Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

про відділ аспірантури та докторантури

Прищенко Світлана Валеріївна

Прищенко Світлана Валеріївна

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ
професор

детальніше

Освіта і вчений ступінь:

1985 Донецьке художнє училище
1991 Художньо-графічний факультет Кубанського державного ун-ту
2008 Кандидат технічних наук (з технічної естетики)
2012 Доцент ВАК України по кафедрі графічного дизайну і реклами
2014 Доктор наук габіліт. у галузі дизайну
2019 Доктор мистецтвознавства

Сфера наукових інтересів:

колір, стилістика рекламної графіки, цифрові медіа, еко-культура, теорія та історія дизайну і реклами, міжкультурні комунікації, україністика (мистецтвознавчі аспекти), психологія творчості, якісні характеристики дизайн-освіти у вищій школі, міжнародні наукові, освітні та культурні контакти

Професійна діяльність:

2003-2004 Заступник директора з навчальної роботи Донецького художнього училища, член журі Міжнародного фестивалю «Золотий Скіф», організатор багатьох конкурсів малюнків для учнів художніх шкіл. Нагороджена Дипломом Донецької облдержадміністрації у номінації «Кращий молодий викладач», Дипломом лауреата обласного конкурсу авторських програм для художніх шкіл під егідою Управління культури Донецької області. Член Спілки дизайнерів з 2003 р.
2005-2007 Навчання в денній аспірантурі в Київського національного університету будівництва і архітектури (кафедра комп’ютерної та інженерної графіки)
2006-2014 Завідувач кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами (м.Київ)
2008 Нагороджена Грамотою Спілки дизайнерів України до 20-річчя СДУ
2008 Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток національної освіти у галузі дизайну та реклами
2010 Вийшли друком навч. посібники «Кольорознавство» (354 с.) і «Теорія та методологія дизайну» (208 с.) з грифами МОН України (Серія «Бібліотека дизайнера»)
2011 Стажування на кафедрі графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (м.Київ)
2012-2019 Член Редакційної ради Міжнародних наукових журналів Фонду науки і освіти (м.Бургас, Болгарія)
2012-2019 Член Редакційної ради Міжнародних наукових журналів «Науковий огляд» і «Парадигма пізнання: гуманітарні питання» (м.Київ), включених до Міжнародних наукометричних баз
2014 Проректор з наукової роботи Інституту екранних мистецтв (м.Київ)
2001-2018 Участь у науково-практичних конференціях і методичних семінарах з дизайну та реклами в контексті культури в Україні, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Литві. Щорічна участь у Міжнародних наукових конференціях та Подіумах з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» на базі Мюнхенського Університету Людвіга-Максиміліана, двічі визнана переможцем конкурсних проектів ЛМУ. Має відповідні тези конференцій та наукові статті у зарубіжних і фахових виданнях України: «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії», «Технічна естетика і дизайн», «Педагогічні інновації», «Скрижалі», «Культура і сучасність», «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури», «Теорія і практика дизайну», «Вісник НАКККіМ»
2015 Стажування у Науково-організаційному управлінні Національної академії мистецтв України (м.Київ)
2015-2019 Член Редакційної ради Міжнародного наукового журналу «Візуальні методології» (м.Невшатель, Швейцарія)
2015 Керівник культурно-освітнього проекту для дітей «ЕКО-культура» у рамках німецько-українського партнерства Мюнхен–Київ (3 міс.), організатор конкурсу екологічного плакату для дітей та молоді, гостьовий професор Мюнхенського ун-ту Людвіга-Максиміліана
2016 Професор Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій, заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків (м.Київ)
2016-2018 Професор Інституту дизайну та реклами НАКККіМ, завідувач кафедри графічного дизайну, організатор виставок-конкурсів плакату до Дня дизайнера в Україні та екологічного плакату серед студентів і старшокласників (галерея «Печерська»). Авторка навчально-методичних комплексів для ЗВО України з дисциплін «Дизайн реклами», «Теорія та методологія дизайну», «Кольорознавство», «Композиція», «Комп’ютерна графіка», «Фірмовий стиль», «Історія мистецтв», «Естетика», «Візуальні комунікації», «Сучасні напрями розвитку дизайну»
2016 Навч. посібник «Кольорознавство» (2-ге вид. Київ: Альтерпрес. 462 с.)
2016 Наукове стажування в Університеті Людвіга-Максиміліана (м.Мюнхен). Проведено тематичний семінар для студентів ЛМУ «Екологічна соціальна реклама як візуально-вербальна модель»
2017 Ілюстрований словник «Дизайн і реклама» (НАКККіМ, 164 с.)
2016-2019 Заступник голови підкомісії з дизайну МОН України з розробки Державних стандартів зі спеціальності 022 «Дизайн» (освітні рівні «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»)
2018 Монографія «Художньо-образна система рекламної графіки» (512 с., НАКККіМ)
2018 Наукове стажування в Університеті Людвіга-Максиміліана (м.Мюнхен). Проведено тематичний семінар для студентів ЛМУ «Медіакультура: естетичні та комунікативні аспекти кольору»
2019 Підручник «Основи рекламного дизайну» (Київ: Кондор. 400 с.)
2018-2019 Завідувач відділу аспірантури та докторантури НАКККіМ

Публікації і дослідження:

 1. Прищенко С.В. Стилістичні тенденції розвитку рекламної графіки кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Вісник Харківської держ. академії дизайну і мистецтв: збірн. наук. праць. Харків, 2011. Вип.7. С.153–157.
 2. Прищенко С.В. Геометричний стиль у рекламному дизайні // Наукові записки. Сер.: Мистецтвознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2011. №2. С.202–205.
 3. Прищенко С.В. Вплив мистецьких стилів на рекламну творчість // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-метод. праці. Київ: Нац. академія образотворчого мист. і архітектури, 2012. Вип.19. C.257–269.
 4. Прищенко С.В. Стилізація як прийом кольоро-графічного формоутворення // Культура і сучасність: наук. альманах. Київ: Міленіум, 2012. №2. С.204–209.
 5. Прищенко С.В. Прояви постмодернізму у рекламі // Науковий огляд: міжнародний наукометрич. журнал. Київ: Інститут наук. прогнозування, ТК «Меганом», 2013. Вип.1. C.179–184.
 6. Прищенко С.В. Візуальна мова сучасної рекламної графіки: соціокультурні детермінанти та стилістичні тенденції // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: збірн. наук. праць. Київ: Міленіум, 2015. Вип.34. С.226–233.
 7. Прищенко С.В., Бітаєв В.А. Вплив етномистецьких традицій на розвиток рекламної графіки в Україні // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії: наук. видання. Київ: Фенікс, 2015. №7 (18). С.5–10.
 8. Прищенко С.В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у ХХІ ст.: WEB-технології та стилістичні тенденції // Теорія та практика дизайну: збірн. наук. праць. Сер.: Мистецтвознавство. Київ: Нац. авіаційний ун-т, 2015. №7. С.218–226.
 9. Прищенко С.В. Екологічна соціальна реклама в структурі медіапростору // Культурологічна думка: щорічник наук. праць. Київ: Інст. культурології НАМ України, 2016. №10. С.222–229.
 10. Pryshchenko S. The Colour Synergetics in Advertising communications of the Postmodern period [Синергетика кольору у рекламних комунікаціях періоду постмодерну] // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2016. №2. С.71–75 [in English].
 11. Прищенко С.В. Художня образність у рекламі в умовах соціокультурних трансформацій ХХ – ХХІ ст. // Парадигма пізнання: гуманітарні питання: міжнародний наукометричн. журнал. Київ: Центр міжнародного наук. співробітництва, ТК «Меганом», 2016. №9 (20). С.51–77.
 12. Прищенко С.В., Антонович Є.А. Візуально-інформаційне середовище: стратегія розвитку інтегрованого курсу «Дизайн реклами» у вищій школі // Вісник Харківської держ. академії дизайну і мистецтв: збірн. наук. праць. Харків, 2017. Вип.2. С.143–148.
 13. Pryshchenko S. Advertising Graphics in the structure of integrated art discipline «Design of Advertising» [Рекламна графіка в структурі інтегрованої художньої дисципліни «Дизайн реклами»] // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2017. №4. С.207–211 [in English].
 14. Прищенко С.В. Дизайн в координатах художньо-проектної культури // Культура і сучасність: наук. альманах. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2018. №2. С.105–110.
 15. Прищенко С.В. Рекламний дизайн: дослідження термінологічної бази // Вісник НАКККіМ: збірн. наук. праць. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2018. №4. С.318–323.
 16. Прищенко С.В. Етностиль у рекламному дизайні: методологія та творчі стратегії // Вісник Львівської нац. академії мистецтв: збірн. наук. праць. Львів, 2018. Вип.38. С.112–125.
 17. Прищенко С.В. Сучасна методологія та перспективи розвитку рекламного дизайну // Вісник НАКККіМ: збірн. наук. праць. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2019. №1. С.389–394.
 18. Прищенко С.В., Сенчук Т.В. Художньо-естетичні аспекти фотографіки // Культура і сучасність: наук. альманах. Київ: ТОВ «ІДЕЯ ПРИНТ», 2019. №1. С.139–145.
 19. Pryshchenko S. Creative technologies in Advertising Design [Креативні технології у рекламному дизайні] // Creativity Studies. Scientific Journal (Lithuania). Vilnius Gediminas Technical University, 2019. Vol.12. №1. Рр.146–165. [in English].
 20. Pryshchenko S. Evolution of visual stylistics in the Advertising Design [Еволюція візуальної стилістики в рекламному дизайні] // European Journal of Arts. Scientific publications (Austria). Vienna–Prague: Premier Publishing, 2018. №2. Рр.28–32 [in English].
 21. Pryshchenko S. Postmodernism image system in Advertising graphics [Образная система постмодернизма в рекламной графике] // European Applied Sciences. Scientific Journal (Germany). Stuttgart: ORT Publishing, 2014. №1. Pр.16–17 [in English].
 22. Прищенко С.В. Визуальный язык рекламных коммуникаций [Visual language of Advertising communications] / Language, Individual, Culture and Society in the Modern World // Международный междисциплинарный научн. электронный журнал «International Scientific Publications» (Болгария) / Бургас, 2012. Вып.6. Ч.2. С.55–66.
 23. Прищенко С.В. Художественно-эстетические проблемы рекламы как формы социокультурных коммуникаций [Art-aesthetic problems of Advertising аs a form of socio-cultural communications] / Media and Mass Communication // Международный междисциплинарный научн. электронный журнал «International Scientific Publications» (Болгария). Бургас, 2013. Вып.2. С.399–407.
 24. Прищенко С.В., Михайленко В.Є. Розвиток асоціативно-колористичного мислення на основі природної гармонійності кольорів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. збірник. Київ: КНУБА, 2009. Вип.22. С.147–156.
 25. Прищенко С.В. Еволюція етнокультурних чинників у рекламних комунікаціях // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід: збірн. наук. праць / упорядн. і відп. ред. Є.А.Антонович. Полтава: ПНПУ, 2012. Кн.2. С.191–200.
 26. Прищенко С.В. Становление учебной дисциплины «Дизайн рекламы» в вузах Украины // Реклама и PR в России: совр. состояние и перспективы развития: матер. ІХ Всероссийской научно-практ. конф., 14.02.2012. Санкт-Петербург: СПбГУП, 2012. С.35–37.
 27. Прищенко С.В. Національний стиль і псевдонаціоналізація у рекламі: соціокультурний аспект // Наукові дослідження. Теорія і практика / Badania naukowe. Teoria i praktyka: матер. Міжнародної науково-практ. конф., 31.08.2012 (Польща). Вроцлав, 2012. С.38–45.
 28. Прищенко С.В. Естетичні проблеми візуалізації рекламної ідеї у контексті масової культури // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: матер. Міжнародної наукової конф. до 20-річчя кафедри культурології Нац. ун-ту «Києво-Могилянська Академія», 24.09–27.09.2012. Київ: Стародавній світ, 2012. С.176–177.
 29. Прищенко С.В. Візуальна мова кольору у мистецтві та рекламі: історико-культурологічний аналіз / Visuelle Sprache der Farbe in Kunst und Reklame: historisch-kulturologische Analyse // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей ІІІ Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 01.11–04.11.2012 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Мюнхен–Берлін: Verlag Otto Sagner, 2013. С.871–889.
 30. Прищенко С.В. Социокультурные аспекты эволюции рекламной графики // Реклама и PR в России: совр. состояние и перспективы развития: матер. Х Всероссийской научно-практ. конф. 12.02.2013. Санкт-Петербург: СПбГУП, С.45–47.
 31. Прищенко С.В. Візуальна мова реклами як відображення соціокультурної сфери суспільства // Наукові дослідження. Теорія і практика / Science – od teorii do praktyki: матер. Міжнародної науково-практ. конф., 31.08.2013 (Польща). Сопот, 2013. С.55–60.
 32. Прищенко С.В. Проблемы и перспективы интеграции рекламы, дизайна и маркетинга в дизайн-образовании // Украина – Болгария – Европейский союз: совр. состояние и перспективы: матер. Международной научн. конф., 12.09–17.09.2013 (Болгария). Варна–Херсон, 2013. С.283–287.
 33. Прищенко С.В. Енциклопедія Кольору: обґрунтування концепції наукового видання // Українська енциклопедистка: матер. ІІІ Міжнародної наук. конф., 23.10.2013. Київ: Інст. енц. досліджень НАН України, 2013. С.130–134.
 34. Прищенко С.В. Постмодернизм в рекламной графике // Реклама и PR в России: совр. состояние и перспективы развития: матер. ХІ Всероссийской научно-практ. конф. 13.02.2014. Санкт-Петербург: СПбГУП, 2014. С.52–55.
 35. Прищенко С.В. Естетичні проблеми рекламної графіки // Реклама як художньо-комунікативні практики: матер. Міжнародної науково-методичн. конф., 27.03.2014. Харків: ХДАДМ, 2014. С.92–95.
 36. Прищенко С.В. Естетичні параметри кольору у рекламній графіці // Актуальные научные исследования. От теории к практике / Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: матер. Міжнародної науково-практ. конф., 31.03.2014 (Польща). Белосток, 2014. С.75–79.
 37. Прищенко С.В. Соціокультурний аналіз стилістичних тенденцій у рекламі / Soziokulturelle Analyse stilistischer Tendenzen in der Werbung // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей V Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 30.10–02.11.2014 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Мюнхен: Open Publishing LMU, 2015. С.637–651.
 38. Прищенко С.В. Функции цвета в системе корпоративной культуры // Современные проблемы предприятий в условиях глобализации и интернационализации: матер. Международного научно-практ. семинара, 04.05–10.05.2014 (Польша). Вроцлав–Херсон, 2014. С.85–71.
 39. Прищенко С.В. Соціокультурні аспекти рекламної графіки: пошуки національної ідентичності // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст: збірн. наук. праць / упорядн. і відп. ред. Є.А.Антонович. Полтава: ПНПУ, 2015. Кн.2. С.60–65.
 40. Прищенко С.В. Модернізм– постмодернізм– метамодернізм: компаративний огляд візуальної мови рекламних комунікацій // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей VІ Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 29.10–01.11.2015 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Мюнхен: Open Publishing LMU, 2016. С.462–477.
 41. Прищенко С.В. Червоний колір у рекламі: семіотичні трансформації візуальних образів // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей VІІ Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 27.10–30.10.2016 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Мюнхен: Open Publishing LMU, 2017. С.609–618.
 42. Прищенко С.В. Креативні технології у рекламі: проблеми візуалізації ідей: матер. Міжнародної науково-практ. конф. «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі», 26.05.2017. Київ: НАКККіМ, 2017. С.174–177.
 43. Прищенко С.В. Польща – Україна: проект «ЕКО-культура» для соціальних змін. Актуальные научные исследования. От теории к практике / Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: матер. Міжнародної науково-практ. конф., 25.09–26.09.2017 (Польща). Варшава–Люблін, 2017. С.5–8.
 44. Прищенко С.В. Медіакультура: естетичні та комунікативні аспекти [MediaKultur: Aesthetische und kommunikative Aspekte] // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: збірн. наук. статей VІІІ Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. 04.11–06.11.2017 (Німеччина) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. Munich: Open Publishing LMU, 2018. С.438–451.
 45. Прищенко С.В. Проблеми фахової термінології у галузі дизайну: матер. Всеукраїнської науково-практ. конф. з міжнар. участю з проблем розвитку мистецької освіти, 03.05–05.05.2018. Херсон: Графіка, 2018. С.153–159.
 46. Прищенко С.В. Влияние стилистики Баухауса на рекламную графику // Science, Research, Development: матер. Международной научно-практ. конф., 30.08.2018 (Польша–Германия). Варшава–Берлин, 2018. С.13–18.
 47. Прищенко С.В. Методологічні підходи в рекламному дизайні // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну: матер. IV Міжнародної науково-практ. конф. до 20-річчя кафедри дизайну, 05.11–09.11.2018. Херсон: ХНТУ, 2018. С.116–119.
 48. Прищенко С.В. Естетичні проблеми реклами сучасних європейських міст // Культуротворче буття людини початку XXI ст.: культурологічний та історичний вимір: матер. Всеукраїнської науково-практ. конф. «Перспективні напрями сучасної науки та освіти»; за ред. В.А.Федя, 22.05–23.05.2019. Слов’янськ: ДДПУ, 2019. Вип.11. С.18–26.

 

Н.М. Іванова
Іванова Наталя Миколаївна
Завідувач лабораторії

 

Документи в форматі PDF:

Контакти
Відділ аспірантури та докторантури
Тел./факс: (044) 501-78-28
Адреса: вул. Лаврська 9, корпус 11, аудиторія 203
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аспірантури та докторантури
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ аспірантури та докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Академії.
1.2. Відділ організовує підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на третьому освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
1.3. Відділ бере участь у розробці нормативних документів з питань організації підготовки докторів філософії та докторів наук.
1.4. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України, рішеннями вченої ради, наказами ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (надалі – Академії), статутом Академії та цим Положенням.
1.5. Підготовка докторів філософії відповідає третьому освітньо-науковому рівню вищої освіти і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
1.6. Підготовка докторів наук відповідає науковому рівню вищої освіти і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.
1.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.
1.8. Організаційна структура Відділу визначається штатним розписом.
1.9. Фінансування діяльності Відділу з підготовки докторів філософії і докторів наук здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням, за кошти державного бюджету) та за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.10. Керує діяльністю Відділу завідувач, який призначається на посаду за конкурсом відповідно до рішення Вченої ради Академії та звільняється з посади ректором Академії згідно з чинним законодавством.
1.11. Завідувач Відділу відноситься до числа науково-педагогічних працівників і безпосередньо підпорядковується проректорові з наукової роботи та міжнародних зв’язків Академії.
1.12. Загальне керівництво та організацію наукової підготовки аспірантів та докторантів здійснює проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Академії.
1.13. Контроль за підготовкою наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснює ректор Академії.

2. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

2.1. Прийом вступників проводиться відповідно до Правил прийому до Академії, затверджених Вченою радою та уведених в дію наказом ректора Академії, та Правил прийому до аспірантури, як додатку до них.
2.2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія (наказ) Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, встановленому законодавством.
2.3. Академія розміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше, ніж за місяць до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.
2.4. До участі у конкурсному відборі на вступ до аспірантури приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію магістра (спеціаліста).

3. НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

3.1. Відділ забезпечує належну організацію навчання та підготовки докторів філософії у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв».
3.2. Відділ організовує підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною) та заочною формами навчання.
3.3. Відділ здійснює контроль за надходженням коштів від юридичних чи фізичних осіб за навчання відповідно до укладених угод.
3.4. Упродовж нормативного строку навчання аспіранта, відділ здійснює моніторинг виконання вимог освітньо-наукової програми та проведення наукового долідження.
3.6. Відділ проводить консультації з підготовки аспірантів до захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

4. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ

4.1. Докторантура відкривається за рішенням Вченої ради Академії, що затверджується наказом ректора, за умови наявності трьох штатних працівників докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності. Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється державним замовником під час проведення конкурсу на розміщення державного замовлення.
4.2. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
4.3. Прийом до докторантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

5. ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ НАУК

5.1. Підготовка науковців в докторантурі здійснюється з відривом від виробництва (очна форма) за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням), а також юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
5.2. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації Відділ добирає з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів (докторів наук) Академії наукових консультантів. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені (доктори наук) сторонніх організацій.
5.3. Щороку докторанти подають до Вченої ради Академії, після попереднього обговорення на кафедрі, звіт про виконання наукової програми, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.
5.4. Упродовж нормативного строку підготовки Відділ здійснює моніторинг виконання докторантами наукової програми та організовує їх атестацію. Результати атестації затверджуються ректором Академії.
5.5. Відділ проводить консультації з підготовки докторантів до захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

6. ВИПУСК З АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

6.1. Випуск з аспірантури та докторантури проводиться по завершенні строку навчання, що оформлюється наказом ректора Академії.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Контакти
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Відділ кадрів та документозабезпечення:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: