Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

про відділ аспірантури та докторантури

ПРО ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ - Ільюшин Ігор Іванович

Ільюшин Ігор Іванович

Завідувач відділу
професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук
доктор історичних наук

детальніше

Освіта і вчений ступень:

1988 р Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, історичний факультет
1995 p аспірантура

Почесні звання та нагороди:

  • Лауреат нагороди Польського історичного товариства Pro historia Polonorum (2007 р.);
  • Лауреат нагороди Міністерства закордонних справ України за особистий внесок у розвиток українсько-польського співробітництва (2008 р.);
  • Лауреат нагороди Капітули Польсько-Українського поєднання (2009 р.).

Професійна діяльність:

1988 – 1991 Криворізький гірничо-рудний інститут асистент кафедри політичної історії
1991 – 1995 Київський національний університет імені Тараса Шевченка аспірант денної форми навчання зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія
1995 – 2002 асистент, доцент кафедри історії слов’ян історичного факультету
2002 – 2004 Київський славістичний університет доцент, професор кафедри історії факультету міжнародних відносин
2004 – 2017 професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Інституту славістики та міжнародних відносин

У 1997-2005 рр. був учасником Робочої групи при Урядовій Комісії України з вивчення та оцінки діяльності Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. У 2002-2003 рр. – учасник Робочої групи експертів при Раді Національної Безпеки і Оборони України з проведення додаткових наукових досліджень трагічних подій на Волині в 1943-1944 рр. У 2008-2012 рр. – учасник Робочої групи при Державній міжвідомчій комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті Міністрів України. Учасник постійно діючого українсько-польського наукового семінару з дослідження “складних” питань взаємовідносин між обома народами в XX ст. У 2005-2006 рр. читав лекції з історії Східної Європи в Ягеллонському університеті (Краків, Польща). Від 2016 р. учасник українсько-польського Форуму партнерства при Міністерстві закордонних справ України. Автор декількох монографій і понад 200 наукових і навчально-методичних видань. Друкувався в Австрії, Білорусі, Великобританії, Польщі, РФ, Словаччині, США, Франції, Чехії. Основні напрями наукових досліджень: історія слов’янських народів та міжслов’янських відносин, історія міжетнічних конфліктів, військова історія (Друга світова війна та європейський Рух Опору), міжнародні відносини та світова політика на сучасному етапі.


Н.М. Іванова А.М. Зоряна
Іванова Наталя Миколаївна
Завідувач лабораторії
Зоряна Антоніна Михайлівна
методист вищої категорії
кандидат наук з соціальних комунікацій

 

Документи в форматі PDF:

Контакти
Відділ аспірантури та докторантури
Тел./факс: (044) 501-78-28
Адреса: вул. Лаврська 9, корпус 11, аудиторія 203
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аспірантури та докторантури
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ аспірантури та докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Академії.
1.2. Відділ організовує підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на третьому освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
1.3. Відділ бере участь у розробці нормативних документів з питань організації підготовки докторів філософії та докторів наук.
1.4. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України, рішеннями вченої ради, наказами ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (надалі – Академії), статутом Академії та цим Положенням.
1.5. Підготовка докторів філософії відповідає третьому освітньо-науковому рівню вищої освіти і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
1.6. Підготовка докторів наук відповідає науковому рівню вищої освіти і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.
1.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.
1.8. Організаційна структура Відділу визначається штатним розписом.
1.9. Фінансування діяльності Відділу з підготовки докторів філософії і докторів наук здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням, за кошти державного бюджету) та за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.10. Керує діяльністю Відділу завідувач, який призначається на посаду за конкурсом відповідно до рішення Вченої ради Академії та звільняється з посади ректором Академії згідно з чинним законодавством.
1.11. Завідувач Відділу відноситься до числа науково-педагогічних працівників і безпосередньо підпорядковується проректорові з наукової роботи та міжнародних зв’язків Академії.
1.12. Загальне керівництво та організацію наукової підготовки аспірантів та докторантів здійснює проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Академії.
1.13. Контроль за підготовкою наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснює ректор Академії.

2. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

2.1. Прийом вступників проводиться відповідно до Правил прийому до Академії, затверджених Вченою радою та уведених в дію наказом ректора Академії, та Правил прийому до аспірантури, як додатку до них.
2.2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія (наказ) Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, встановленому законодавством.
2.3. Академія розміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше, ніж за місяць до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.
2.4. До участі у конкурсному відборі на вступ до аспірантури приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію магістра (спеціаліста).

3. НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

3.1. Відділ забезпечує належну організацію навчання та підготовки докторів філософії у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв».
3.2. Відділ організовує підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною) та заочною формами навчання.
3.3. Відділ здійснює контроль за надходженням коштів від юридичних чи фізичних осіб за навчання відповідно до укладених угод.
3.4. Упродовж нормативного строку навчання аспіранта, відділ здійснює моніторинг виконання вимог освітньо-наукової програми та проведення наукового долідження.
3.6. Відділ проводить консультації з підготовки аспірантів до захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

4. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ

4.1. Докторантура відкривається за рішенням Вченої ради Академії, що затверджується наказом ректора, за умови наявності трьох штатних працівників докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності. Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється державним замовником під час проведення конкурсу на розміщення державного замовлення.
4.2. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
4.3. Прийом до докторантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

5. ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ НАУК

5.1. Підготовка науковців в докторантурі здійснюється з відривом від виробництва (очна форма) за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням), а також юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
5.2. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації Відділ добирає з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів (докторів наук) Академії наукових консультантів. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені (доктори наук) сторонніх організацій.
5.3. Щороку докторанти подають до Вченої ради Академії, після попереднього обговорення на кафедрі, звіт про виконання наукової програми, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.
5.4. Упродовж нормативного строку підготовки Відділ здійснює моніторинг виконання докторантами наукової програми та організовує їх атестацію. Результати атестації затверджуються ректором Академії.
5.5. Відділ проводить консультації з підготовки докторантів до захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

6. ВИПУСК З АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

6.1. Випуск з аспірантури та докторантури проводиться по завершенні строку навчання, що оформлюється наказом ректора Академії.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: