Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури та докторантури

pdf logo 2 100

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ аспірантури та докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ аспірантури та докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Академії на правах інституту.
Відділ здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на третьому освітньо-науковому та на науковому рівнях вищої освіти у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
1.2. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України, рішеннями вченої ради, наказами ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (надалі – Академії), статутом Академії та цим Положенням.
1.3. Підготовка докторів філософії відповідає третьому освітньо-науковому рівню вищої освіти і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
1.4. Підготовка докторів наук відповідає науковому рівню вищої освіти і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.
1.5. Організаційна структура Відділу визначається штатним розписом.
1.6. Фінансування діяльності Відділу з підготовки докторів філософії і докторів наук здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету) та за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.7. Керує діяльністю Відділу завідувач, який призначається на посаду за конкурсом та звільняється з посади ректором Академії, відповідно до рішення Вченої ради Академії згідно з чинним законодавством.
1.8. Завідувач Відділу відноситься до числа науково-педагогічних працівників і безпосередньо підпорядковується проректорові з наукової роботи та міжнародних зв’язків Академії.
1.9. Загальне керівництво та організацію наукової підготовки аспірантів та докторантів здійснює проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Академії. 
1.10. Контроль за підготовкою наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснює ректор Академії.
1.11. Дорадчим органом Відділу є Вчена рада молодих вчених, яка діє за окремим положенням, затвердженим Вченою радою Академії та впроваджена у дію наказом ректора Академії.
1.12. Прийом вступників на навчання в аспірантурі та докторантурі проводиться відповідно до Правил прийому затверджених Вченою радою Академії та уведених в дію наказом ректора Академії.
1.13. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія (наказ) Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені вченою радою Академії Правила прийому до вищого навчального закладу.
1.14. На навчання в аспірантурі та докторантурі здійснюється набір за такими спеціальностями:
023 – образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
025 – музичне мистецтво;
029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
032 – історія та археологія;
034 – культурологія.

2. Організація прийому на навчання для підготовки докторів філософії

2.1. Для проведення прийому вступників в Академії створюється приймальна комісія. Склад приймальної комісії призначає ректор Академії.
2.2. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі на вступ до аспірантури. Рішення про допуск до вступних іспитів ухвалює приймальна комісія за результатами презентації дослідницької пропозиції з урахуванням письмового висновку профільної кафедри. 
2.3. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником у заяві для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. 
2.4. Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до складання вступних іспитів у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, необхідних для вступу або поданням недостовірної інформації.
2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному сайті Академії, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
2.6. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Академії.
2.7. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) та заочною формами.
2.8. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). 
2.9. До участі у конкурсному відборі на вступ до аспірантури приймають осіб, які мають вищу освіту і кваліфікацію магістра (спеціаліста).
2.10. Академія розміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом в аспірантуру не пізніше, ніж за місяць до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

3.1. Прийом заяв та документів провадиться у період з 22 серпня до 05 вересня.
3.2. Вступні випробування проводяться з 06 вересня до 14 вересня.
3.3. Зарахування на навчання 15 вересня.

4. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

4.1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до вищого навчального закладу. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
4.2. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури включає:
заяву вступника;
копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.
4.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство 1, 2, 7 стор.);
особовий листок з обліку кадрів (якщо вступник працює, то листок оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо вступник не працює, то оформлюється у відділі кадрів Академії);
копію трудової книжки (за наявності);
копія довідки про надання ідентифікаційного коду;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Всі ксерокопії документів засвідчуються печаткою приймальної комісії Академії.
Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5. Організація і проведення конкурсу

5.1. Вступні випробування до аспірантури складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge 
English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
презентації дослідницьких пропозицій.
Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в правилах прийому до вищого навчального закладу.
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Академії протягом одного календарного року.
5.2.Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, які призначаються ректором Академії.
5.3. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть входити доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

6. Проведення вступних випробувань

6.1. Вступні випробування проводяться згідно з графіком, розробленим приймальною комісією і затвердженим Головою приймальної комісії.

7. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

7.1. За результатами вступних випробувань приймальна комісія складає рейтинговий список у межах кожної спеціальності.
7.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
- прізвище, ім'я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника (від більшого до меншого, вищий середній бал диплому про вищу освіту);
- рейтингова оцінка вступника;

8.Визначення рейтингової оцінки вступника

8.1.Загальна рейтингова оцінка вступника RD визначається як сума рейтингових балів за кожний з видів вступних випробувань. Максимальна RD вступника становить 100 балів.
Необхідною умовою вступу є загальна рейтингова оцінка не менше 60 балів.

Оцінка ECTS

RD

А

91 – 100

В

81 – 90

С

71 – 80

D

60 – 70

F

RD < 60

8.2.Рейтинг вступника складається з балів, які він отримує за результатами оцінки презентації дослідницької пропозиції та вступних іспитів.

Критерії оцінки презентації дослідницької пропозиції

Критерії

Кількість балів

Самостійно виконана робота

0 – 20

Здатність узагальнювати та аналізувати матеріал

10 – 20

Творче використання емпіричних матеріалів теми

15 – 20

Методологія дослідження

5 – 20

Повнота розкриття теми

0 – 20

Неточності, помилки знижують оцінку на 10 балів.

Критерії оцінки вступного іспиту із спеціальності

Критерії

Кількість балів

Відповідь на перше питання білету

0 – 20

Відповідь на друге питання білету

0 – 20

Відповідь на третє питання білету

0 – 20

Відповідь на перше додаткове питання

0 – 10

Відповідь на друге додаткове питання

0 – 10

Відповідь на третє додаткове питання

0 – 20

Критерії оцінки вступного іспиту з іноземної мови

Оцінка вступного іспиту з іноземної мови проводиться за результатами тестів. 
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови у 100 балів.
8.3.Загальна рейтингова оцінка визначається за результатами складених вступних випробувань шляхом переходу від отриманої кількості балів за кожне вступне випробування до рейтингової оцінки за наведеним у таблиці 1 розрахунком.

Оцінка ECTS

Кількість балів за вступне випробування

Рейтингова оцінка

RD

А

91 – 100

25

В

81 – 90

20

С

71 – 80

15

D

60 – 70

10

F

RD < 60

5

9. Зарахування поза конкурсом

9.1. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.

10. Наказ про зарахування

10.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора Академії, який оприлюднюється в установленому порядку.
10.2. Вступники, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за державним замовленням, мають право навчатися за контрактом.
10.3. Після закінчення прийому до аспірантури у п'ятиденний термін подається звіт про виконання плану прийому за державним замовленням у Міністерство культури України.

11. Організація навчання та підготовка докторів філософії

11.1. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра (спеціаліста). Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
11.2. Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
11.3. Нормативний строк підготовки доктора філософії становить чотири роки. Обсяг освітньої складової науково-освітньої програми підготовки доктора філософії становить 50 кредитів ЄКТС.
11.4. Підготовка докторів філософії провадиться за спеціальностями:  
025 – музичне мистецтво;
029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
032 – історія та археологія;
034 – культурологія.
11.5. Термін навчання доктора філософії з відривом від виробництва та без відриву від виробництва не перевищує чотирьох років.
11.6. До терміну навчання доктора філософії не враховують період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також через інші поважні причини, передбачені законодавством України. 
Вчена рада Академії оцінює обставини, через які аспірант не мав змоги працювати над дисертацією, і продовжує термін навчання щонайбільше на один рік.

12. Організація прийому на навчання для підготовки докторів наук

12.1. Прийом до докторантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування. Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.
12.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. 
12.3. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора наук є ліцензія (наказ) Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені вченою радою правила прийому до Академії.
Ректор Академії забезпечує дотримання законодавства України, правил прийому до докторантури, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
12.4. Для проведення прийому до докторантури створюється приймальна комісія. Членів приймальної комісії призначає ректор Академії.
12.5. Рішення про допуск до конкурсу в докторантуру ухвалює приймальна комісія за результатами співбесіди, розгорнутого плану докторської дисертації, поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку профільної кафедри. 
12.6. Кафедра заслуховує наукові доповіді претендентів на вступ до докторантури, розглядає обґрунтування теми дисертації, розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.
12.7. Вчена рада Академії розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури. Рішення вченої ради затверджується і оформляється протоколом приймальної комісії та наказом ректора Академії.
12.8. Приймальна комісія може відмовити вступникові у вступі у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, необхідних для вступу до докторантури .
12.9. Усі питання, пов’язані з прийомом до докторантури, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному сайті Академії, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
12.10. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора Академії.

13. Вимоги до рівня освіти вступників до докторантури

13.1. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження, набувати найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових фахових виданнях праці. 
13.2. Підготовка науковців в докторантурі здійснюється з відривом від виробництва (очна форма) коштом: державного бюджету України за державним замовленням для роботи у державній сфері культури і мистецтв, насамперед, для потреб Міністерства культури України та самої Академії, а також коштом юридичних та фізичних осіб за контрактом.
13.3.Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує двох років.
13.4. До терміну навчання в докторантурі не враховують період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також через інші поважні причини, передбачені законодавством України. Вчена рада академії оцінює обставини, через які докторант не мав змоги працювати над дисертацією, і продовжує термін навчання в докторантурі (щонайбільше один рік).

14. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

14.1. Академія розміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до докторантури не пізніше, ніж за місяць до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.
14.2. З 22 по 05 вересня – прийом заяв та документів.
14.3. З 6 до 14 вересня – заслуховування наукових доповідей на кафедрах.
14.4. 15 вересня зарахування на навчання.

15. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до докторантури

15.1.Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії.
15.2.До заяви додається:
особовий листок з обліку кадрів;
копія трудової книжки (за наявності);
4 фотографії;
копія паспорта (1,2,7 стор.);
копія ідентифікаційного коду; 
копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста і магістра;
копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії;
список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної наукової спеціальності;
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
15.3.Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто. Всі ксерокопії документів засвідчуються печаткою відділу кадрів установи. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

16. Зарахування поза конкурсом

16.1. Не допускається вступ в докторантуру поза конкурсом для здобуття ступеня доктора наук.

17. Наказ про зарахування

17.1. Наказ про зарахування до докторантури видається ректором Академії на підставі рішення Вченої ради Академії та протоколу приймальної комісії.

18. Організація навчання та підготовка докторів наук

18.1. Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.
18.2. В Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відкрито докторантуру за спеціальністю:  
025 – музичне мистецтво;
029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
032 – історія та археологія;
034 – культурологія.
18.3. Підготовка докторів наук відбувається на основі наукової програми.
18.4. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки може призначатися з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів – докторів наук – науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації.
18.5. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені – доктори наук сторонніх організацій.
18.6. Щороку докторанти подають до Вченої ради Академії, після попереднього обговорення на кафедрі, звіт про виконання наукової програми, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.
18.7. Результати атестації затверджуються ректором Академії.

19. Випуск з аспірантури та докторантури

19.1. Випуск з аспірантури та докторантури проводиться по завершенні строку навчання, що оформлюється наказом Ректора Академії. Випускникам урочисто вручається посвідчення про навчання у аспірантурі чи докторантурі.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут публічного управління та кадрової політики:
(044) 280-34-04
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
ми в соцiальних мережах: