Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

про відділ аспірантури та докторантури

Прищенко Світлана Валеріївна

Прищенко Світлана Валеріївна

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ
професор

детальніше

Освіта і вчений ступінь:

1985 р Донецьке художнє училище
1991 р вища педагогічна, художньо-графічний факультет Кубанського державного університету
2008 р кандидат технічних наук (з естетики)
2012 р доцент ВАК України по кафедрі графічного дизайну і реклами
2014 р Вчений ступінь – доктор наук габіліт. у галузі дизайну

Сфера наукових інтересів:

колір, стилістика рекламної графіки, цифрові медіа, еко-культура, теорія та історія дизайну і реклами, проблеми культурології, міжкультурні комунікації, україністика (мистецтвознавчі аспекти), психологія творчості, якісні характеристики дизайн-освіти у вищій школі, міжнародні наукові, освітні та культурні контакти. Працює над монографією, навчальними посібниками та програмами, авторка навчально-методичних комплексів для ВНЗ України, зокрема: «Теорія та методологія дизайну», «Кольорознавство», «Естетика», «Історія мистецтв», «Дизайн реклами», «Композиція», «Наукові дослідження у дизайні», «Комп’ютерна графіка».

Професійна діяльність:

2003-2004рр Заступник директора з навчальної роботи Донецького художнього училища, член журі Міжнародного фестивалю «Золотий Скіф», організатор багатьох конкурсів малюнків для учнів художніх шкіл. Нагороджена Дипломом Донецької облдержадміністрації у номінації «Кращий молодий викладач», Дипломом лауреата обласного конкурсу авторських програм для художніх шкіл під егідою Управління культури Донецької області. Член Спілки дизайнерів з 2003 р.
2005–2007рр Навчання в денній аспірантурі в Київського національного університету будівництва і архітектури (кафедра комп’ютерної та інженерної графіки).
2006-2014рр Завідувач кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами (м. Київ).
2008 p Нагороджена Грамотою Спілки дизайнерів України до 20-річчя СДУ.
2008 p Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток національної освіти у галузі дизайну та реклами.
2010 p Вийшли друком навч. посібники «Кольорознавство» (354 с.) і «Теорія та методологія дизайну» (208 с.) з грифами МОН України (Серія «Бібліотека дизайнера»).
2011 p Стажування на кафедрі графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ).
2012 p Член Редакційної ради Міжнародних наукових журналів Фонду науки і освіти (м. Бургас, Болгарія).
2012 p Член Редакційних рад Міжнародних наукових журналів «Науковий огляд» і «Парадигма пізнання: гуманітарні питання» (м. Київ), включених до Міжнародних наукометричних баз.
2014 p Проректор з наукової роботи Інституту екранних мистецтв (м. Київ).
2001-2018pp Участь у науково-практичних конференціях і методичних семінарах з дизайну та реклами в контексті культури в Україні, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Литві. Щорічна участь у Міжнародних наукових конференціях та Подіумах з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» на базі Мюнхенського Університету Людвіга-Максиміліана, двічі визнана переможцем конкурсних проектів ЛМУ. Має відповідні тези конференцій та наукові статті у зарубіжних і фахових виданнях України: «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії», «Технічна естетика і дизайн», «Педагогічні інновації», «Скрижалі», «Культура і сучасність», «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури», «Теорія і практика дизайну», «Вісник НАКККіМ».
2015 p Стажування у Науково-організаційному управлінні Національної академії мистецтв України (м. Київ).
2015 p Член Редакційної ради Міжнародного наукового журналу «Візуальні методології» (м. Невшатель, Швейцарія).
2015 p Керівник культурно-освітнього проекту для дітей «ЕКО-культура» у рамках німецько-українського партнерства Мюнхен–Київ (3 місяці), гостьовий професор Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана.
2016-2018рp Професор Інституту дизайну та реклами НАКККіМ, координатор міжнародних зв’язків, в.о. завідувача кафедри графічного дизайну, організатор виставок-конкурсів плакату до Дня дизайнера в Україні та екологічного плакату для студентів (галерея «Печерська»). Авторка навчально-методичних комплексів для ЗВО України з дисциплін «Дизайн реклами», «Композиція», «Кольорознавство та колористика», «Комп’ютерна графіка», «Фірмовий стиль», «Історія мистецтв», «Естетика», «Теорія та методологія дизайну», «Візуальні комунікації», «Сучасні напрями розвитку дизайну».
2016 p Навч. посібник з грифом МОН України «Кольорознавство» (2-ге вид., 462 с., Альтерпрес. Серія «Бібліотека дизайнера»).
2016 p Наукове стажування в Університеті Людвіга-Максиміліана (м. Мюнхен). Проведено тематичний семінар для студентів ЛМУ «Екологічна соціальна реклама як візуально-вербальна модель».
2017 p Підручник «Основи рекламного дизайну» (384 с., НАКККіМ).
2017 p Ілюстрований словник «Дизайн і реклама» (164 с., НАКККіМ).
2016-2018рp Член робочої групи МОН України з розробки Державних стандартів зі спеціальності 022 «Дизайн» (освітні рівні «Бакалавр», «Магістр»).
2018 p Наукове стажування в Університеті Людвіга-Максиміліана (м. Мюнхен). Проведено тематичний семінар для студентів ЛМУ «Медіа-культура: естетичні та комунікативні аспекти кольору».

Публікації і дослідження:

 1. Pryshchenko S.V. The Colour synergetics in Advertising communications of the Postmodern period/ Синергетика кольору у рекламних комунікаціях періоду постмодерну// Культура і сучасність: альманах/ Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2016. (In English, in Redaction).;
 2. Прищенко С.В. Вплив етномистецьких традицій на розвиток рекламної графіки в Україні // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії: наук. видання/ Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. – К.: Фенікс, 2015.– №7 (18). – С. 5-10.;
 3. Прищенко С.В. Семантика кольору у рекламному дизайні: культурологічні та комунікативні аспекти// Парадигма пізнання: гуманітарні питання: науковий журнал/ РИНЦ SCIENCE INDEX. – К.: Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2015. – №4 (7). – С. 98-123.;
 4. Прищенко С.В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у ХХІ ст.: WEB-технології та стилістичні тенденції// Теорія та практика дизайну: збірник наук. праць. Серія «Мистецтвознавство»/ SCOPUS, РИНЦ SCIENCE INDEX. – К.: Нац. авіаційний ун-т, 2015. – №7. – С. 218-226.;
 5. Прищенко С.В. Прояви постмодернізму у рекламі// Науковий огляд: міжнародний наук. журнал/ РІНЦ SCIENCE INDEX. – К.: Інститут наук. прогнозування, ТОВ «Меганом», 2014. – Вип.1. – C. 179-184.;
 6. Прищенко С.В. Реклама в сучасному соціокультурному просторі// Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн: науково-мистецькі студії/ Київський держ. інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука. – Київ–Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип.8. – С. 83-92.;
 7. Pryshchenko S.V. Postmodernism image system in Advertising graphics/ Образная система постмодернизма в рекламной графике// European Applied Sciences. Germany. – Stuttgart: ORT Publishing, 2014. – №1. – P. 16-18. (In English).;
 8. Прищенко С.В. Естетичні параметри кольору у рекламній графіці// Актуальные научные исследования. От теории к практике/ Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki (Польща). – Варшава–Белосток, 2014. – С. 75-79.;
 9. Прищенко С.В. Функции цвета в системе корпоративной культуры// Современные проблемы предприятий в условиях глобализации и интернационализации: материалы Международного научно-практического семинара (Польща). – Вроцлав–Херсон, 2014. – С. 75-81.;
 10. Прищенко С.В. Стилізація як прийом кольоро-графічного формоутворення// Культура і сучасність: альманах/ Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2012. – №2. – С. 204-209.;
 11. Прищенко С.В. Візуальна мова кольору у мистецтві та рекламі: історико-культурологічний аналіз/ Visuelle Sprache der Farbe in Kunst und Reklame: historisch-kulturologische Analyse// Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції/ Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. – Мюнхен–Берлін: Verlag Otto Sagner, 2013. – С. 856-874;
 12. Pryshchenko S.V. Means of visualization of the idea in modern Advertising/ Средства визуализации идеи в современной рекламе// International Conference Visuality 2013: politics, ideology, media/ Vilnius Gediminas Technical University, 2013. – P. 5 (In English);
 13. Прищенко С.В. Art-aesthetic problems of advertising аs a form of socio-cultural communications/ Художественно-эстетические проблемы рекламы как формы социокультурных коммуникаций// Media & Mass Communication/ Медиа и массовые коммуникации: материалы ІІ Международного научного симпозиума (2013 г., г. Бургас, Болгария) // Международный научный журнал «International Scientific Publications». – Вып.2. – С. 399-407;
 14. Прищенко С.В. Еволюція етнокультурних чинників у рекламних комунікаціях// Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід: збірник наук. праць/ упорядн. і відп. ред. Є.А.Антонович: у 2-х кн. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Кн.2. – С. 191-200;
 15. Прищенко С.В. Зміст навчальної інтегрованої дисципліни «Дизайн реклами» у мистецьких вишах України/ С.В.Прищенко, Є.А.Антонович// Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський ун-т ім. Б.Грінченка, 2012.– С. 747-754;
 16. Прищенко С.В. Становление учебной дисциплины «Дизайн рекламы» в вузах Украины// Реклама и PR в России: современное состояние и перспективы развития: материалы ІХ Всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: СПбГУП, 2012. – С. 35-37;
 17. Прищенко С.В. Visual language of advertising communications/ Визуальный язык рекламных коммуникаций// Language, Individual and Society in the Modern World/ Язык, личность и общество в современном мире: материалы VI Международной научной конференции (2012 г., г. Бургас, Болгария) // Международный научный журнал «International Scientific Publications». – Вып.6, Ч.2. – С. 55-66;
 18. Прищенко С.В. Вплив мистецьких стилів на рекламну творчість// Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. – К.: НАОМА, 2012. – Вип.19. – C. 257-269;
 19. Прищенко С.В. Стилістичні тенденції розвитку рекламної графіки кінця ХХ– початку ХХІ ст.// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: збірник наук. праць. – Х.: ХДАДМ, 2011. – Вип.7.– С. 153-157.
Н.М. Іванова
Іванова Наталя Миколаївна
Завідувач лабораторії

 

Документи в форматі PDF:

Контакти
Відділ аспірантури та докторантури
Тел./факс: (044) 501-78-28
Адреса: вул. Лаврська 9, корпус 11, аудиторія 203
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аспірантури та докторантури
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ аспірантури та докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Академії.
1.2. Відділ організовує підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на третьому освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
1.3. Відділ бере участь у розробці нормативних документів з питань організації підготовки докторів філософії та докторів наук.
1.4. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України, рішеннями вченої ради, наказами ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (надалі – Академії), статутом Академії та цим Положенням.
1.5. Підготовка докторів філософії відповідає третьому освітньо-науковому рівню вищої освіти і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
1.6. Підготовка докторів наук відповідає науковому рівню вищої освіти і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.
1.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.
1.8. Організаційна структура Відділу визначається штатним розписом.
1.9. Фінансування діяльності Відділу з підготовки докторів філософії і докторів наук здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням, за кошти державного бюджету) та за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.10. Керує діяльністю Відділу завідувач, який призначається на посаду за конкурсом відповідно до рішення Вченої ради Академії та звільняється з посади ректором Академії згідно з чинним законодавством.
1.11. Завідувач Відділу відноситься до числа науково-педагогічних працівників і безпосередньо підпорядковується проректорові з наукової роботи та міжнародних зв’язків Академії.
1.12. Загальне керівництво та організацію наукової підготовки аспірантів та докторантів здійснює проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Академії.
1.13. Контроль за підготовкою наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснює ректор Академії.

2. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

2.1. Прийом вступників проводиться відповідно до Правил прийому до Академії, затверджених Вченою радою та уведених в дію наказом ректора Академії, та Правил прийому до аспірантури, як додатку до них.
2.2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія (наказ) Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, встановленому законодавством.
2.3. Академія розміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше, ніж за місяць до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.
2.4. До участі у конкурсному відборі на вступ до аспірантури приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію магістра (спеціаліста).

3. НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

3.1. Відділ забезпечує належну організацію навчання та підготовки докторів філософії у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв».
3.2. Відділ організовує підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною) та заочною формами навчання.
3.3. Відділ здійснює контроль за надходженням коштів від юридичних чи фізичних осіб за навчання відповідно до укладених угод.
3.4. Упродовж нормативного строку навчання аспіранта, відділ здійснює моніторинг виконання вимог освітньо-наукової програми та проведення наукового долідження.
3.6. Відділ проводить консультації з підготовки аспірантів до захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

4. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ

4.1. Докторантура відкривається за рішенням Вченої ради Академії, що затверджується наказом ректора, за умови наявності трьох штатних працівників докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності. Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється державним замовником під час проведення конкурсу на розміщення державного замовлення.
4.2. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
4.3. Прийом до докторантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

5. ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ НАУК

5.1. Підготовка науковців в докторантурі здійснюється з відривом від виробництва (очна форма) за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням), а також юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
5.2. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації Відділ добирає з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів (докторів наук) Академії наукових консультантів. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені (доктори наук) сторонніх організацій.
5.3. Щороку докторанти подають до Вченої ради Академії, після попереднього обговорення на кафедрі, звіт про виконання наукової програми, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.
5.4. Упродовж нормативного строку підготовки Відділ здійснює моніторинг виконання докторантами наукової програми та організовує їх атестацію. Результати атестації затверджуються ректором Академії.
5.5. Відділ проводить консультації з підготовки докторантів до захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

6. ВИПУСК З АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

6.1. Випуск з аспірантури та докторантури проводиться по завершенні строку навчання, що оформлюється наказом ректора Академії.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Контакти
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Відділ кадрів та документозабезпечення:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: