48 наукових праць загальним обсягом 30,5 друк. арк., у тому числі в закордонних виданнях. У 2009 р. видано монографію «Управління рекламною діяльністю на підприємствах ресторанного господарства». Воробйова Н. П. є відповідальним редактором журналу «Економіка і менеджмент культури». Наукові інтереси – розвиток сучасних теорій та практики менеджменту. Викладає менеджмент, стратегічне управління, управління інноваціями та управління ризиками.

Панченко Світлана Анатоліївна

Панченко Світлана Анатоліївна

Кандидат культурології (доктор філософії)
доцент кафедри

Професійна діяльність:

 • Автор понад 25 наукових публікацій у сфері туризму та культурології;
 • Тема кандидатської дисертації: «Культуротворчий потенціал релігійного туризму: становлення українського досвіду».

Професійні інтереси:

 • туризм;
 • мотивація персоналу;
 • управління персоналом;
 • менеджмент;
 • соціокультурний менеджмент;
 • організація праці менеджера;
 • бізнес-проекти в сфері культури;
 • сучасні культурні практики;
 • культурологія;
 • історія української культури;
 • релігієзнавство.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2018–2019 навчальний рік:

 • Сучасні культурні практики;
 • Бізнес-проекти в сфері культури;
 • Організація закладів сфери культури.

Публікації і дослідження:

основні з них:

 1. «Ходіння на прощу» як домінуюча цінність спокутування у православних паломників. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: Філософськи науки. Київ : КУТЕП, 2011. Вип. 11. – С.309–319;
 2. Перспективи розвитку нових напрямів туризму в Україні. Гілея (науковий вісник): [зб.наук.праць]. Київ, 2011. Вип. 46. – С. 188–193;
 3. Соціально-філософська сутність іудейсько-хасидського паломництва. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: Філософськи науки. Київ : КУТЕП, 2013. Вип. 15. С. 290–300;
 4. Проблеми релігійного туризму в умовах сучасних культурних трансформацій. Культура і сучасність. Київ: Міленіум, 2017. № 2. С. 150–153;
 5. Шлях святого Павла: відтворення паломницького маршруту. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 39. С. 87–92;
 6. Феномен релігійного туризму і паломництва в культурологічному вимірі. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ: Міленіум, 2017. № 2 (9). С. 135–139;
 7. Культурологические аспекты паломничества. International Science Project: междунар. науч. журнал. 2017. № 4. С. 66–68;
 8. Релігійне паломництво до Києво-Печерської лаври із мемуарних джерел і періодики ХІХ ст. як основа для сучасних путівників з релігійно-екскурсійного туризму. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2017. № 3. С. 68–73.

Конференції:

2011 р. Конфесійні особливості паломництва в Україні. Туризм та зближення культур: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, листоп. 2011 р. Київ, 2011. С. 393–397.
2011 р. Актуальні питання феномена паломництва. Туризм і культура: питання взаємозв’язку: матеріали ХІ аспірантських читань, м. Київ, 15 груд. 2011 р. Київ, 2012. С. 42–47.
2012 р. Конфесійне паломництво в Україні: морально-етичний аспект. Сучасні тенденції розвитку та вдосконалення туристської діяльності в Україні в контексті концептуальних положень Глобального етичного кодексу туризму: матеріали ХІІ аспірантських читань, м. Київ, 30 жовт. 2012 р. Київ, 2013. С. 37–42.
2014 р. Актуальні проблеми сучасного релігійного туризму в Україні. Туризм в умовах глобалізації: виклики часу: матеріали VI Міжнар. наук.–практ. конф., м. Київ, 23 жовт. 2014 р. Київ, 2014. С. 62–68.
2014 р. Маріологічні центри паломництва в Україні. Новітні концепції туризму та сучасні туристичні практики в Україні (за матеріалами ЮНВТО): матеріали ХІІІ аспірантських читань, м. Київ, 30 жовт. 2014 р. Київ, 2014. С. 220–230.
2015 р. До питання збереження об’єктів пізнавального туризму в Україні. Новітні концепції туризму та сучасна туристична практика: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17 берез. 2015 р. Київ, 2015. С. 94–97.
2016 р. До питання свободи в релігійному туризмі. Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні. Треті наукові читання, присвячені пам’яті доктора філософських наук, професора О. М. Семашка: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., м. Київ, 1 черв. 2016 р. Київ: НАКККіМ, 2016. С. 45–48.
2017 р. Місця паломництва українських католиків. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 31 жовт. 2017 р. Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 218–221.
2017 р. Духовне паломництво як мета паломників і релігійних туристів. Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 24 квіт. 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 115–118.
Коваленко Олена Миколаївна

Коваленко Олена Миколаївна

Доцент,
Кандидат економічних наук.

Освіта і вчений ступень:

2005 р. Київський національний економічний університет
2013 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

У Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв працює з 2005 р.

Публікації і дослідження:

понад 70 публікації, з них 48 наукового характеру, 22 – навчально-методичного характеру.

 1. Монографія «Теоретичні, практичні і культурні аспекти інтелектуального капіталу» (у співавторстві, 2013 р.);
 2. навчальний посібник «Теорія і практика підприємництва» (у співавторстві, 2010 р.);
 3. підручник для студентів вищих навчльних закладів «Основи економічних знань» (у співавторстві, 2014 р.).

Створені робочі програми та навчально-методичні комплекси:

 • проблеми нової економіки;
 • людський, соціальний, інтелектуальний капітал, як інституціональні форми функціонування постіндустріального суспільства;
 • кономічне зростання в Україні та конкурентоспроможність економіки.
KovalenkoYeYa

КОВАЛЕНКО ЄЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА

Доцент,
Кандидат економічних наук.

Освіта і вчений ступень:

- закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Економіка підприємства» /магістр з економіки підприємства/

Досвід роботи:

2010–2013рр. старший викладач кафедри економіки підприємства Академії праці і соціальних відносин
2013–2015рр. завідувач кафедри фундаментальних дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом
2015–2016рр. доцент кафедри менеджменту та економіки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2016–2017рр. доцент кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2018-цей час доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Публікації і дослідження:

автор понад 70 публікацій з проблем менеджменту

Монографії:

 1. Менеджмент доіндустріального суспільства: теорія, історія, культура та мистецтво управління : монографія. Біла Церква : Вид. онківський О. В., 2017. 230 с;
 2. Обґрунтування парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : монографія. За ред. Я. М. Мартинишина. Київ : КНУКіМ, 2017. 509 с;
 3. Менеджмент: культурологічні аспекти : монографія. Біла Церква : Яніна, 2016. 205 с.

Статті в наукових періодичних виданнях:

 1. Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 1. С. 76–83;
 2. Культура управління Стародавньої Греції. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 2. С. 38–42;
 3. Формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія :Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. № 1. С. 5–9;
 4. Особливості культури менеджменту Стародавньої Індії. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2018. Вип. 1. С. 43–46;
 5. Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 3. С. 56–61;
 6. Смисли в культурі управління. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. С. 26–31;
 7. Мережеві моделі організації постіндустріального суспільства і механізми управління в політичній, економічній та соціально-культурній сферах. Економіка і менеджмент культури. 2017. № 2. С. 5–24;
 8. Управління мережевими структурами суспільства. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 3. С. 38–43;
 9. Hybrid models of management in the information society. European research. 2017. № 8. Р. 42–44;
 10. Цивілізація у точці біфуркації: зародження нового соціального порядку і сучасної моделі управління політичною, економічною та соціокультурною сферами. Економіка і менеджмент культури. 2016. № 1. С. 5–32;
 11. Ділова репутація менеджменту як ключовий чинник стратегічного розвитку підприємств соціально-культурного сервісу. Економіка і менеджмент культури. 2015. № 1. С. 59–66;
 12. Мистецтво управління як парадигма менеджмент-освіти ХХІ століття. Економіка і менеджмент культури. 2015. № 2. С. 31–44;
 13. Проблемы корпоративного управления украинских компаний. Проблемы теории и практики управления. 2015. № 8. С. 77–79;
 14. Формирование современной парадигмы организационных изменений в транснациональных корпорациях. Менеджмент сегодня. 2015. № 3. С. 53–57;
 15. Методика дослідження трансформаційних процесів підприємств сфери культури і спорту, відпочинку та розваг. Економіка і менеджмент культури. 2014. № 1. С. 32–39;
 16. Система управління підприємством соціально-культурної сфери. Економіка і менеджмент культури. 2014. № 2. С. 37–44.

Наукові доповіді:

 1. Культури і мистецтво менеджменту в Стародавньому Світі. Управлінська наука, культура, мистецтво та освіта у сучасному світі : зб. доп. Круглого столу (Київ, 19 квіт. 2018 р.). Київ : КНУКіМ, 2018. С. 35–39;
 2. Становлення менеджменту в культурному просторі Стародавнього Сходу. Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : матер. XI Міжнар. наук.-творча конф. (м. Київ, 12 квіт. 2018 р.). Київ : НАКККіМ, 2018. С. 61–69;
 3. Культура і мистецтво менеджменту як основа сучасної парадигми менеджмент-освіти. Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : зб. доп. Всеукр. наук.-метод. семінару (м. Київ, 6 квіт. 2017 р.). Київ :КНУКіМ, 2017. С. 16–20;
 4. Управління смислами як нова ідеологія менеджменту. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття : зб. доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25–26 трав. 2017 р.) Київ : КНУКіМ, 2017. С. 13–16;
 5. Культурологічна парадигма менеджменту. Проблеми і перспективи розвитку менеджменту та менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : зб. доп. Круглого столу (Київ, 19 груд. 2017 р.). Київ : КНУКіМ, 2017. С. 34–40;
 6. Конфігураторна модель філософсько-методологічного аналізу проблем управління. Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017 : матер. Міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 23 лист. 2017 р.). Київ : НАКККіМ, 2017. С. 285–287;
 7. Проблеми управління бізнесом в умовах турбулентності. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 квіт. 2016 р.). Київ : КНУКіМ, 2016. С. 61–69;
 8. Ключові здібності менеджера ХХІ століття. Креативні індустрії в сучасному культурному просторі : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 трав. 2016 р.). Київ : НАКККіМ, 2016. С. 43–47.

Навчально-методичні розробки:

 1. Зовнішньоекономічна діяльність : метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи студ Київ : НАКККіМ, 2017. 40 с.;
 2. Ситуаційний менеджмент : метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи студ;
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Операційний менеджмент». Київ : НАКККіМ, 2015. 108 с.;
 4. Програма до складання кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Київ : НАКККіМ, 2015. 48 с.

Професійні інтереси:

 • менеджмент як феномен культури в контексті розвитку цивілізації.

Викладання:

 • Операційний менеджмент;
 • Планування і прогнозування;
 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Ситуаційний менеджмент;
 • Управління потенціалом організації.

Професійна активність:

 • відповідальний секретар наукового журналу Вісник КНУКіМ. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності; докторант.

Головач Наталія Миколаївна

ГОЛОВАЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кандидат філософських наук,

доцент кафедри

детальніше

Професійна діяльність:

Автор понад 10 наукових статей

Коло наукових інтересів: культурна соціалізація, соціалізація особистості, ціннісні орієнтації особистості, проектування в соціокультурному середовищі, культурні практики.

Здійснює викладання навчальних дисциплін:

 • «Риторика»;
 • «Соціальна робота в СЕС»;
 • «Проектування в СКС»;
 • «Технології СКД»;
 • «Організація шоу-бізнесу»;
 • «Сучасні культурні практики»;
 • «Менеджмент ділового спілкування».

Основні публікації:

Наукові статті:

 • Історичний шлях трансформаційних процесів релігійної свідомості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. Вип. ХХ. - К.: Міленіум, 2008. – С. 226-231.
 • Особливості трансформації релігійної свідомості в сучасному українському суспільстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Наук. журнал. – К. Міленіум, 2018. - № 2. – С. 45-49.
 • Ціннісні орієнтації сучасної людини: сутність, трансформація // Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2009.– № 2. – С. 15-20.
 • Вплив освіти на динаміку релігійної свідомості сучасної людини // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. ХХІІІ. – С. 61 – 69.
 • Трансформація релігійної свідомості в умовах сучасних соціально-економічних процесів українського суспільства // Релігія та Соціум: часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – № 2(4). – С. 214-218.
 • Взаємовідносини науки та релігії: теоретико-методологічний аналіз // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Наук. журнал. – К. Міленіум, 2011. - № 3. – С. 35-39.
 • Сучасні тенденції взаємовпливу наукової та релігійної картини світу // Культура і сучасність : альманах.-К.: Міленіум, 2011. - № 2. – С. 38-43.
 • Особливості впливу глобальних систем комунікації на соціалізацію особистості // Культура і Сучасність: альманах. – К. : Міленіум, 2012. – № 2.- С.32-36.
 • Сутність та особливості культурної соціалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХІХ]. – К.: Міленіум, 2012. – С.34-41.
 • Традиції і звичаї як фактор культурної соціалізації особистості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХХІ]. – К.: Міленіум, 2013. – С.206-213.

 

Філіна Тетяна Вікорівна

ФІЛІНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Кандидат історичних наук,

доцент,

детальніше

Освіта:Київський державний інститут культури (1997 р.). Стажування у Братиславському університеті ім. Я. А. Коменського, кафедра етнології та культурної антропології (1999 – 2003). Стажування в Інституті міжнародних відносин Національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедра країнознавства (2011 р.).

Науковий ступінь та звання: канд. істор. наук. Тема кандидатської дисертації: "Національно-культурний розвиток русинів-українців Східної Словаччини (друга половина ХVІІІ – перша половина ХХ ст.)".

Професійна діяльність:

2004 – 2012 рр. – старший викладач кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв’язків.

2012 р. – доцент НАКККіМ.

За час викладацької діяльності здійснювала викладання таких навчальних дисциплін.

 • «Країнознавство»,
 • «Культурологія»,
 • «Народне мистецтво світу»,
 • «Культура слов’янських народів».

Коло наукових інтересів:культурна політика держави, національні культури, національно-культурні рухи слов’янських народів.

                         Основні публікації:

 • Філіна Т. Вирішення мовного питання на Закарпатті та Східній Словаччині в період національно-культурного відродження слов’янських народів / Т. Філіна // До Дня слов’янської писемності і культури : тези Міжнар. наук. конф. ; 24–25 травня 2012 р. – К : НБУВ, 2012. – С. 30–31
 • Філіна Т. Еволюція основних національних питань русинів-українців / Т. Філіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2009. – № 2. – С. 132–135
 • Філіна Т. Проблеми національної ідентифікації на Закарпатті та Пряшівщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Т.Філіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2008. – № 2. – С. 106–109
 • Філіна Т. Висвітлення культурологічних проблем у працях українських і зарубіжних авторів / Т. Філіна // Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Київ, 27–28 травня 2010 р.). – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 91–93
 • Filina T. Vplуv národného obrodenia na Slovensku, v Haliči a na Ukrajine na obrodenské procesy na Zakarpatsku a Výcodnom Slovensku / T.Filina // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2004. – № 51. – С. 85–88
 • Філіна Т. До питання генезису українського народу / Т.Філіна // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали ІІІ Міжнародного конгресу (м. Київ, 21–22 жовтня 2009 р.). – К. : Українське агентство інформації та друку (Рада), 2009. – Книга І. – С. 351–355
 • Філіна Т. Історичні передумови виникнення греко-католицької церкви на території закарпатського регіону та причини її знищення / Т. Філіна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – Київ : Міленіум, 2005. – № 14. – С. 121–127
 • Філіна Т. Культурно-історичний розвиток русинів-українців Східної Словаччини (1918–1939 рр.) / Т. Філіна // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, (Київ, 10 березня 2010 р.) / за ред. С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенської. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 285–286
 • Філіна Т. Національно-культурні об’єднання та культурно-освітні організації русинів-українців Закарпаття та Пряшівщини в період першої Чехословацької республіки (1918–1938) / Т. Філіна // уцльтурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України : Зб. Матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 29–30 вересня 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 87–90
 • Філіна Т. Українська діаспора як інструмент забезпечення національних інтересів в країні-перебування / Т. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. Випуск 80. Частина ІІ. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 195–198
 • Філіна Т. Роль та значення україно-польських відносин у здійсненні економічної та культурної політики // Слов’янський вісник : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Випуск 4. – Рівне : РІС КСУ, 2004. – С. 159–164
 • Філіна Т. Державна культурна політика в Україні та шляхи її проведення / А. Філіна, Т. Філіна // Економіка і менеджмент культури : Науковий журнал. – № 1, 2011. – К. : НАКККіМ. – С. 37–44
Васильченко Людмила Леонідівна

Васильченко Людмила Леонідівна

Старший викладач

Досвід роботи:

 • Почала працювати в НАКККіМ у 2002 році.

Викладання:

 • івент-менеджмент;
 • соціальна робота в СКС;
 • індустрія розваг;
 • виробнича практика.

Професійні інтереси:

 • менеджмент соціокультурної сфери;
 • паркова індустрія;
 • креативний;
 • інноваційний менеджмент в культурі;
 • соціальна робота СКС.

Наукові статті, тези, роботи:

 1. Енциклопедія історії України: Т. 1 – 3 : / редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.. НАН України. Інститут історії України; (редактор-бібліограф Л.Л.Васильченко). – К. : Наукова думка, 2003–2005.
 2. Васильченко Л.Л. Фонди бібліотеки ДАКККіМ у процесі здійснення мистецької освіти / Л. Л. Васильченко // Навчальні заклади культури і мистецтв України : особливості входження в Болонський процес : матеріали наук.-практ. конференції. – К. : ДАКККіМ, 2007. – С. 96–100.
 3. Васильченко Л.Л. Креативність як сучасна форма паркової культири / Л.Л. Васильченко // Українська культура : перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 7–8 квітня 2016 р. – К. : КНУКіМ, 2016. – Ч.ІІ. – С. 25.–27.
 4. Васильченко Л.Л. Культуротворчий потенціал паркової історико-культурної спадщини / Л. Л. Васильченко // Креативні індустрії в сучасному культурному просторі : зб. матеріалів міжнар. наук.-практич. конф., м. Київ, 26 травня 2016 р.. – К. : НАКККіМ, 2016. – С. 29–30.
 5. Інформаційна культура менеджера соціокультурної діяльності : робоча програма для студентів спеціальності 6.020100 «Менеджмент соціокультурної діяльності» кваліфікація «Менеджер зовнішньо культурної діяльності» / уклад. Л.Л.Васильченко. – К. : НАКККіМ, 2011. – 24 с.
 6. Світова культура : робоча програма для студентів спеціальності 6.020100 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад. Л.Л.Васильченко. – К. : НАКККіМ, 2013. – 52 с.
Дячук Валентина Павлівна

ДЯЧУК ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Кандидат культурології,
Доцент,
Заслужений працівник культури України,
член Спілки журналістів України.

Освіта:

1992 Київський Інститут культури за спеціальністю «Режисер масових свят і театралізованих видовищ»
2009 захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру»

Професійна діяльність:

- Працювала тележурналістом і редактором програм на вінницьких телеканалах і радіо.
- Впродовж десяти років була виконавчим продюсером ряду телевізійних проектів і конкурсів. У співпраці з режисером Губою О.А. підготувала курс режисерів естради і масових свят.
- Очолювала кафедру Реклами і зв’язків з громадськістю КНУКІМ. Є автором близько 30 наукових публікацій. У співавторстві з О.П. Мазуркевич видала навчальний посібник «Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців».
З 2015p. працює в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв на кафедрі арт-менеджменту та івент –технологій. Практикуючий фахівець-консультант у сфері PR.

Професійні інтереси:

  актуальні проблеми:

 • культурології;
 • eтнокультурних цінностей;
 • комунікативних практик;
 • психології.
Вінічук Ірина Михайлівна

ВІНІЧУК ІРИНА МИХАЙЛІВНА

доцент НАКККіМ

!--КОНТЕНТ ВІДЖЕТУ-->

ВІНІЧУК ІРИНА МИХАЙЛІВНА

                 Професійна діяльність:

Автор понад 20 наукових статей та 2 підручників

Коло наукових інтересів:сучасні стратегії розвитку інформаційних та мультимедійних технологій, зокрема Web-технологій та прикладного програмного забезпечення в менеджменті.

Здійснює викладання навчальних дисциплін:

 • Інтернет-технології та ресурси
 • Математичне програмування
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Інформаційні системи і технології
 • Мультимедійні технології в арт-менеджменті

Основні публікації:

Навчальні посібники:

 • Вивчення табличного процесора MSEXCEL (2008 р.)(ISBN 978- 966-452-010-9) (Схвалено Міністерством культури і туризму України для використання в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ-ІV рівнів акредитації (Протокол №10 від 10.06.2008р.)
 • Інтернет-технології та ресурси (2014р.) (ISBN 978-966-452-173-1) Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та   спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів від 08.08.12 №1/11-12969)

Наукові статті:

 1. Вінічук І.М. Перспективи застосування та оцінювання якості інтерактивних голосових систем у сучасних інформаційних технологіях/   І.М. Вінічук //Зб. наук. пр. Вісник інженерної академії України–К.: НАУ, 2010.- Випуск 2 -С.75-80.
 2. Вінічук І.М., Шевченко В.І. Перспективи застосування та оцінювання якості інтерактивних голосових систем у сучасних інформаційно-комунікативних технологіях/   І.М. Вінічук, В.І Шевченко //Актуальні проблеми історії , теорії та практики художньої культури зб. наук.пр.–К.:ДАКККіМ, 2010. - Випуск 25 -С.3-9.
 3. Вінічук І.М. Соціально-культурні особливості впливу музичної інформації на становлення духовного світогляду індивіду/ Вінічук І.М. // Вісник ДАКККіМ Наук. журнал.-К.:Мiленiум,2011.-№2.- 173-176
 4. Вінічук І. Соцiально-культурнi стандарти в умовах формування нформацйно-комунiкативноi сфери сучасного суспiльства / Вінічук І.//   « Гілея » Науковий Вісник .-К.:2011.- Випуск 48(№6)- с. 315-322
 5. Вінічук І. М. Існування соціокультурних стандартів в умовах формування інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства/ І.М. Вінічук //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури зб. наук.пр.–К.:НАКККіМ,2011. - Випуск 26 -С.121-128.
 6. Вінічук І. М. Інформаційно-комунікативні технології, як засіб вдосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення сучасного інформаційного суспільства / Вінічук І. М. // Бібліотечний   вісник   №3 (209) 2012 с. 8-16
 7. Вінічук І.М. Осмобливості впливу інформаційно-культурної політики України на формування культурно-комунікативних потреб особистості / Вінічук І.М. // Вісник ДАКККіМ Наук. журнал.-К.:Мiленiум,2012.-№1.-С. 208-212
 8. Вінічук І.М., Особливості функціонування соціально-культурних стандартів в умовах формування інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства / І.М. Вінічук, В.І //Актуальні проблеми історії , теорії та практики художньої культури зб. наук.пр.–К.:ДАКККіМ, 2012. - Випуск 28 -С.71-75.
 9. Вінічук І. М. Особливості   впливу глобальних систем масової комунікації на формування інформаційно-культурних та   комунікативних   потреб особистості / Вінічук І. М.   // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія .- Наук. Журнал.-К.:ДАКККіМ, 2012.- №1.- с.50-53
 10. Вінічук І. М. Проблеми формування сучасної вербальної системи соціокультурних комунікацій України в умовах посилювання глобалізаційних процесів/ Вінічук І. М. //   Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка — Випуск 48 стор. 16-22
 11. Вінічук І. М. Проблеми формування соціокультурних стандартів інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства/ Вінічук І. М. //   Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Випуск 49 стор. 181-186
 12. Вінічук І. М. Соціально-комунікативні аспекти в інформаційних технологіях Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Наук. Журнал.-К.:НАКККіМ, 2012.- №3-4.- с.59-69
 13. Вінічук І.М. Забезпечення систем та системних зв’язків між терміноелементами терміносистеми програмування, комп’ютерних мереж та захисту інформації / Вінічук І.М. // Вісник ДАКККіМ Наук. журнал.-К.:Мiленiум,2012.-№4.-С. 196-201
 14. Вінічук І. М. Термінологічне забезпечення нормативної документації у галузі інформаційних технологій / Вінічук І.М. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Наук. Журнал.-К.:НАКККіМ, 2013.- №2.-С.67-71.
 15. Вінічук І. М. Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій / Вінічук І.М. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Наук. Журнал.-К.:НАКККіМ, 2014.- №1.- С. 59-66.
 16. Вінічук І. М. Термінологічні аспекти розвитку   інтернет-технологій / Вінічук І.М. // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб.наук. пр. /Київський нац. ун-т культури і мистецтв; інститут державного управління і права. За ред. В.В.Бездрабко.-К.: Четверта хвиля, 2014.-Вип.8.-С.75-82.
 17. Вінічук І.М. Культурологічний аспект створення системи словниково-термінологічного забезпечення   бази даних в сфері культури і мистецтв / Вінічук І.М. // Вісник ДАКККіМ Наук. журнал.-К.:Мiленiум, 2015.- №1-С.60-64
 18. Вінічук І. М. Словниково-термінологічне забезпечення інформаційно-комунікативної сфери українського суспільства/ Вінічук І.М. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Наук. Журнал.-К.:НАКККіМ, 2015.- №1.- С.79-88
 19. Вінічук І. М. Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій / Вінічук І.М. // "Економіка і менеджмент культури" Наук. Журнал.-К.:НАКККіМ, 2015.- №2.- (в друку)

Статті у збірниках наукових праць, та матеріалах   конференції

 1. Шевченко В.І Бондар Г.В.   Вінічук І.М. Парадигми В.М.Глушкова /   Шевченко В.І Бондар Г.В. Вінічук І.М. // Видатні постаті науки, культури і освіти України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.(Київ, 30-31 жовтня2008р.).-К.:НАКККіМ,2008.-С.163-166.
 2. Вінічук І. Бондар Г. Культурно-інформаційні потреби особистості на шляху до інформатизації суспільства /   Бондар Г.В. Вінічук І.М. // Кльтура України: цілісність у регіональній різноманітності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.(Київ, 19 листопада 2008р.).-К.:НАКККіМ,2008.-С.94-96.
 3. Вінічук І. Маркiн М. Бiологiчна небезпека використання мобiльних телефонiв / Вінічук І. Маркiн М. //Трансформаційні аспекти розвитку соціально-культурного, інформаційного та економічного простору України: матеріали студентської науково-практичної конференції.(Київ, 20-21травня 2008р.).-К.:НАКККіМ,2008.-С.25-28.
 4. Вінічук І. Головський Д. Бiдненко С. Соціальні Інтернет мережі, як еволюція спілкування: можливості та небезпеки /Вінічук І. Головський Д. Бiдненко С. // Соціально-економічний та культурний аспекти інформаційного суспільства: матеріали студентської науково-практичної конференції.(Київ, 26 травня 2009р.).-К.:НАКККіМ,2009.-С.8-12.
 5. Вінічук І.М.Синенко Л.О. Свириденко Т.I Інформаційні системи та технології в менеджменті /Вінічук І.М. Синенко Л.О. Свириденко Т.I // Інтеграційний розвиток сучасного суспільства: економічні, соціально-культурні та інформаційні аспекти: матеріали студентської науково-практичної конференції.(Київ, 21 квітня 2010р.).-К.:НАКККіМ,2010.-С.30-34.
 6. Вінічук І.М. Стащук Я. Криптографiчне кодування iнформацii/Вінічук І.М. Стащук Я.   // Інтеграційний розвиток сучасного суспільства: економічні, соціально-культурні та інформаційні аспекти: матеріали студентської науково-практичної конференції.(Київ, 21 квітня 2010р.).-К.:НАКККіМ,2010.-С.38-42.
 7. Вінічук І.М. Фiлоненко I. Лiнii та канали передачi даних в комп’ютерних мережах /Вінічук І.М. Фiлоненко I.   // Інтеграційний розвиток сучасного суспільства: економічні, соціально-культурні та інформаційні аспекти: матеріали студентської науково-практичної конференції.(Київ, 21 квітня 2010р.).-К.:НАКККіМ,2010.-С.38-42.
 8. Вінічук І.М. Щербак В.М. СвириденкоТ.І. Особливості впливу інформаційного суспільства на формування інформаційного поля та інформаційно-культурних потреб особистості/ Вінічук І.М. Щербак В.М. СвириденкоТ.І. //Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.(Київ, 29-30 вересня 2010р.).-К.:НАКККіМ,2010.-С.222-226.
 9. Вінічук І.М. Роль освіти у формуванні інформаційної культури особи в інформаційному суспільстві /Вінічук І.М.// Соціально-інформаційні та культурні аспекти сучасного суспільства: матеріали науково-практичної конференції для студентiв і аспiрантiв (Київ, 28 квітня 2011р.).-К.:НАКККіМ,2011.-С.58-63
 10. Вінічук І.М. Щербак В.М. СвириденкоТ.І Засади термінологічної культури фахівця предметної галузі./Вінічук І.М. Щербак В.М. СвириденкоТ.І. // Соціально-інформаційні та культурні аспекти сучасного суспільства: матеріали науково-практичної конференції для студентiв і аспiрантiв (Київ, 28 квітня 2011р.).-К.:НАКККіМ,2011.-С.69-74
 11. Вінічук І.М. Радчук А. Нові підходи до вивчення української наукової термінології другої половини xx - початку xxi ст. /Вінічук І.М. Радчук А. Степанюк В.Л. Соціально-інформаційні та культурні аспекти сучасного суспільства: матеріали науково-практичної конференції для студентiв і аспiрантiв (Київ, 28 квітня 2011р.).-К.:НАКККіМ,2011.-С.74-78
 12. Вінічук І.М. Практика Маніфестації: традиції, новації та інновації. / Вінічук І.М// Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи. 20-21 грудня 2012року
 13. Вінічук І.М. Термінологічні аспекти в інформаційних технологіях /Вінічук І.М// матеріали міжнародна науково-тетретична конференції «Якість віщої освіти: Українська національна система та європейські практики (21-22 березня 2013р.) .-К.:НАКККіМ, 2013 .-С.92-99
 14. Вінічук І.М. Канали передачі мовної інформації. /Вінічук І.М// матеріали міжнародна науково-практична конференція «Документ, мова, соціум: теорія та практика» (11-12 квітня 2013р) -К.:НАКККіМ,2013.-С.117-121
 15. Вінічук І. М. Термінологічні аспекти розвитку   інтернет-технологій / Вінічук І.М. // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб.наук. пр. /Київський нац. ун-т культури і мистецтв; інститут державного управління і права. За ред. В.В.Бездрабко.-К.: Четверта хвиля, 2014.-Вип.8.-С.75-82.
Шморгун Леонід Григорович

Шморгун Леонід Григорович

Професор
кандидат економічних наук

Освіта і вчений ступень:

Бердичівський машинобудівний технікум, відділення «Холодна обробка металів - «Технік-технолог» Українська сільськогосподарська академія, відділення «Економіка і організація виробництва» - «Економіст організатор» Вища школа менеджерів при КМУ «Менеджмент» - Менеджер Університет Великобританії «Менеджмент» - Менеджер

Почесні звання та нагороди:

 • Ювілейна медаль 1500-річчя Києва, 1983рік;
 • Почесна грамота Верховної Ради України - за особливі заслуги перед Українським народом, 2011рік;
 • Подяка Голови Служби Безпеки України, за значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України;
 • Подяка Київської обласної Ради, березень 2006 рік;
 • Почесна грамота Київської обласної Ради, за підписом Голови Київської обласної Ради, та ін.

Професійна діяльнысть:

 • Після закінчення середньої школи з медаллю, вступив до Бердичівського машинобудівного технікуму;
 • працював хонінгувальником Київського мотоциклетного заводу;
 • Після служби у лавах армії, закінчив УСГА за спеціальністю «економіст-організатор»;
 • економіст Київського філіалу «ЦІАО»;
 • старший економіст Васильєвського міжрадгоспного обчислювального центру, Вишгородський район;
 • відповідальний працівник Вишгородського райвиконкому;
 • закінчив Вищу школу менеджерів за напрямом «менеджмент»;
 • директор держгоспу «Деснянський», Київська область;
 • начальник відділу, перший заступник начальника управління Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України;
 • проректор Української Академії зовнішньої торгівлі;
 • Радник Голови Антимонопольного комітету України;
 • Радник Міністра економіки України, начальник головного управління;
 • Радник Голови Верховної Ради України;
 • докторантура з економічних наук Національного аграрного університету;
 • завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ДАЖКГ, доцент кафедри менеджменту та маркетингу НАУ;
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • професор Національної академії статистики, обліку та аудиту;
 • помічник Голови Верховної Ради України;
 • Вчене звання професор. Депутат Вишгородської районної ради 5–х скликань.

Пулікації, дослідження та наукові роботи:

Опублікував понад 115 наукових праць, в тому числі 3 монографії, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Голова Відділення Стратегічного розвитку ВГНО «Української академії наук». Головний редактор міжнародного журналу «Проблеми інноваційно– інвестиційного розвитку», який тиражується на 8 мовах. Голова ВГО «Перша всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» Голова ВГО «Селянське козацтво України» Голова ГО «Перший Київський обласний центр захисту прав споживачів» Голова ГО «Асоціація інноваційних фірм Київської обл.» Головний редактор Всеукраїнського часопису «Козацька Україна єдина» Перший заступник Голови Ради ветеранів Вишгородського району Заступник Голови Громадської Ради при Київській обласній державній адміністрації Член ГР, голова підкомітету по протидії корупції при Міністерстві оборони України Член ГР при Міністерстві соціальної політики України Член Правління благодійного фонду «Святої Ольги» Член комітету Громадської платформи Україна – Європейський Союз

Дисципліна «PR-аутсорсинг». Академічна група БМА-41-8. Курс 4 - Vorobyeva_PR-autsors

Дисципліна «Стратегічне управління». Академічна група БМА-41-8. Курс 4 - Vorobyeva_Straneg_upravlin

Дисципліна «Управління інноваціями». Академічна група БМА-41-8. Курс 4 - Vorobyeva_Upravl_innovats

 
 
 
 

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
 
Контакти
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
  Приймальна ректора:
(044) 280-22-82 
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
                 Приймальна комісія:
(044) 288-80-81  та  (068) 784-49-27
Факс: (044) 280-92-09
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
 

Відділ кадрів та документозабезпечення:
(044) 280-92-09

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
  Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57 або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ми в соцiальних мережах: