Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра графічного дизайну

Прищенко Світлана Валеріївна

Прищенко Світлана Валеріївна


професор

детальніше

Освіта і вчений ступінь:

1985 Донецьке художнє училище
1991 Художньо-графічний факультет Кубанського державного університету
2008 Кандидат технічних наук (з технічної естетики)
2012 Доцент ВАК України по кафедрі графічного дизайну і реклами
2014 Доктор наук габіліт. у галузі дизайну
2019 Доктор мистецтвознавства

Сфера наукових інтересів:

колір, стилістика рекламної графіки, цифрові медіа, еко-культура, теорія та історія дизайну і реклами, міжкультурні комунікації, україністика (мистецтвознавчі аспекти), психологія творчості, якісні характеристики дизайн-освіти у вищій школі, міжнародні наукові, освітні та культурні контакти

Професійна діяльність:

2003-2004 Заступник директора з навчальної роботи Донецького художнього училища, член журі Міжнародного фестивалю «Золотий Скіф», організатор багатьох конкурсів малюнків для учнів художніх шкіл. Нагороджена Дипломом Донецької облдержадміністрації у номінації «Кращий молодий викладач», Дипломом лауреата обласного конкурсу авторських програм для художніх шкіл під егідою Управління культури Донецької області. Член Спілки дизайнерів з 2003 р.
2005-2007 Навчання в денній аспірантурі в Київського національного університету будівництва і архітектури (кафедра комп’ютерної та інженерної графіки)
2006-2014 Завідувач кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами (м.Київ)
2008 Нагороджена Грамотою Спілки дизайнерів України до 20-річчя СДУ
2008 Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток національної освіти у галузі дизайну та реклами
2010 Вийшли друком навч. посібники «Кольорознавство» (354 с.) і «Теорія та методологія дизайну» (208 с.) з грифами МОН України (Серія «Бібліотека дизайнера»)
2011 Стажування на кафедрі графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (м.Київ)
2012-2019 Член Редакційної ради Міжнародних наукових журналів Фонду науки і освіти (м.Бургас, Болгарія)
2012-2019 Член Редакційної ради Міжнародних наукових журналів «Науковий огляд» і «Парадигма пізнання: гуманітарні питання» (м.Київ), включених до Міжнародних наукометричних баз
2014 Проректор з наукової роботи Інституту екранних мистецтв (м.Київ)
2001-2018 Участь у науково-практичних конференціях і методичних семінарах з дизайну та реклами в контексті культури в Україні, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Литві. Щорічна участь у Міжнародних наукових конференціях та Подіумах з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» на базі Мюнхенського Університету Людвіга-Максиміліана, двічі визнана переможцем конкурсних проектів ЛМУ. Має відповідні тези конференцій та наукові статті у зарубіжних і фахових виданнях України: «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії», «Технічна естетика і дизайн», «Педагогічні інновації», «Скрижалі», «Культура і сучасність», «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури», «Теорія і практика дизайну», «Вісник НАКККіМ»
2015 Стажування у Науково-організаційному управлінні Національної академії мистецтв України (м.Київ)
2015-2019 Член Редакційної ради Міжнародного наукового журналу «Візуальні методології» (м.Невшатель, Швейцарія)
2015 Керівник культурно-освітнього проекту для дітей «ЕКО-культура» у рамках німецько-українського партнерства Мюнхен–Київ (3 міс.), організатор конкурсу екологічного плакату для дітей та молоді, гостьовий професор Мюнхенського ун-ту Людвіга-Максиміліана
2016 Професор Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій, заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків (м.Київ)
2016-2018 Професор Інституту дизайну та реклами НАКККіМ, завідувач кафедри графічного дизайну, організатор виставок-конкурсів плакату до Дня дизайнера в Україні та екологічного плакату серед студентів і старшокласників (галерея «Печерська»). Авторка навчально-методичних комплексів для ЗВО України з дисциплін «Дизайн реклами», «Теорія та методологія дизайну», «Кольорознавство», «Композиція», «Комп’ютерна графіка», «Фірмовий стиль», «Історія мистецтв», «Естетика», «Візуальні комунікації», «Сучасні напрями розвитку дизайну»
2016 Навч. посібник «Кольорознавство» (2-ге вид. Київ: Альтерпрес. 462 с.)
2016 Наукове стажування в Університеті Людвіга-Максиміліана (м.Мюнхен). Проведено тематичний семінар для студентів ЛМУ «Екологічна соціальна реклама як візуально-вербальна модель»
2017 Ілюстрований словник «Дизайн і реклама» (НАКККіМ, 164 с.)
2016-2019 Заступник голови підкомісії з дизайну МОН України з розробки Державних стандартів зі спеціальності 022 «Дизайн» (освітні рівні «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»)
2018 Монографія «Художньо-образна система рекламної графіки» (512 с., НАКККіМ)
2018 Наукове стажування в Університеті Людвіга-Максиміліана (м.Мюнхен). Проведено тематичний семінар для студентів ЛМУ «Медіакультура: естетичні та комунікативні аспекти кольору»
2019 Підручник «Основи рекламного дизайну» (Київ: Кондор. 400 с.)
2018-2019 Завідувач відділу аспірантури та докторантури НАКККіМ

Публікації і дослідження:

 1. Прищенко С.В. Стилістичні тенденції розвитку рекламної графіки кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Вісник Харківської держ. академії дизайну і мистецтв: збірн. наук. праць. Харків, 2011. Вип.7. С.153–157.
 2. Прищенко С.В. Геометричний стиль у рекламному дизайні // Наукові записки. Сер.: Мистецтвознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2011. №2. С.202–205.
 3. Прищенко С.В. Вплив мистецьких стилів на рекламну творчість // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-метод. праці. Київ: Нац. академія образотворчого мист. і архітектури, 2012. Вип.19. C.257–269.
 4. Прищенко С.В. Стилізація як прийом кольоро-графічного формоутворення // Культура і сучасність: наук. альманах. Київ: Міленіум, 2012. №2. С.204–209.
 5. Прищенко С.В. Прояви постмодернізму у рекламі // Науковий огляд: міжнародний наукометрич. журнал. Київ: Інститут наук. прогнозування, ТК «Меганом», 2013. Вип.1. C.179–184.
 6. Прищенко С.В. Візуальна мова сучасної рекламної графіки: соціокультурні детермінанти та стилістичні тенденції // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: збірн. наук. праць. Київ: Міленіум, 2015. Вип.34. С.226–233.
 7. Прищенко С.В., Бітаєв В.А. Вплив етномистецьких традицій на розвиток рекламної графіки в Україні // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії: наук. видання. Київ: Фенікс, 2015. №7 (18). С.5–10.
 8. Прищенко С.В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у ХХІ ст.: WEB-технології та стилістичні тенденції // Теорія та практика дизайну: збірн. наук. праць. Сер.: Мистецтвознавство. Київ: Нац. авіаційний ун-т, 2015. №7. С.218–226.
 9. Прищенко С.В. Екологічна соціальна реклама в структурі медіапростору // Культурологічна думка: щорічник наук. праць. Київ: Інст. культурології НАМ України, 2016. №10. С.222–229.
 10. Pryshchenko S. The Colour Synergetics in Advertising communications of the Postmodern period [Синергетика кольору у рекламних комунікаціях періоду постмодерну] // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2016. №2. С.71–75 [in English].
 11. Прищенко С.В. Художня образність у рекламі в умовах соціокультурних трансформацій ХХ – ХХІ ст. // Парадигма пізнання: гуманітарні питання: міжнародний наукометричн. журнал. Київ: Центр міжнародного наук. співробітництва, ТК «Меганом», 2016. №9 (20). С.51–77.
 12. Прищенко С.В., Антонович Є.А. Візуально-інформаційне середовище: стратегія розвитку інтегрованого курсу «Дизайн реклами» у вищій школі // Вісник Харківської держ. академії дизайну і мистецтв: збірн. наук. праць. Харків, 2017. Вип.2. С.143–148.
 13. Pryshchenko S. Advertising Graphics in the structure of integrated art discipline «Design of Advertising» [Рекламна графіка в структурі інтегрованої художньої дисципліни «Дизайн реклами»] // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2017. №4. С.207–211 [in English].
 14. Прищенко С.В. Дизайн в координатах художньо-проектної культури // Культура і сучасність: наук. альманах. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2018. №2. С.105–110.
 15. Прищенко С.В. Рекламний дизайн: дослідження термінологічної бази // Вісник НАКККіМ: збірн. наук. праць. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2018. №4. С.318–323.
 16. Прищенко С.В. Етностиль у рекламному дизайні: методологія та творчі стратегії // Вісник Львівської нац. академії мистецтв: збірн. наук. праць. Львів, 2018. Вип.38. С.112–125.
 17. Прищенко С.В. Сучасна методологія та перспективи розвитку рекламного дизайну // Вісник НАКККіМ: збірн. наук. праць. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2019. №1. С.389–394.
 18. Прищенко С.В., Сенчук Т.В. Художньо-естетичні аспекти фотографіки // Культура і сучасність: наук. альманах. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2019. №1. С.139–145.
 19. Pryshchenko S. Creative technologies in Advertising Design [Креативні технології у рекламному дизайні] // Creativity Studies. Scientific Journal (Lithuania). Vilnius Gediminas Technical University, 2019. Vol.12. №1. Рр.146–165. [in English].
 20. Pryshchenko S. Evolution of visual stylistics in the Advertising Design [Еволюція візуальної стилістики в рекламному дизайні] // European Journal of Arts. Scientific publications (Austria). Vienna–Prague: Premier Publishing, 2018. №2. Рр.28–32 [in English].
 21. Pryshchenko S. Postmodernism image system in Advertising graphics [Образная система постмодернизма в рекламной графике] // European Applied Sciences. Scientific Journal (Germany). Stuttgart: ORT Publishing, 2014. №1. Pр.16–17 [in English].
 22. Прищенко С.В. Визуальный язык рекламных коммуникаций [Visual language of Advertising communications] / Language, Individual, Culture and Society in the Modern World // Международный междисциплинарный научн. электронный журнал «International Scientific Publications» (Болгария) / Бургас, 2012. Вып.6. Ч.2. С.55–66.
 23. Прищенко С.В. Художественно-эстетические проблемы рекламы как формы социокультурных коммуникаций [Art-aesthetic problems of Advertising аs a form of socio-cultural communications] / Media and Mass Communication // Международный междисциплинарный научн. электронный журнал «International Scientific Publications» (Болгария). Бургас, 2013. Вып.2. С.399–407.
 24. Прищенко С.В., Михайленко В.Є. Розвиток асоціативно-колористичного мислення на основі природної гармонійності кольорів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. збірник. Київ: КНУБА, 2009. Вип.22. С.147–156.
 25. Прищенко С.В. Еволюція етнокультурних чинників у рекламних комунікаціях // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід: збірн. наук. праць / упорядн. і відп. ред. Є.А.Антонович. Полтава: ПНПУ, 2012. Кн.2. С.191–200.
 26. Прищенко С.В. Становление учебной дисциплины «Дизайн рекламы» в вузах Украины // Реклама и PR в России: совр. состояние и перспективы развития: матер. ІХ Всероссийской научно-практ. конф., 14.02.2012. Санкт-Петербург: СПбГУП, 2012. С.35–37.
 27. Прищенко С.В. Національний стиль і псевдонаціоналізація у рекламі: соціокультурний аспект // Наукові дослідження. Теорія і практика / Badania naukowe. Teoria i praktyka: матер. Міжнародної науково-практ. конф., 31.08.2012 (Польща). Вроцлав, 2012. С.38–45.
 28. Прищенко С.В. Естетичні проблеми візуалізації рекламної ідеї у контексті масової культури // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: матер. Міжнародної наукової конф. до 20-річчя кафедри культурології Нац. ун-ту «Києво-Могилянська Академія», 24.09–27.09.2012. Київ: Стародавній світ, 2012. С.176–177.
 29. Прищенко С.В. Візуальна мова кольору у мистецтві та рекламі: історико-культурологічний аналіз / Visuelle Sprache der Farbe in Kunst und Reklame: historisch-kulturologische Analyse // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей ІІІ Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 01.11–04.11.2012 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Мюнхен–Берлін: Verlag Otto Sagner, 2013. С.871–889.
 30. Прищенко С.В. Социокультурные аспекты эволюции рекламной графики // Реклама и PR в России: совр. состояние и перспективы развития: матер. Х Всероссийской научно-практ. конф. 12.02.2013. Санкт-Петербург: СПбГУП, С.45–47.
 31. Прищенко С.В. Візуальна мова реклами як відображення соціокультурної сфери суспільства // Наукові дослідження. Теорія і практика / Science – od teorii do praktyki: матер. Міжнародної науково-практ. конф., 31.08.2013 (Польща). Сопот, 2013. С.55–60.
 32. Прищенко С.В. Проблемы и перспективы интеграции рекламы, дизайна и маркетинга в дизайн-образовании // Украина – Болгария – Европейский союз: совр. состояние и перспективы: матер. Международной научн. конф., 12.09–17.09.2013 (Болгария). Варна–Херсон, 2013. С.283–287.
 33. Прищенко С.В. Енциклопедія Кольору: обґрунтування концепції наукового видання // Українська енциклопедистка: матер. ІІІ Міжнародної наук. конф., 23.10.2013. Київ: Інст. енц. досліджень НАН України, 2013. С.130–134.
 34. Прищенко С.В. Постмодернизм в рекламной графике // Реклама и PR в России: совр. состояние и перспективы развития: матер. ХІ Всероссийской научно-практ. конф. 13.02.2014. Санкт-Петербург: СПбГУП, 2014. С.52–55.
 35. Прищенко С.В. Естетичні проблеми рекламної графіки // Реклама як художньо-комунікативні практики: матер. Міжнародної науково-методичн. конф., 27.03.2014. Харків: ХДАДМ, 2014. С.92–95.
 36. Прищенко С.В. Естетичні параметри кольору у рекламній графіці // Актуальные научные исследования. От теории к практике / Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: матер. Міжнародної науково-практ. конф., 31.03.2014 (Польща). Белосток, 2014. С.75–79.
 37. Прищенко С.В. Соціокультурний аналіз стилістичних тенденцій у рекламі / Soziokulturelle Analyse stilistischer Tendenzen in der Werbung // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей V Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 30.10–02.11.2014 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Мюнхен: Open Publishing LMU, 2015. С.637–651.
 38. Прищенко С.В. Функции цвета в системе корпоративной культуры // Современные проблемы предприятий в условиях глобализации и интернационализации: матер. Международного научно-практ. семинара, 04.05–10.05.2014 (Польша). Вроцлав–Херсон, 2014. С.85–71.
 39. Прищенко С.В. Соціокультурні аспекти рекламної графіки: пошуки національної ідентичності // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст: збірн. наук. праць / упорядн. і відп. ред. Є.А.Антонович. Полтава: ПНПУ, 2015. Кн.2. С.60–65.
 40. Прищенко С.В. Модернізм– постмодернізм– метамодернізм: компаративний огляд візуальної мови рекламних комунікацій // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей VІ Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 29.10–01.11.2015 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Мюнхен: Open Publishing LMU, 2016. С.462–477.
 41. Прищенко С.В. Червоний колір у рекламі: семіотичні трансформації візуальних образів // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей VІІ Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 27.10–30.10.2016 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Мюнхен: Open Publishing LMU, 2017. С.609–618.
 42. Прищенко С.В. Креативні технології у рекламі: проблеми візуалізації ідей: матер. Міжнародної науково-практ. конф. «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі», 26.05.2017. Київ: НАКККіМ, 2017. С.174–177.
 43. Прищенко С.В. Польща – Україна: проект «ЕКО-культура» для соціальних змін. Актуальные научные исследования. От теории к практике / Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: матер. Міжнародної науково-практ. конф., 25.09–26.09.2017 (Польща). Варшава–Люблін, 2017. С.5–8.
 44. Прищенко С.В. Медіакультура: естетичні та комунікативні аспекти [MediaKultur: Aesthetische und kommunikative Aspekte] // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей VІІІ Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 04.11–06.11.2017 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Munich: Open Publishing LMU, 2018. С.438–451.
 45. Прищенко С.В. Проблеми фахової термінології у галузі дизайну: матер. Всеукраїнської науково-практ. конф. з міжнар. участю з проблем розвитку мистецької освіти, 03.05–05.05.2018. Херсон: Графіка, 2018. С.153–159.
 46. Прищенко С.В. Влияние стилистики Баухауса на рекламную графику // Science, Research, Development: матер. Международной научно-практ. конф., 30.08.2018 (Польша–Германия). Варшава–Берлин, 2018. С.13–18.
 47. Прищенко С.В. Методологічні підходи в рекламному дизайні // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну: матер. IV Міжнародної науково-практ. конф. до 20-річчя кафедри дизайну, 05.11–09.11.2018. Херсон: ХНТУ, 2018. С.116–119.
 48. Прищенко С.В. Естетичні проблеми реклами сучасних європейських міст // Культуротворче буття людини початку XXI ст.: культурологічний та історичний вимір: матер. Всеукраїнської науково-практ. конф. «Перспективні напрями сучасної науки та освіти»; за ред. В.А.Федя, 22.05–23.05.2019. Слов’янськ: ДДПУ, 2019. Вип.11. С.18–26.

 

 
 
 

Матеріали для дистанційного навчання на I семестр 2020 н.р.
для здобувачів вищої освіти освітнього рівня "бакалавр",
IV курсу заочної форми навчання,  групи БДЗ-11-7з

Завдання з навчальної дисципліни "Дизайн реклами"
Завдання з навчальної дисципліни "Фірмовий стиль"
Завдання з навчальної дисципліни "Декоративно-прикладне мистецтво: теорія, морфологія, історія, композиція"
Завдання з навчальної дисципліни "Проектування"

 

* * * * *  

УВАГА! Екзамени будуть проходити дистанційно, за допомогою програми Google Meet
(для перегляду натисніть посилання)

 

Шановні студенти!

Прохання, виконані Вами роботи дистанційного навчання, за період з 12.05.2020 по 22.05.2020 року, надіслати на поштові скриньки, що зазначені у завданнях викладачів, до 22 травня 2020 року включно, щоб у професорсько-викладацького складу була можливість вчасно звітувати з поданням відомостей оцінювання ваших робіт до 22 травня п.р.
Всім бажаємо здоров’я, наснаги і бадьорості духу!

Матеріали для дистанційного навчання

здобувачів вищої освіти освітнього рівня "бакалавр", "магістр"
на період з 12 травня до 22 травня 2020 року
(згідно наказу №17-о від 11 березня 2020 року)

Група Навчальна дисципліна
Денна форма
1 курс
БДЗ-11-9Граф. матеріали і техніки
Граф. матеріали і техніки, дод. приклади завд.
Граф. матеріали і техніки, дод. завд. на травень
Граф. матеріали і техніки, завд. до іспиту
Проєктування
Основи гончарного мистецтва
Робота в матеріалі
Комп. проєктування
Додаткові завдання комп. проектування
Рисунок, живопис
Навчальна практика
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Українська мова за професійним спрямуванням
Історія української державності і культури
   
2 курс
БДЗ-11-8


Проєктування Малік Т.В.
Проєктування Прищенко С.В. + дод. приклади завд.
Проєктування Прищенко С.В. дод. завд. на травень
Історія мистецтв і дизайну
Мистецтво графіки + Електронні джерела
Рисунок, живопис, пластична анатомія
Правове регулювання в галузі культури і мистецтва
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Філософія
   
3 курс
БДЗ-11-7

Гончарне мистецтво
Комп. проєктування
Додаткові завдання комп. проектування 
Проєктування
Додаткові завдання проектування 
Мистецтво графікиПосилання на електронні джерела
Макетування
Рисунок, живопис
Педагогіка і психологія
   
4 курс
БДЗ-11-6

Проєктування
Проєктування, завд. до заліку
Мистецтво графіки
Мистецтво графіки додаткові матеріалиМистецтво графіки додаткові матеріали
Декоративно-прикладне мистецтво
Комп'ютерне проектування
Фірмовий стиль
Фірмовий стиль, завд. до іспиту
Рисунок, живопис
   
Заочна форма
1 курс
БДЗ-11 Всі фахові дисципліни
  Українська мова за професійним спрямуванням
   
2 курс
БДЗ-11-8з

Проєктування
Мистецтво графіки
Історія мистецтв і дизайну
Рисунок
Живопис
Комп’ютерне проєктування
   
3 курс
БДЗ-11-7з
Проєктування Прищенко
Проєктування БобырПроєктування Бобыр
Мистецтво графіки
Макетування
Рисунок-живопис
Дизайн реклами
   
1 курс магістратура
МДЗ-11-9з 

Проєктування, мистецтво плаката, дизайн книги
Сучасні напрями розвитку дизайну
Комп’ютерні технології в дизайні
Мистецтво фотовідеодизайну
Мистецтво фотовідеодизайну - Залік
Дизайн реклами
Теорія та методологія дизайну
Етнодизайн
   


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Стратегічною метою освітньою діяльності кафедри графічного дизайну є підготовка фахівців з проектування різноманітних об’єктів навколишнього середовища, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності людини: житлові та громадські приміщення (адміністративні, об’єкти соціально-культурної сфери і готельно-ресторанного бізнесу, торговельні та виставкові зали), об’єкти візуально-інформаційного середовища. Це обумовлено великою потребою у фахівцях з графічного дизайну, передусім, упорядкуванням міст на базі поєднання принципів естетики, інженерії й екології. Кафедра є випусковою і здійснює навчання студентів за спеціальністю 022 «Дизайн» (спеціалізацією «Гафічний дизайн і реклама») відповідно до сучасних тенденцій розвитку української та зарубіжної художньо-проектної культури, забезпечуючи суспільні потреби висококваліфікованими кадрами.

Спеціальність дизайнера здатна поєднати в собі як технологічність, так і художність й функціональну доцільність кінцевого продукту проектування. Фахівець з дизайну досконало володіє базовими основами з естетики, проектної графіки, теорії композиційного формоутворення, теорії кольору та інших мистецьких дисциплін, обізнаний з інженерними та технологічними питаннями реалізації ідей, з основами психології творчості, основами дизайну реклами, спроможний повноцінно втілити в життя задумане, створити досконале оточення для сучасної людини. Саме тому роботу кафедри зорієнтовано на впровадження в навчальний процес інноваційних розробок у галузі дизайну. Професійне освоєння новітніх комп’ютерних технологій і сучасних художніх прийомів допомагає майбутнім фахівцям створювати графічні об’єкти візуально-інформаційного середовища, які використовують у рекламній діяльності. Це корпоративна реклама, реклама на друкованих та електронних носіях, розробка фірмового стилю, зовнішньої реклами тощо.

Кафедра на високому професійному рівні здійснює викладання фахових дисциплін, які забезпечені навчально-методичними матеріалами: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, навчальними посібниками, підручниками, тематичними сайтами окремих дисциплін тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені, автори монографій, підручників і навчальних посібників, члени Спілки дизайнерів України, Спілки рекламістів України, відомі дизайнери, доктори й кандидати наук, доценти та професори, члени Спеціалізованих учених рад провідних ВНЗ, члени редколегій багатьох наукових фахових видань. Для розвитку кафедри професорсько-викладацький склад працює над постійним удосконаленням навчальних дисциплін, зумовленим розвитком технологій, появою нових матеріалів, еволюцією стилістичних тенденцій; бере активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, творчих виставках, проведенні тематичних семінарів і майстер-класів. Викладачі кафедри мають усталені культурно-освітні зв'язки з іншими вишами України та Європи (Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський національний університет технологій та дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківська держана академія дизайну і мистецтв, Львівська академія друкарства, Львівська національна академія мистецтв, Херсонський дизайн-ліцей, Люблінський університет ім. М.Кюрі-Склодовської, Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана), беруть участь в художніх виставках, займаються громадською роботою.

Адреса: вул. Лаврська, 9, корпус 7, каб. 201, м. Київ, 01015.
Телефон для довідок: +38 (044) 280-4554.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бази практики студентів за спеціальністю «Дизайн»:
 • Рекламно-виробнича компанія ТОВ "Апельсин"
 • Дизайн-студія "Рожковська О.В."
 • ПрАТ "Екран"
 • ПП "Салон красивих ідей" СКІ
 • Дизайн-студія "Юхименко"
 • ТОВ "Селена плюс"
 • Дитяча школа мистецтв "ДДТ"
 • Славутицька міська рада Київської області
 • Палац дитячої та юнацької творчості
 • Дитяча школа мистецтв м. Шпола (Черкаська обл.)
 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Гранд-талант"

КОМПЕТЕНЦІЇ

Під час навчання студенти набувають здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв’язки на основі комплексного художньо-проектного підходу:

 1. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями у галузі дизайну, розуміти предметну галузь та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.
 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 3. Здатність використовувати базові знання про стан і проблеми екології сучасного світу й України зокрема, розвивати еко-культуру в суспільстві засобами мистецтва і дизайну.
 4. Здатність цінувати і поважати національну своєрідність та мультикультурність.
 5. Здатність застосовувати методику проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.
 6. Здатність володіти засобами та прийомами формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну, а також навичками використання сучасних комп’ютерних програм для створення об’єктів дизайну.
 7. Здатність володіти знаннями й уміннями, спрямованими на досягнення успіху в професійній кар’єрі; вміти розробляти візуальні презентації, портфоліо власних творів.

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Досвід кафедри переконує, що серед молодих дизайнерів роботодавці передусім цінують висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою. Тому майбутні дизайнери опановують такі програми, як ArchiCAD та 3DStudioMax. Проте, якщо роботодавець побажає, щоб претендент умів професійно малювати від руки, щоб ще до початку проектування міг виконувати ескізи, то майбутнього фахівця саме цьому навчають в Академії досвідчені дизайнери-практики. Студенти отримують знання як у межах циклів нормативних дисциплін, так і за авторськими програмами фахових вибіркових дисциплін, які відповідають сучасним міжнародним стандартам підготовки дизайнерів. Конкурентні переваги наших випускників на сучасному ринку праці полягають у розумінні дизайну як синтезу науки, техніки і мистецтва, знаходженні гармонійного балансу між теорією та практикою.

ОСВІТНІ СТУПЕНІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

БАКАЛАВР
(денна, заочна форми навчання: 4 роки)

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Графічний дизайн»
Конкурсні ЗНО: українська мова та література, історія України, творчий іспит із фаху
На основі диплома студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за відповідними програмами магістерської підготовки, що діють в Інституті дизайну та реклами, отримати кваліфікацію «Дизайнер-графік, викладач».

МАГІСТР
(денна, заочна форми навчання: 1,5 роки)

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Графічний дизайн»
Тестування з іноземної мови та творчий іспит із фаху
До вступу допускаються абітурієнти, які здобули освітній ступінь «Бакалавр».

Дисципліни, що викладають на кафедрі
 • Проектування
 • Етнодизайн
 • Основи композиції
 • Кольорознавство та кольористика
 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерне проектування (за видами)
 • Рекламна графіка
 • Фірмовий стиль
 • Дизайн реклами
 • Фотографія і фотографіка
 • Макетування та моделювання упаковки
 • Мистецтво шрифту
 • Національна колористика у дизайні
 • Синтез мистецтв у дизайні
 • Стилі в дизайні
 • Українське народне декоративне мистецтво
 • Історія мистецтв і дизайну
 • Дизайн поліграфічної продукції
 • Дизайн книги
 • Мистецтво плакату
 • Методика викладання дизайну у ВНЗ
 • Прикладні дослідження за фахом
 • Візуально-інформаційне середовище
 • Теорія та методологія дизайну
 • Сучасні напрями розвитку дизайну
 
Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених  навчальними планами на 2019-2020 н.р.

 Бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
(до кожної освітньо-професійної програми наявні рецензія-відгук від стейкхолдерів)

"Графічний дизайн" бакалаврського рівня
"Графічний дизайн"  магістерського рівня

 

 Перелік установ та організацій працевлаштування випускників
кафедри графічного дизайну, рецензії-відгуки
(за посиланнями)

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

СИВАШ ІЛОНА ОЛЕГІВНА

СИВАШ ІЛОНА ОЛЕГІВНА

Т.В.О. Заступника завідувача кафедри графічного дизайну
доцент

Освіта і вчений ступень:

2013-2015 рр. (магістратура) Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; спеціальність: Дизайн
2015-2018 pр. (аспірантура) Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; спеціальність: Теорія та історія культури (мистецтвознавство)
2019 р. кандидат мистецтвознавства

Почесні звання та нагороди: 

 • 2019 р. - нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури, молоді та спорту України

Професійна діяльність:

2011-2013 рр.  інженер-соціолог кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2013-2015 рр. методист вищої категорії кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2015 р. начальник відділу дистанційного навчання Інституту публічного управління та кадрової політики (НАКККіМ)
2015-2018 рр.

аспірантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

2019 р. доцент кафедри графічного дизайну та реклами
2019 р.

головний спеціаліст головного управління Директорату мистецької освіти Міністерства культури України

2019 р.

член спілки дизайнерів України

2020 р.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури НАКККіМ

Публікації і дослідження:

 1. Сиваш І. Теоретико-методологічні підходи до розуміння етнодизайну на сучасному етапі культуротворчості // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2016. №2. С. 105–109.
 2. Сиваш І. Національний одяг як чинник етнокультури в контексті українського етнодизайну // Мистецтвознавчі записки: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 31. С. 228–236.
 3. Сиваш І. Етнодизайн як складова формування наукових уявлень про український національний стиль на початку ХХ ст. // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2018. № 2. С. 319–323.
 4. Сиваш І. Етнодизайнерські аспекти реклами // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 40. С. 416–423.
 5. Сиваш І. Концептуальні засади етнодизайну в Україні // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2018. № 3. C. 416–420.
 6. СивашІ. Інтерпретації в етнодизайні (на прикладі класичного виду українського мистецтва – народної вишивки) // Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу: зб. тез доповідей Всеукраїнської науково-теорет. конф. 2–3 черв. 2016 р. Київ: Інст. культурології НАМ України, 2016. С. 103–104.
 7. Сиваш І. Етнокультурний стереотип як феномен сучасної культури // Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур: зб. тез доповідей науково-теоретич. конф. з міжнар. участю 30 лист. 2016 р. Київ: Інст. культурології НАМ України, 2016. С. 125–128.
 8. Сиваш І. Етнодизайн. Культуротворче значення // Гуманітарні студії НАКККіМ: матер. Міжнародної наук.-теорет. конф. 23 лист. 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 400–401.
 9. Сиваш І. Національні форми декоративного мистецтва як фактор етнічної самоідентифікації // Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій: матер. наук.-практ. конф. 22–23 черв. 2018 р. Харків: Друкарня «Мадрид», 2018. С. 376–378.
 10. Сиваш І. Етнодизайн як національна форма мистецтва в сучасній світовій культурі: функції і місце // Національні культури у глобалізованому світі: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. 6–7 квітн. 2017 р. Київ: КНУКіМ, 2017. С. 286–288.
 11. Сиваш І. Українські народні художні промисли як основа етнодизайнерських проектів // Наука, дослідження, розвиток: матер. Міжнародної науково-практ. конф. 29–30 вересн. 2018 р. Познань–Варшава, 2018. С. 43–47.
 12. Сиваш І. Дослідження етнодизайну в контексті розбудови української культури // Художня культура і мистецька освіта: традиція та сучасність: матер. VII Міжнародної науково-творч. конф. 20 лист. 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. C. 154–157.
 13. Сиваш І. Етномотиви у сучасній українській рекламі // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матер. ІІ Міжнародної наукової конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів 6–7 груд. 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 36–37.
Бобир Олена Михайлівна

Бобир Олена Михайлівна

Старший викладач
доцент

Бобир Олена Михайлівна - 1961р.н.

Викладання:

 • Комп’ютерна графіка;
 • Комп’ютерне проектування.

Освіта і вчений ступень:

1979-1986рp КДХІ /НАОМА/

Професійна діяльність:

1986-1996рp інститут ДІПРОМІСТО.
1998 -2015pp робота в приватних архітектурних майстернях – КРАМАЛ, майстерня Коструби А.В. , Експреспроект.
2014 -2018pp старший викладач НАККАІМ інститут Дизайну предмети комп’ютерний дизайн та комп’ютерна графіка.
- Планувальна майстерня – участь в розробці проектів ген. планів та ПДП, зон відпочинку міст України.
- Об’ємна майстерня - участь в розробці архітектурних креслень житлових будинків.
- Участь і розробка архітектурних і робочих креслень приватних будинків, інтер’єрів , територіях благоустрою, візуалізація в 3D Max.
- Професійна робота в Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, 3D Max.
Слівінська Аліна Францівна

Слівінська Аліна ФранцівнаОсвіта і вчений ступень:

1984 р Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
1987-1990рр Навчалася в аспірантурі Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
1991 р Отримала наукову ступінь кандидата філософських наук (спеціальність 09.00.01 «діалектичний і історичний матеріалізм»)
1994 р Отримала вчене звання доцента
2017 р Пройшла підвищення кваліфікації на курсах Сумського державного університету «Інноваційні підходи до викладання філософських дисциплін»

Професійна діяльність:

З 2018 р. Працює в НАККіМ
- Автор більше 60 наукових робіт (в тому числі статті видані у фахових виданнях ВАК України) і навчально-методичних праць, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій

Публікації і дослідження:

 1. Навчально-методичний комплекс «Філософія мистецтва» для спеціальності «сценічне мистецтво». КНУКіМ, 20018;
 2. Динаміка британських клубів в «довгому» ХІХ столітті: соціально-політичний аспект- Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»- Випуск 132 (5), 2018.-С.300-305;
 3. Наукові спільноти в європейській культурі раннього Нового часу- Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»- Випуск 131,2018- С.308-313;
 4. Філософський дискурс «digital age».-Україна в гуманітарних соціально-економічних вимірах.-Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченій 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара), 30-31 березня 2018 р.- Частина І.- С.126-129;
 5. Комодифікація танцювального мистецтва: історія і сучасність. Економіка і культура в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії.-ІІІ міжнародна науково-теоретична конференція, 21-22 березня 2018.- Частина І. – с.210-213;
 6. Концепція когнітивного капіталізму і перспективи розвитку гостинності як креативної індустрії/ Філософія та політологія в контексті сучасної культури //Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара //Випуск 1(16), 2017, с.52-59;
 7. Інституціоналізація британських клубів в контексті національно-регіональної специфіки культури Просвітництва//Гілея.- Вип.121(6).-К.- 2017. –с.160-165;
 8. Еволюція гостинності в суспільстві споживання: від класичного до креативного консьюмеризму// Гілея.-Вип.120(5).-К.-2017.- с.173-178;
 9. Культурні і креативні індустрії у структурі когнітивного капіталізму //Національні культури в глобалізованому світі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 6-7 квітня 2017р., с.416-419;
 10. Інноваційний туризм: в пошуках екзистенціалів буття //Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики. Київ. 24 квітня 2017. Програма міжнародної конференції, с.14;
 11. Клуби в політичному ландшафті Великобританії//Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Дніпро. 26-27 травня 2017.Ч.І.с.234-237;
 12. Ідейно-теоретичні засади пацифізму як суспільно-політичного руху: історичний контекст/ Гілея вип.113(10), 2016, с.232-238;
 13. Рецепція проекту «вічного миру» І. Канта в європейському соціо-культурному ландшафті кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, випуск ХХХУ,20015;
 14. Гостинність у філософії І. Канта : антропологічний вимір//Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, випуск ХХХІУ,20015,с.42-49;
 15. Ідея «всезагальної гостинності» в трактаті І. Канта «До вічного миру»//Гілея, випуск 100(9), 20015, с.111-115;
 16. Проблема деконструкції культури в глобалізованому світі.//Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі» м. Київ,7 квітня 2016 р;
 17. Сучасне мистецтво як продукування соціальних смислів.// Міжнародна науково-практична конференція «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі» м. Київ, 26 травня 2016 р;
 18. Проблема східного деспотизму: цивілізаційний контекст.//ХІХ сходознавчі читання А. Кримського, м. Київ,16-17 жовтня 20015 р.,с.76.
Сьомка Сергій Володимирович

Сьомка Сергій Володимирович

Професор,
Кандидат архітектури.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2018/2019 навч. рік:

 • Біоніка і біодизайн;
 • Ергономіка в дизайні середовища;
 • Макетування та моделювання в дизайні середовища;
 • Дипломне проектування.

Освіта і вчений ступень:

1984 Художня школа «Палітра»
1991 Київський інженерно-будівельний інститут
1996 Аспірантура Київського національного університету будівництва і архітектури. Кандидат архітектури.

Додаткова освіта / Підвищення кваліфікації:

- Підвищення кваліфікації у КНУБА (свідоцтво СПК № 138141, 10.01.2005).
- Підвищення кваліфікації у КНУБА (свідоцтво СПК 723662, 26.12.2014).

Публікації та дослідження:

Понад 100 публікацій. Основні з них:

 1. ДБН В.2.2-3- 97. Державні будівельні норми України. Будинки та споруди навчальних закладів. – К. : Держмістобудування України, 1997. – 82 с. Співавтори: Л. М. Ковальський та ін. (3,4 д.а. – особисто автора – 0,3 д.а.).
 2. Куцевич В. В. Посібник з проектування споруд комплексу “дитячий садок – початкова школа” / В. В. Куцевич, І. М. Алфьорова, С. В. Сьомка та ін. – К. : КиївЗНДІЕП, 2003. – 124 (особисто автора 0,2 д.а.).
 3. Сьомка С. В. Архітектурна композиція : методичні вказівки до практичних занять з лекційного курсу / С. В. Сьомка. – К. : КНУБА, 2004. – 16 с.
 4. Сьомка С. В. Методичні вказівки і програма до виконання курсового проекту на тему: “Гімназія на 540 учнів з початковою школою на 270 місць” / С. В. Сьомка. – К. : КНУБА, 2005. – 24 с.
 5. Сьомка С. В. Біоніка : методичні вказівки і програма курсу лекцій до вивчення дисципліни та виконання проектних завдань / уклад. С. В. Сьомка. – К. : КНУБА, 2015. – 132 с.
 6. Сьомка С. В. Архітектурна композиція : методичні вказівки до вивчення курсу лекцій та проведення практичних занять / уклад. С. В. Сьомка. – К. : КНУБА, 2015. – 118 с.

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 1. Мораді Пур Омід. «Принципи реконструкції пасажирських терміналів на прикладі сучасних аеропортів Ірану».
 2. Фаршад Сепехр. «Архітектурно-планувальна організація комплексів залізничних вокзалів на прикладі міст Ірану».
 3. Касим Мухаммед. «Принципи архітектурно-планувальної організації аеровокзальних комплексів в умовах Іраку».

Професійні інтереси:

 • Гармонія і пропорції в архітектурі й живій природі
 • Пропорціонування
 • Органічна архітектура
 • Сучасний біодизайн і технодизайн
 • Біоніка та біомоделювання

Гранти:

Сьомка С.В. веде всі види навчальних занять, приймає заліки та іспити. Усі лекції, курсове проектування та практичні заняття проводяться ним на високому методичному та науковому рівні з урахуванням сучасних вимог. Він бере участь в організаційно-методичній роботі кафедри, є автором трьох робочих програм і 15 навчально-методичних вказівок, які використовуються в навчальному процесі.

2005 року нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

ІІІ Міжнародний конгрес «ЕТНОДИЗАЙН У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

Співорганізатори Конгресу: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.

Голова Організаційного комітету конгресу – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і візуально-інформаційного середовища Інституту дизайну та реклами НАКККіМ, професор Євген Антонович.

Урочисте відкриття та пленарне засідання конгресу проводилося у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. З цієї нагоди до Організаційного комітету надійшли вітальні адреси.

99III Міжнародний конгрес Етнодизайн у контексті...
992   9993 духовн розвиток людини
994 охорона пам яток      995 лист
 1 АПН

 

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02